Found: 156  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง2 ทศวรรษวิวัฒนาการ สกว. / วุฒิพงศ์ เตชะดำรงสิน, สีลาภรณ์ บัวสาย บรรณาธิการ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.), 2556.
เลขเรียกQ180.T5 ส473,ส.ร. 001.44 ส192
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง4 ปี มทส = 4 years SUT / มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี.
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี.
พิมพลักษณ์นครราชสีมา : มหาวิทยาลัย, 2537.
เลขเรียก378.593 มทส592 2537
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง60 ปี วช.พัฒนาประเทศไทยด้วยวิจัยและนวัตกรรม / สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
ชื่อผู้แต่งสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2562.
เลขเรียกQ 179.9 ห111
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการติดตามและประเมินผลเงินทุนวิจัยคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณรายได้ 2531-2536 / ...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะแพทยศาสตร์. งานนโยบายและแผน
พิมพลักษณ์ขอนแก่น : งานฯ, 2539.
เลขเรียกLG395.T5.ข285พ ข285ก 2531-36
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบริหารงานวิจัย / ขัตติยา กรรณสูต, วิชัย รูปขำดี.
ชื่อผู้แต่งขัตติยา กรรณสูต.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โอ.เอส. พริ้นติ้ง เฮ้าส์, 2530.
เลขเรียกQ180.M3 ข312,001.4 ข312ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบริหารงานวิจัย : แนวคิดจากประสบการณ์ / วิจารณ์ พานิช.
ชื่อผู้แต่งวิจารณ์ พานิช.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2546.
เลขเรียกH62.5.ท9 ว58 2546,H62 จ519ก 2546,001.4 ว32ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
..more
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบริหารงานวิจัย : แนวคิดจากประสบการณ์ / วิจารณ์ พานิช.
ชื่อผู้แต่งวิจารณ์ พานิช.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ดวงกมล, 2540.
เลขเรียกH62.5.ท9 ว58 2540,001.4 ว519ก2
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประชุมวิชาการโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก / สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ชื่อผู้แต่งการประชุมวิชาการโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (2543 : กาญจนบุรี)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2543.
เลขเรียกLB2362.T5 ก482 2543,378.593 ก482ก 2543
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประชุมวิชาการโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก ครั้งที่ 11 = RGJ - Ph.D.Congress XI April 1-3, 2010 Jom...
ชื่อผู้แต่งการประชุมวิชาการโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (ครั้งที่ 11 : 2553 : ชลบุรี).
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2553.
เลขเรียกLB2386 ก6ก 2553,016.0014 ก27ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประชุมวิชาการโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก ครั้งที่ 12 = RGJ - Ph.D.Congress XII April 1-3, 2011 Jo...
ชื่อผู้แต่งการประชุมวิชาการโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (ครั้งที่ 12 : 2554 : ชลบุรี).
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2554.
เลขเรียกLB2386 ก6ก 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยมหิดล
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประชุมวิชาการโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก ครั้งที่ 3 = RGJ-Ph.D.Congress III วันที่ 25-27 เมษายน 2...
ชื่อผู้แต่งการประชุมวิชาการโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (ครั้งที่ 3 : 2545 : ชลบุรี).
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2545.
เลขเรียกLB2386 ก6ก 2545,378.593 ก482ก 2545
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประชุมวิชาการโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก ครั้งที่ 5 = RGJ-Ph.D. Congresses V : 23-25 เมษายน 2547...
ชื่อผู้แต่งการประชุมวิชาการโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (ครั้งที่ 5 : 2547 : ชลบุรี)
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : เครือข่ายโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2547.
เลขเรียกLB2386 ก482 2547,378.593 ก428ก 2547
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา