Found: 38  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ เพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารและนิสัยรักการอ่าน : สรุปรายงานการวิจัย / ธร...
ชื่อผู้แต่งธรากร เหล็กกล้า
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2547
เลขเรียกLB1525 ธ46 2547
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประเมินทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนสื่อความเพื่อประเมินการผ่านช่วงชั้นที่ 2 / วิทยานิพนธ์ ...
ชื่อผู้แต่งสุวรรณา ส่อนราช
พิมพลักษณ์2550.
เลขเรียกวจ 371.261
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประเมินทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียนสื่อความ เพื่อประเมินการผ่านช่วงชั้นที่ 3 / วิทยานิพนธ์ ข...
ชื่อผู้แต่งวรกุล ฉิมนันท์
พิมพลักษณ์2550.
เลขเรียกวจ 371.261
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปีท...
ชื่อผู้แต่งศวิตา เสนาสิงห์
พิมพลักษณ์2556.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาชุดฝึกทักษะการอ่านภาษาไทย สำหรับเด็กที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ ด้านการอ่าน ระดับช่วงชั้นที่ 2 ...
ชื่อผู้แต่งอัจฉรา สุดสังข์
พิมพลักษณ์2549.
เลขเรียกLB1044.88 อ499ก 2549
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาทักษะการอ่าน การคิด และการเขียน ด้วยรูปแบบ 4 MAT ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรีย...
ชื่อผู้แต่งมุกดา สุกรินทร์
พิมพลักษณ์ขอนแก่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2551
เลขเรียก372.62 ม615ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาทักษะการอ่าน การคิดและการเขียนด้วยรูปแบบ 4 MAT ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนช...
ชื่อผู้แต่งมุกดา สุกรินทร์.
พิมพลักษณ์ขอนแก่น : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ; 2551.
เลขเรียกว495.91 ม615ก 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาทักษะการอ่าน การคิดและการเขียนโดยใช้แนวคิดตามรูปแบบ Synectics instructional model ในกลุ่มสาร...
ชื่อผู้แต่งสุวรรณา มะลิวัลย์
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2551.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาทักษะการอ่าน การคิดและการเขียนโดยใช้แนวคิดตามรูปแบบ Synectics instructional model ในกลุ่มสาร...
ชื่อผู้แต่งสุวรรณา มะลิวัลย์.
พิมพลักษณ์ขอนแก่น : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ; 2551.
เลขเรียกว495.91 ส873ท 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษโดยใช้หนังสือการ์ตูนประกอบบทเรียนสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 /...
ชื่อผู้แต่งวิไลลักษณ์ ลาจันทึก
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2548.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านด้วยแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 วิชาภาษาอังกฤ...
ชื่อผู้แต่งกมลศิริ ทองริบุรี.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม, 2557.
เลขเรียกวจ 028 ก137ก 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาแผนการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษ...
ชื่อผู้แต่งเอมอร สงวนดี
พิมพลักษณ์2547.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาความสามารถด้านการฟัง-พูดภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับการสอนโดยวิธีสอน...
ชื่อผู้แต่งดารุณี คำมูล
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : การศึกษาอิสระปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2552.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาความสามารถทางการอ่านภาษาอังกฤษอย่างมีวิจารณญาณ / สุดารัตน์ สากิยะ.
ชื่อผู้แต่งสุดารัตน์ สากิยะ.
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : การศึกษาอิสระปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2552.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาความสามารถในการอ่านของเด็กที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ด้วยการสอนอ่านคำโดยใช้สีเป็นตัวกำหนดหน่วยเ...
ชื่อผู้แต่งปุณณภา แพ่งพันธุ์.
พิมพลักษณ์นครปฐม : สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาพิเศษ ภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2552.
เลขเรียกLC4704.87 ป73
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา