Found: 299  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกัลกัตตา ร่างกุ้ง กรุงเทพฯ : การศึกษาเปรียบเทียบกระบวนการพัฒนาเมือง ปัญหาที่อยู่อาศัยของผู้มีรายได้...
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : ศูนย์วิชาการที่อยู่อาศัยและการตั้งถิ่นฐานมนุษย์ การเคหะแห่งชาติ, 2527.
เลขเรียกHV4030 ก397
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการค่ายพักแรมสำหรับผู้พิการทางการเคลื่อนไหว : รายงานวิจัย = Camp management for people with ph...
ชื่อผู้แต่งนุชรา แสวงสุข
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, 2561
เลขเรียกวจ796.54 น728ก 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
..more
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการที่พักในการวิกฤต ในกรุงเทพมหานคร : กรณีศึกษาเหตุการณ์เสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมห...
ชื่อผู้แต่งวิลาสินี โฉมดี
พิมพลักษณ์เพชรบุรี : สาขาวิชาการประกอบการ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2559.
เลขเรียกHD30.4 ว646 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดทำแผนที่มรดกสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น ชุมชนท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ = Cultur...
ชื่อผู้แต่งพรจิต พีระพัฒนกุล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก, 2561
เลขเรียก728 พ229ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการตั้งถิ่นฐานชาวเขาในประเทศไทย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยชาวเขา กรมประชาสงเคราะห์ กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม, 2538.
เลขเรียกDS569 ก451
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการเลือกใช้วัสดุและออกแบบบ้านพักอาศัย : รายงานการวิจัย = Appli...
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2554.
เลขเรียกNA7115.3 ก491 2554,728.1 ก491 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาฐานข้อมูลสถาปัตยกรรมเพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูกรณีศึกษาชุมชนดั้งเดิม ชุมชนท่าขุนนาง จังหวัดลพ...
ชื่อผู้แต่งพรจิต พีระพัฒนกุล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก, 2560
เลขเรียก728 พ229ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนานโยบายเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมของการอยู่อาศัยในชุมชนหนาแน่น / โดย จักรกฤษณ์ นรนิติผดุงการ, ขัตต...
ชื่อผู้แต่งจักรกฤษณ์ นรนิติผดุงการ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2524.
เลขเรียก301.34 จ111ก
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาอารยสถาปัตย์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในชุมชนเขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร : รายงานการวิจั...
ชื่อผู้แต่งวิไล ตั้งจิตสมคิด
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, 2562
เลขเรียกวจ.712 ว37ก 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาเพื่อการติดตามและประเมินผลต้นแบบสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับการใช้ชีวิตของผู้สูงอายุอย่างมีคุณภา...
ชื่อผู้แต่งไตรรัตน์ จารุทัศน์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2555
เลขเรียกส.ร. 362.61 ต977ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาเพื่อการติดตามและประเมินผลต้นแบบสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับการใช้ชีวิตของผู้สูงอายุอย่างมีคุณภา...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์บริการวิชาการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2555.
เลขเรียก363.5946 ก494
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาเพื่อการติดตามและประเมินผลต้นแบบสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับการใช้ชีวิตของผู้สูงอายุอย่างมีคุณภา...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์บริการวิชาการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2555.
เลขเรียก363.5946 ก494
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาเพื่อการติดตามและประเมินผลต้นแบบสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับการใช้ชีวิตของผู้สูงอายุอย่างมีคุณภา...
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ : คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย], 2555.
เลขเรียก720.47 ก494 2555 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิจัยการอนุรักษ์พลังงานในที่อยู่อาศัยโดยการใช้เทอร์โมอิเล็กตริกลดความชื้น : บทสรุปสำหรับผู้บริหาร...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี. สำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. ศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์ทางด้านอาคาร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 2548
เลขเรียกTK2950 ม-ก 2548
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา