Found: 24  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องLagom : ความพอดีนี่แหละดีที่สุด / ลินเนีย ดันน์, ผู้เขียน ; รัตนา ธรรมพักตรกุล, ผู้แปล.
ชื่อผู้แต่งดันน์, ลินเนีย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สเต็ปส์ อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2562.
เลขเรียกBJ1498 ด6ล 2562,144 ด359ล 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
..more
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกลัวเกิดไม่กลัวตาย/ ประเสริฐ อุทัยเฉลิม
ชื่อผู้แต่งประเสริฐ อุทัยเฉลิม
พิมพลักษณ์สมุทรปราการ : ชมรมกัลยาณธรรม, 2555
เลขเรียกBQ4320 ป46 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความจริง เกี่ยวกับ ความรัก ความโกรธและความเมตตา / กลุมนับหนึ่ง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์สุภา จำกัด, 2551.
เลขเรียกBQ4165 ค181 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความท้าทายแห่งการตรัสรู้เพื่อตระหนักถึงศักยภาพภายในของคุณ = The challenge of enlightenment / ริวโฮ ...
ชื่อผู้แต่งโอคาวา, ริวโฮ ค.ศ.1956-
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิศาสตร์แห่งความสุข (ประเทศไทย), 2557.
เลขเรียกBQ7935.B774 อ965 2557,294.34 อ966ค
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องทางสายกลาง / พระพรหมมังคลาจารย์ (ปัญญานันทภิกขุ)
ชื่อผู้แต่งปัญญานันทภิกขุ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : พิมพ์ดีการพิมพ์, 2550.
เลขเรียกBQ4280 ป524,294.3 พ1711ท
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องทางสายกลาง / ปัญญานันทภิกขุ
ชื่อผู้แต่งปัญญานันทภิกขุ 2454-
พิมพลักษณ์นนทบุรี : ศูนย์สืบอายุพระพุทธศาสนา วัดชลประทานรังสฤษฎ์, 2551?
เลขเรียกBQ4280 ป524ท 2551?
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องทางสายกลาง / โดย พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต)
ชื่อผู้แต่งพระธรรมปิฎก (ประยุทธ์ ปยุตฺโต) 2481-
พิมพลักษณ์[ม.ป.พ. : ม.ป.ท., 2546]
เลขเรียกBQ4280 พ335ท 2546
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องทางสายกลาง : วิถีพุทธสู่การดับทุกข์ / ปัญญานันทภิกขุ
ชื่อผู้แต่งปัญญานันทภิกขุ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ร่วมด้วยช่วยกัน, 2550.
เลขเรียกBQ 4570 ร876ท 2550,294.3444 ป113ท
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
..more
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องทางสายกลาง ไม่ตึง ไม่หย่อน แต่พอดี / ปณิธานของหลวงพ่อปัญญานันทะ
ชื่อผู้แต่งปัญญานันทภิกขุ 2454-2550.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ธรรมสภา, [2550?]
เลขเรียกBQ4280 ป524ท 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องทางสายกลางแห่งชีวิต : อริยสัจจ์ ความจริงอันสงบสุขที่นำไปสู่ความพ้นทุกข์ / พระธรรมโกศาจารย์ (ปัญญานัน...
ชื่อผู้แต่งปัญญานันทภิกขุ 2454-2550.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ธรรมสภา, [2542?]
เลขเรียกBQ4280 ป524ท 2542?
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องทางไปสู่ความดับ / โดย ธัมมานุสารี
ชื่อผู้แต่งธัมมานุสารี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ [: โรงพิมพ์นพรัตน์, 2530?]
เลขเรียกBQ4280 ธ486ท 2530?
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องทุกข์สำหรับเห็น แต่สุขสำหรับเป็น ; และ, ลักษณะแห่งพระพุทธศาสนา / พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตโต)
ชื่อผู้แต่งพระพรหมคุณาภรณ์ (ประยุทธ์ ปยุตฺโต) 2481-
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อมรินทร์, 2548.
เลขเรียกBQ4235 พ349ล 2548/4,294.34 พ349ท 2548
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องธนาคารสมองของคนไทย แหล่งรวมองค์ความรู้วุฒิอาสา ชุดที่ 2 / สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังค...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กลุ่มงานประสานและอำนวยการธนาคารสมอง สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2550.
เลขเรียกAC158 ธ241,089.95911 ส215ธ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา