Found: 417  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"แม่ค้าถุงพลาสติกอีสาน" ในโลกสมัยใหม่ : จากสังคมชาวนาสู่ระบบสังคมเศรษฐกิจแบบเงินตรา = "Isan female ...
ชื่อผู้แต่งยุคล พิทักษา
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2558
เลขเรียกว 307.72 ย417ม
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง1999 จุดเปลี่ยนแห่งยุคสมัย : จากโลกาภิวัฒน์..สู่..ชุมชน / ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ, บรรณาธิการ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์ศึกษาเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2542
เลขเรียกHB74.P65 ห36 2542,330.9593 ณ212ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
..more
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง2 ลัทธิในรอบ 100 ปี : ทุนนิยม & สังคมนิยม / เซียวฟง : เขียน ; อรุณ โรจนสันติ : แปล.
ชื่อผู้แต่งเซียว ฟง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สุขภาพใจ, 2546.
เลขเรียกHX73 ซ8ส 2546,320.5 ซ617ส 2546
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง36 เพลงดาบสยบมาร : จิตสำนึกแห่งทางเลือกในยุคทักษิณครองเมือง / สุวินัย ภรณวลัย เขียน.
ชื่อผู้แต่งสุวินัย ภรณวลัย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : Openbooks, 2549.
เลขเรียกHN700.55 ส725,320.9593 ส882ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง99 ปี พุทธทาสภิกขุ : ศาสนากับพิสิกส์ใหม่ / สถาบันวิถีทรรศน์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันวิถีทรรศน์, 2548.
เลขเรียกBQ992 ก77,294.37 ก518 2548
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
..more
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องAEC : เสน่ห์ สีสัน และความหมาย ในโลกทุนนิยมแห่งศตวรรษที่ 21 / เจริญชัย ไชยไพบูลย์วางศ์ และชัยพร เซ...
ชื่อผู้แต่งเจริญชัย ไชยไพบูลย์วงศ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศยาม, 2556.
เลขเรียกHC441 จ731,341.2473 จ731อ
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยนครพนม
..more
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องAutonomia : ทุนนิยมความรับรู้แรงงานอวัตถุและการปฏิวัติของส่วนรวม / เก่งกิจ กิติเรียงลาภ
ชื่อผู้แต่งเก่งกิจ กิติเรียงลาภ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : Illuminations, 2560.
เลขเรียกHB501 .ก75 2560,320.945 ก749อ 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
..more
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องAutonomia ทุนนิยมความรับรู้ แรงงานอวัตถุ และการปฏิบัติของส่วนรวม / เก่งกิจ กิติเรียงลาภ
ชื่อผู้แต่งเก่งกิจ กิติเรียงลาภ
เลขเรียกB65 ก749อ 2560,320.5315 ก749อ 2560
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องChina inside-out มังกรกลางคลื่นโลกานุวัตร / วริษฐ์ ลิ้มทองกุล ; บรรณาธิการ: สุปราณี คงนิรันดรสุข.
ชื่อผู้แต่งวริษฐ์ ลิ้มทองกุล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : Manager Classic, 2549.
เลขเรียกHC427.95 .ว46 2549,330.951 ว329ช
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องConatus ชีวิตและอำนาจควบคุมชีวิตในระบบทุนนิยมแห่งศตวรรษที่ 21 / เก่งกิจ กิติเรียงลาภ
ชื่อผู้แต่งเก่งกิจ กิติเรียงลาภ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ภาพพิมพ์, 2561
เลขเรียก330.122 ก749ค 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องConatus ชีวิตและอำนาจควบคุมชีวิตในระบบทุนนิยมแห่งศตวรรษที่ 21 / เก่งกิจ กิติเรียงลาภ
ชื่อผู้แต่งเก่งกิจ กิติเรียงลาภ ผู้แต่ง
เลขเรียก330.122 ก749ค 2561
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องDas Capital = ว่าด้วยทุนเศรษฐศาสตร์การเมืองวิพากษ์ เล่ม 1 ช่วงวิถีการผลิตของทุนคาร์ลมาร์กซ์/ คาร์ล...
ชื่อผู้แต่งคาร์ลมาร์กซ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อักษรพิทยา, 2542.
เลขเรียกJQ 1749 ค339ด 2542,335.41 ม21ด
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
..more
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องMax Weber วิถีแห่งการบำเพ็ญตบะและอาชีพการเมือง / ธเนศ วงศ์ยานนาวา
ชื่อผู้แต่งธเนศ วงศ์ยานนาวา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศยาม, 2556.
เลขเรียกBR115.C3 ธ285,301.092 ธ285ม
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา