Found: 29  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในพื้นที่อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ = The manag...
ชื่อผู้แต่งกิจฐเชต ไกรวาส.
พิมพลักษณ์ชลบุรี : ศูนย์วิจัยนโยบายและการบริหาร วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2552.
เลขเรียก338.4791593 ก639ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาการดำเนินงานธุรกิจทองลายโบราณ อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย / ปวีณา กาละภักดี, พรชัย คำบุญ...
ชื่อผู้แต่งปวีณา กาละภักดี
พิมพลักษณ์2547.
เลขเรียกTN416.A1 ป496ก 2547
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาการสื่อสารเชิงกลยุทธ์เพื่อการพัฒนาที่มีชุมชนเป็นตัวขับเคลื่อน : กรณีโครงการปิดทองหลังพระสืบส...
ชื่อผู้แต่งจุฑาพรรธ์ ผดุงชีวิต
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์ศึกษาเศรษฐกิจพอเพียง สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2556.
เลขเรียกวจ HN49.C6 จ625,วจ 302.2 จ73ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
..more
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาวิเคราะห์ปริมาณผลผลิตและผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ สวนป่าไม้ยูคาลิปตัส คามาลดูเลนซีส อายุ 3 ปี ระยะ...
ชื่อผู้แต่งธนพงษ์ รัตนวุฒินันท์.
พิมพลักษณ์ชลบุรี : สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2548.
เลขเรียก634.973766 ธ149ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องถอดรหัสการลงทุน ทอง หุ้น อสังหาฯ ให้ได้กำไร / ปราชญ์ ศรีอักษร
ชื่อผู้แต่งปราชญ์ ศรีอักษร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บุ๊คไดมอนด์, 2556.
เลขเรียกHG4661 ป444 2556,332.024 ป444ถ
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องทองคำเปลวในวิถีไทย / นุสรา จิตตเกษม.
ชื่อผู้แต่งนุสรา จิตตเกษม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2554.
เลขเรียกDS578 น75,390.09593 น248ท
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องทองคำโลหะมหัศจรรย์ = The power of gold / Peter L. Bernstein เขียน ; บุญฤทธิ์ ฉันสุวรรณ แปล.
ชื่อผู้แต่งเบิร์นสไตน์, ปีเตอร์ แอล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ผู้จัดการ, 2550.
เลขเรียกGR810 บ74,398.365 บ67ท
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับสังคมไทย / บรรณาธิการ ณัฏฐพงศ์ ทองภักดี.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์ศึกษาเศรษฐกิจพอเพียง สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2554.
เลขเรียกHC445 ป732,330.9593 ส14ป 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
..more
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปีศาจเหลืองทองคำกับโลกทุนนิยม / โดย อ. อนิคิน ; อุดร ฐาปโนถ, แปล-เรียบเรียง
ชื่อผู้แต่งอนิคิน, อ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คลังสมุด "ดาวฤกษ์", 2530.
เลขเรียก332.4042 อ 083 ป 2530
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผ้าขาวม้าร้อยสีกับเจ็ดของดีเมืองกาญจน์ / สหัส วรรณสิทธิ์.
ชื่อผู้แต่งสหัส วรรณสิทธิ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัทโรงพิมพ์ ไทยวัฒนาพานิช, 2543.
เลขเรียกDS589.ก5 ส56,DS 568 ส5ผ6
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
..more
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องฟาร์มจิ้งหรีดทอง / รวบรวมและเรียบเรียงโดย สุพุฒิ ชวางกูร.
ชื่อผู้แต่งสุพุฒิ ชวางกูร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มติชน, 2544.
เลขเรียกHD9738.C77.ท9 ส73,638.572 ส46ฟ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
..more
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานภาวะเศรษฐกิจและการเงินครึ่งปีแรกและแนวโน้มครึ่งหลังของปี 2529 / ส่วนวิจัยเศรษฐกิจ ฝ่ายวิจัยแล...
ชื่อผู้แต่งธนาคารนครหลวงไทย จำกัด.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : ธนาคารฯ, [2529?].
เลขเรียกHC445 ธ37
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องลงทุนทองคำ / มนตรี นิพิฐวิทยา
ชื่อผู้แต่งมนตรี นิพิฐวิทยา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรุงเทพนธุรกิจ Bizbook, 2552.
เลขเรียกHG295.T5 ม152ล 2552,332.4042 ม15ล 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ปัตตานี)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา