Found: 62  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการการอ่านและการคิด / สุกัญญา ศรีสืบสาย
ชื่อผู้แต่งสุกัญญา ศรีสืบสาย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์, 2551.
เลขเรียกLB1050 ส72,371.3 ส41ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการทักษะการสื่อสารและกระบวนการคิดเพื่อพัฒนานิสัยรักการอ่าน : สรุปรายงานการ...
ชื่อผู้แต่งปิยา ช่อผล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2547
เลขเรียกLB1139.R43 ป64 2547
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ เพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารและนิสัยรักการอ่าน : สรุปรายงานการวิจัย / ธร...
ชื่อผู้แต่งธรากร เหล็กกล้า
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2547
เลขเรียกLB1525 ธ46 2547
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประเมินทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนสื่อความเพื่อประเมินการผ่านช่วงชั้นที่ 2 / วิทยานิพนธ์ ...
ชื่อผู้แต่งสุวรรณา ส่อนราช
พิมพลักษณ์2550.
เลขเรียกวจ 371.261 ส75ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประเมินทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียนสื่อความ เพื่อประเมินการผ่านช่วงชั้นที่ 3 / วิทยานิพนธ์ ข...
ชื่อผู้แต่งวรกุล ฉิมนันท์
พิมพลักษณ์2550.
เลขเรียกวจ 371.261 ว42ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปีท...
ชื่อผู้แต่งศวิตา เสนาสิงห์
พิมพลักษณ์2556.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาชุดฝึกทักษะการอ่านภาษาไทย สำหรับเด็กที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ ด้านการอ่าน ระดับช่วงชั้นที่ 2 ...
ชื่อผู้แต่งอัจฉรา สุดสังข์
พิมพลักษณ์2549.
เลขเรียกLB1044.88 อ499ก 2549
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์จากการอ่าน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้คำถาม...
ชื่อผู้แต่งมานิต พิทักษ์.
พิมพลักษณ์2553
เลขเรียก372.4 ม 25ก 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์จากการอ่าน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้คำถาม...
ชื่อผู้แต่งมานิต พิทักษ์.
พิมพลักษณ์มหาสารคาม : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 2553.
เลขเรียกว 372.4 ม253ก 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาทักษะการอ่าน การคิด และการเขียน ด้วยรูปแบบ 4 MAT ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรีย...
ชื่อผู้แต่งมุกดา สุกรินทร์
พิมพลักษณ์ขอนแก่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2551
เลขเรียก372.62 ม615ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาทักษะการอ่าน การคิดและการเขียนด้วยรูปแบบ 4 MAT ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนช...
ชื่อผู้แต่งมุกดา สุกรินทร์.
พิมพลักษณ์ขอนแก่น : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ; 2551.
เลขเรียกว495.91 ม615ก 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาทักษะการอ่าน การคิดและการเขียนโดยใช้แนวคิดตามรูปแบบ Synectics instructional model ในกลุ่มสาร...
ชื่อผู้แต่งสุวรรณา มะลิวัลย์
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2551.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาทักษะการอ่าน การคิดและการเขียนโดยใช้แนวคิดตามรูปแบบ Synectics instructional model ในกลุ่มสาร...
ชื่อผู้แต่งสุวรรณา มะลิวัลย์.
พิมพลักษณ์ขอนแก่น : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ; 2551.
เลขเรียกว495.91 ส873ท 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาทักษะการอ่านคำ โดยใช้นิทานอีสปประกอบชุดฝึกทักษะสำหรับเด็กบกพร่องทางการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเ...
ชื่อผู้แต่งสมเพียร เหลาคา.
พิมพลักษณ์2557.
เลขเรียก372.4 ส166ก 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยการประยุกต์ใช้เทคนิคการสอน KWL P...
ชื่อผู้แต่งบรรจง แสงนภาวรรณ
พิมพลักษณ์นครปฐม : สาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2556.
เลขเรียกLB1047.5 บ44 2013
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา