Found: 170  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"ธงทัพ" (ที่ระลึกในพิธีพระราชทานเพลิงศพ) / ธงทัพ (เพิ่มสุข) ศรีพลอย.
ชื่อผู้แต่งธงทัพ (เพิ่มสุข) ศรีพลอย
พิมพลักษณ์กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิวิชาหนังสือ, 2559
เลขเรียก895.918 ธ124ธ 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
..more
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง10 ทศวรรษธงชาติไทย (พ.ศ. 2460- พ.ศ. 2560) / ว. อำพรรณ, เรียบเรียง
ชื่อผู้แต่งว. อำพรรณ ผู้แต่ง
เลขเรียก929.92 ว111ส 2560
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 ปี ธงชาติไทย ร้อยดวงใจทั้งชาติ / ปานิชาติ ธัญญะผล, บรรณาธิการโครงการ ; Jenjira van der Linden, น...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2561
เลขเรียกCR115.T4 ห 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง60 ปี พิภพ ธงไชย "ทางเลือก" ที่ข้ามพ้นวาทกรรม / [บรรณาธิการ สุริยะใส กตะศิลา]
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะกรรมการรณรงค์เพื่อประชาธิปไตย (ครป.), 2548.
เลขเรียกCT1548.พ6365 ห23 2548,923.2593 พ36ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง60 ปี พิภพ ธงไชย "ทางเลือก" ที่ข้ามพ้นวาทกรรม / บรรณาธิการ, สุริยะใส กตะสิลา.
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท.] : คณะกรรมการรณรงค์เพื่ประชาธิปไตย (ครป.), 2548.
เลขเรียกDS578.32.พ36 ห111 2548,923.7 ห111 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องLife / วันชัย ตันติวิทยาพิทักษ์.
ชื่อผู้แต่งวันชัย ตันติวิทยาพิทักษ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : Openbooks, 2548.
เลขเรียกBQ4570.L5 ว625 2548,895.918 ว115ล
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
..more
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายไทย. เล่ม 39 : อุดมศึกษา / สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ชื่อผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานฯ, 2558
เลขเรียกKT2821 ส63 2558,349.593 ส691ก 2558 ล.39
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
..more
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกลับบ้านแม่ / พิภพ ธงไชย
ชื่อผู้แต่งพิภพ ธงไชย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บ้านพระอาทิตย์, 2558.
เลขเรียกDS582.6 พ64,959.3 พ713ก 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการขยะมูลฝอยโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนในเขตเทศบาลตำบลธงธานี อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด / วิท...
ชื่อผู้แต่งนพพร บูระพันธ์
พิมพลักษณ์2553.
เลขเรียกวจ 614.76 น44ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบริหารกิจกรรมหน้าเสาธงที่มีประสิทธิผลของโรงเรียนขนาดเล็กในกลุ่มโรงเรียนเครือข่าย 16 อำเภอเมืองอำน...
ชื่อผู้แต่งวิชาญ ใจเอื้อ
พิมพลักษณ์อุบลราชธานี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 2552
เลขเรียก371.2 ว547ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประเมินโครงการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง : กรณีศึกษากองทุนหมู่บ้านคลองรางเสาธง / โดย มนชยา อิง...
ชื่อผู้แต่งมนชยา อิงพงษ์พันธ์.
พิมพลักษณ์นครปฐม : สาขาวิชาการบริหารจัดการโครงการ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2545.
เลขเรียกHN700.55.Z9C6 ม371
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประเมินโครงการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง : กรณีศึกษากองทุนหมู่บ้านรางเสาธง / โดย วิภาวดี ชัยเก...
ชื่อผู้แต่งวิภาวดี ชัยเกษตรไพบูลย์.
พิมพลักษณ์นครปฐม : สาขาวิชาการบริหารจัดการโครงการ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2545.
เลขเรียกHN700.55.Z9C6 ว642
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประเมินโครงการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง : กรณีศึกษาชุมชนเสาธง-สมอราย ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จัง...
ชื่อผู้แต่งกรรณิกา สายทอง
พิมพลักษณ์นครราชสีมา : สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, 2544
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา