Found: 289  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง1 ปีรัฐบาลทักษิณ คิดใหม่ ทำใหม่ : คำมั่นสัญญา 15 ประการกับประชาชน ทำได้จริงหรือ ? หรือแค่โฆษณา / ต...
ชื่อผู้แต่งตรีพล เจาะจิตต์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : พี.เอ.ลีฟวิ่ง, 2545.
เลขเรียกJQ1745.ก55น4 ต46 2545,321.8043068 ต17ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
..more
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง109 หนังสือควรอ่านจากนายกฯ ทักษิณ / บ้านพิษณุโลก.
ชื่อผู้แต่งบ้านพิษณุโลก.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2548.
เลขเรียกZ1003.5.T5 บ63 2548,028.1 บ63ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
..more
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง2552 ถอดรหัสลับ ทักษิณ / แก้วรวมช่อ.
ชื่อผู้แต่งแก้วรวมช่อ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ปัญญาชน , 2548.
เลขเรียก658.4092 ก777ถ 2547
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง2552 ถอดรหัสลับทักษิณ / แก้วรวมช่อ.
ชื่อผู้แต่งแก้วรวมช่อ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์ปัญญาชน, 2547.
เลขเรียกJQ1745.A1 ก85 2547,658.4092 ส476
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง36 เพลงดาบสยบมาร : จิตสำนึกแห่งทางเลือกในยุคทักษิณครองเมือง / สุวินัย ภรณวลัย เขียน.
ชื่อผู้แต่งสุวินัย ภรณวลัย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : Openbooks, 2549.
เลขเรียกHN700.55 ส725,320.9593 ส882ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง4 ปี ซ่อมประเทศไทย เพื่อคนไทย โดย รัฐบาลพันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร (ปี 2544-2548) / คณะกรรมการจัดทำร...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์สำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี, 2547
เลขเรียกJQ1746 ส733 2544-48,320.9593 ส35
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
..more
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องThaksino's model ปฏิรูปความมั่งคั่งสู่ฐานอำนาจใหม่ / ผู้เขียน รัตพงษ์ สอนสุภาพ, ประจักษ์ น้ำประสานไ...
ชื่อผู้แต่งรัตพงษ์ สอนสุภาพ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัท ยู เอ็กซ์ เพรส, 2546.
เลขเรียกJQ1745.A55R4 ร62,330.122 ร378ท
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
..more
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องThe future of Asia / Keynote address by Thaksin Shinawatra.
ชื่อผู้แต่งThaksin shinawatra 1947-
พิมพลักษณ์Bangkok : Goverment Spokesman Bureau the Secretariat of the Prime Minister Goverment House, 2003.
เลขเรียกHC412 ท338,330.95 ท338อ 21
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกัมมทายาโทของสังคมไทย / นิธิ เอียวศรีวงศ์
ชื่อผู้แต่งนิธิ เอียวศรีวงศ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โอเพ่นบุ๊กส์, 2553.
เลขเรียกJQ1745 น612กม 2553,320.9593 น343ก 2553
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการดำเนินงานของกระทรวงในรอบ 1 ปี ของรัฐบาล พันตำรวจโททักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี / สำนักโฆษก สำนักเ...
ชื่อผู้แต่งสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี.
พิมพลักษณ์[นนทบุรี : สำนัก, 2545].
เลขเรียกJQ1745.A55P64 ส66,352.2 ล761ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการทูต-การเมืองไม่ใช่เรื่องส่วนตัว (2) : รวมบทความตกผลึกด้วยมุมวิเคราะห์เจาะทะลุของอดีตเอกอัครราชทู...
ชื่อผู้แต่งสุรพงษ์ ชัยนาม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศยาม, 2552.
เลขเรียกDS575.4 .ส7242 2552,327.17 ส852ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยนครพนม
..more
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการทูตทักษิณ : บทวิเคราะห์นโยบายต่างประเทศของไทยยุคทักษิณ ชินวัตร / ปวิน ชัชวาลพงศ์พันธ์
ชื่อผู้แต่งปวิน ชัชวาลพงศ์พันธ์
เลขเรียก327.9593 ป495ก 2559
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการทูตทักษิณ : บทวิเคราะห์นโยบายต่างประเทศของไทยยุคทักษิณ ชินวัตร / ปวิน ชัชวาลพงศ์พันธ์
ชื่อผู้แต่งปวิน ชัชวาลพงศ์พันธ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อ่าน, 2559
เลขเรียกDS575 ป5ก 2559,327.2 ป173ก 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา