Found: 176  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกัลกัตตา ร่างกุ้ง กรุงเทพฯ : การศึกษาเปรียบเทียบกระบวนการพัฒนาเมือง ปัญหาที่อยู่อาศัยของผู้มีรายได้...
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : ศูนย์วิชาการที่อยู่อาศัยและการตั้งถิ่นฐานมนุษย์ การเคหะแห่งชาติ, 2527.
เลขเรียกHV4030 ก397
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการที่พักในการวิกฤต ในกรุงเทพมหานคร : กรณีศึกษาเหตุการณ์เสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมห...
ชื่อผู้แต่งวิลาสินี โฉมดี
พิมพลักษณ์เพชรบุรี : สาขาวิชาการประกอบการ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2559.
เลขเรียกHD30.4 ว646 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิจัยเรื่องมาตรฐานบ้านพักอาศัยราคาถูกสำหรับประเทศไทย / โดย ม.ร.ว. ทองใหญ่ ทองใหญ่, อนุวิทย์ เจริ...
ชื่อผู้แต่งทองใหญ่ ทองใหญ่, ม.ร.ว.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2512.
เลขเรียกNA7435.ก1 ท55
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์วิจัยกำหนดต้นแบบอาคารที่อยู่อาศัยของเกษตรกร ในชนบท / โดย ฝ่ายวิจัยการก่อสร้าง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย, 2522.
เลขเรียก720.86 ก514
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคาระห์วิจัยกำหนดต้นแบบอาคารที่อาศัยของเกษตรกรในชนบท / ฝ่ายวิจัยการก่อสร้าง.
ชื่อผู้แต่งฝ่ายวิจัยการก่อสร้าง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : 2522.
เลขเรียก628ส 2522
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาสภาวะแวดล้อมของการอยู่อาศัยแบบคอนโดมิเนียม ในจังหวัดปทุมธานี : รายงานการศึกษาวิจัย / โดย เ...
ชื่อผู้แต่งเสถียร รุจิรวนิช
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม จุฬาฯ, 2541.
เลขเรียก307.3 ส894ร
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาหมู่บ้าน บ้าน และเทคโนโลยีการก่อสร้างของหมู่บ้านจีนฮ่อ จังหวัดแม่ฮ่องสอน = The study of vil...
ชื่อผู้แต่งอรศิริ ปาณินท์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2540.
เลขเรียกNA7435.ห7 อ45,728.37 อ379ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
..more
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสร้างความทันสมัยของชุมชนริมน้ำดั้งเดิมในกรุงเทพมหานคร = Modernization of traditional waterfront ...
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : สาขาการผังเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2545.
เลขเรียกNA9053.W38 ก65 2545
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสำรวจข้อมูลทางประชากรเชิงลึกของคนไร้บ้านในเขตกรุงเทพมหานครและพื้นที่เกี่ยวเนื่อง : ภายใต้โครงการก...
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.), 2559].
เลขเรียก305.5692 ก526 2559 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสำรวจข้อมูลทางประชากรเชิงลึกของคนไร้บ้านในเขตกรุงเทพมหานครและพื้นที่เกี่ยวเนื่อง : รายงานวิจัย / ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2559.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยรามคำแหง
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสำรวจลักษณะทางประชากรและสังคมของชุมชนผู้มีรายได้น้อยในเมือง พ.ศ. ... ใน 3 จังหวัดภาคเหนือ / กลุ่ม...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กลุ่ม, [2549]-.
เลขเรียกHV 4142.55 .A6N63 ก271
ห้องสมุดสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสำรวจลักษณะทางประชากรและสังคมของชุมชนผู้มีรายได้น้อยในเมือง พ.ศ. ... ใน 3 จังหวัดภาคใต้ / กลุ่มสถ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กลุ่ม, [2549]-.
เลขเรียกHV 4142.55 .A6S61 ก271
ห้องสมุดสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสำรวจลักษณะทางประชากรและสังคมของชุมชนผู้มีรายได้น้อยในเมือง พ.ศ. ... ใน 4 จังหวัดภาคกลาง / กลุ่มส...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กลุ่ม, [2549]-.
เลขเรียกHV 4142.55 .A6C2 ก271
ห้องสมุดสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสำรวจลักษณะทางประชากรและสังคมของชุมชนผู้มีรายได้น้อยในเมือง พ.ศ. ... ในกรุงเทพมหานคร / กลุ่มสถิติ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กลุ่ม, [2549]-.
เลขเรียกHV 4142.55 .A6B3 ก271
ห้องสมุดสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา