Found: 12  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวางผังการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่ออนุรักษ์พื้นที่เกษตรกรรม : กรณีศึกษา ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จัง...
ชื่อผู้แต่งพัชรี ศรีพงษ์วิวัฒน์
พิมพลักษณ์นครปฐม : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2540.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์การจัดแบ่งเขตความเจริญในการจัดประเมินการจัดเก็บภาษี บำรุงท้องที่โดยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร...
ชื่อผู้แต่งอภิเศก ปั้นสุวรรณ.
พิมพลักษณ์[นครปฐม] : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2546.
เลขเรียกHN700.582.C6 ร451 2541,336.2014 อ268ก 21
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาความเหมาะสมและศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ทุ่งสัมฤทธิ์ / จัดทำโดย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหา...
พิมพลักษณ์[นครปฐม : คณะ], 2544.
เลขเรียกTD194.5.T5 ก522 ล.1-6 2544
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือการจัดการทรัพยากรที่ดินเบื้องต้น : จังหวัดนครปฐม / คณะผู้จัดทำ ผู้รวบรวม เรียบเรียง ปรับปรุง...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2539.
เลขเรียกS599.6.T52N3 ค695ท
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องทรัพยากรที่ดินของประเทศไทย : สถานภาพ ปัญหา และการจัดการ / สุมาลี เทพสุวรรณ
ชื่อผู้แต่งสุมาลี เทพสุวรรณ
พิมพลักษณ์นครปฐม : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2539.
เลขเรียกHD1131 ส842ท 2539
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานแผนที่ความเหมาะสมของดิน กับพืชเศรษฐกิจเบื้องต้น : จังหวัดนครปฐม / กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษต...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรม, 2535.
เลขเรียก333.76 รง451 นฐ
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องลักษณะการใช้ที่ดินในภูมิภาคตะวันตก / เรียบเรียงโดย สุพรชัย มั่งมีสิทธิ์.
ชื่อผู้แต่งสุพรชัย มั่งมีสิทธิ์.
พิมพลักษณ์นครปฐม : ศูนย์ข้อมูลเพื่อการวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2538.
เลขเรียกHD890.55.ฮ9ต1 ส74,333.335 ส46ล
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
..more
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสำมะโนการเกษตร พ.ศ. 2536 : จังหวัดนครปฐม = 1993 agricultural census : changwat Nakhon Pathom / สำน...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานสถิติแห่งชาติ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานสถิติแห่งชาติ, 2536.
เลขเรียก631.2021 น118ส 2536
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแผนการใช้ที่ดินจังหวัดนครปฐม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กอง, 2534-
เลขเรียก333.713 กษ0807ผ นฐ
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแผนการใช้ที่ดินเพื่อรองรับภัยแล้งในพื้นที่ชลประทาน จังหวัดนครปฐม / โดย น้อย ชินพงสานนท์, กาญจนา ปาล...
ชื่อผู้แต่งน้อย ชินพงสานนท์
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : กองวางแผนการใช้ที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2539.
เลขเรียกHD890.55.Z9N3 น364,333.736 กษ0807ผ นฐ
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
11
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องโปรแกรมแผนปฏิบัติการพัฒนาทรัพยากรดิน LandPlan 3.0 ภาคตะวันตก : นครปฐม [electronic resource] / โดย...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมพัฒนาที่ดิน, 2545.
เลขเรียกS592.16.W4 น24 2545
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโปรแกรมแผนปฏิบัติการพัฒนาทรัพยากรดิน LandPlan 3.0 ภาคตะวันตก : นครปฐม [electronic resource]
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2545.
เลขเรียกS599.6.T52N3 ป931
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา