Found: 35  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง1001 วิธีอยู่สบายเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม / ผู้แปล กิจจา ฤดีขจร ... [และคนอื่น ๆ] ; บรรณาธิการเล่ม ชุ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : รีดเดอร์ส ไดเจสท์ (ประเทศไทย), 2550.
เลขเรียกTD170 .ห36 2550,WA670 พ576 2550,640 พ115
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
..more
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องEco home : บ้านหลากสไตล์ไม่ดูดายสิ่งแวดล้อม / ภัทริน จินดาวัฒนานนท์.
ชื่อผู้แต่งภัทริน จินดาวัฒนานนท์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บ้านและสวน, 2554.
เลขเรียกNA7117.5 ภ381,747.7 ภ14อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกบฏฮวงจุ้ย (ออกซิเจน-ไอน้ำ) / สรกฤช วัชรบูลย์ พงศ์ศุภนิมิต
ชื่อผู้แต่งสรกฤช วัชรบูลย์ พงศ์ศุภนิมิต
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มติชน, 2559
เลขเรียกBF1779.F4 ส43,133.3337 ส323ก 2559
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
..more
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดทำเครื่องชี้วัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ในโครงการหมู่บ้านจัดสรรขนาดกลาง : กรณีศึกษาโครงการห...
ชื่อผู้แต่งพงษ์ศักดิ์ กังวานพณิชย์
พิมพลักษณ์2545.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบริหารจัดการชุมชนริมน้ำ : กรณีศึกษาชุมชนริมแม่น้ำปิง ตำบลบ้านเรือน อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน / โ...
ชื่อผู้แต่งสุรีย์ บุญญานุพงศ์.
พิมพลักษณ์[เชียงใหม่ : สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2552].
เลขเรียกHT169.ท92ล5 ส74
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการรับสัมผัสสารอินทรีย์ระเหยจากสิ่งแวดล้อมของผู้พักอาศัยในเขตกรุงเทพมหานคร / สาวิตรี พูลมา = Enviro...
ชื่อผู้แต่งสาวิตรี พูลมา
พิมพลักษณ์2548.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาปัญหาและความพอใจของผู้อยู่อาศัยที่มีต่อสถาพแวดล้อมและระบบสาธารณูปโภคในหมู่บ้านธนาริเวอร์ไซด์...
ชื่อผู้แต่งบุศริน วิกรมโรจนานันท์
พิมพลักษณ์สงขลา: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ, 2539.
เลขเรียก363.6 บ 731 ก 2539
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาผลกระทบจากต้นไม้และเนินดินเพื่อสร้างภูมิอากาศที่เหมาะสมในสิ่งแวดล้อมรอบอาคารที่พักอาศัย / ท...
ชื่อผู้แต่งทองเอก หอศิริธรรม
พิมพลักษณ์2553.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาผลกระทบต่อสภาพความเป็นอยู่ในชุมชนใกล้มหาวิทยาลัย : กรณีศึกษาหมู่บ้านเมืองเอก โครงการ 1 และม...
ชื่อผู้แต่งคงกฤช ลิมพะสุต 2513-
พิมพลักษณ์2541.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการออกแบบสถาปัตถกรรมและการจัดการเพื่อพัฒนาอาคารพักอาศัยในเขตกรุงเทพมหานคร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549.
เลขเรียก729 ก528
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องชาวบ้านชาวเมือง : เรื่องความยุติธรรมในสังคมไทย / ม.ร.ว.อคิน รพีพัฒน์
ชื่อผู้แต่งอคิน รพีพัฒน์ ม.ร.ว.
พิมพลักษณ์ขอนแก่น : กองทุน 60 ปี อคิน รพีพัฒน์, 2552
เลขเรียกHM671 อ112,309.1593 อ27ช
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
..more
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องทัศนคติของผู้พำนักอาศัยในมหาวิทยาลัยขอนแก่นต่อป่าไม้ในมหาวิทยาลัย / สัมฤทธิ์ สุ่มทอง
ชื่อผู้แต่งสัมฤทธิ์ สุ่มทอง
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2548.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องทัศนคติและความพอใจต่อสภาพแวดล้อมของผู้พักอาศัยในหมู่บ้านจัดสรร / เนตรนภิส นาควัชระ และสุวัฒนา สุกใส...
ชื่อผู้แต่งเนตรนภิศ นาควัชระ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2521.
เลขเรียก301.31 น784ท
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยบูรพา

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา