Found: 64  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 ปี กรมแพทย์ทหารเรือ / กรมแพทย์ทหารเรือ
พิมพลักษณ์กรุเทพฯ : พยัญชนะ, 2559, [2016]
เลขเรียกVG213.T5 ห159 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยพะเยา
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 ปี การเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดโรงเรียนนายเรือ / โรงเรียนนายเรือ.
ชื่อผู้แต่งโรงเรียนนายเรือ.
พิมพลักษณ์สมุทรปราการ : โรงเรียนนายเรือ, 2549.
เลขเรียกV650.ท9 น64 2549,359.09593 ร192
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
..more
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 ปี กิจการแพทย์ทหารเรือ 2433-2533 / กรมแพทย์ทหารเรือ
พิมพลักษณ์[กรุเทพฯ : ม.ป.พ.], 2533.
เลขเรียกVG213 ห159 2533
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 ปีกรมอู่ทหารเรือ / กรมอู่ทหารเรือ
ชื่อผู้แต่งกรมอู่ทหารเรือ
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : กรม, 2533.
เลขเรียกVA665 ก169ป 2533
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง21 ปี อู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช / อู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช กรมอู่ทหารเรือ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อู่, 2562.
เลขเรียกVA665 ย318
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง6 จอมพลไทยยุคระบอบประชาธิปไตย ฝฅแศรีพนม สิงห์ทอง.
ชื่อผู้แต่งศรีพนม สิงห์ทอง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มติชน, 2539.
เลขเรียกDS573.3 ศ46 2539,923 ศ17ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
..more
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง60 ปี โรงเรียนนายเรืออากาศ / โรงเรียนนายเรืออากาศ
ชื่อผู้แต่งโรงเรียนนายเรืออากาศ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงเรียนนายเรืออากาศ, 2556
เลขเรียกLG395.R6 ร-ห 2556,358.4 ห111 2556 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
..more
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกบฎแมนฮัตตัน = The Manhattan rebellion [Thesis]/ สุดา กาเดอร์.
ชื่อผู้แต่งสุดา กาเดอร์ 2488-.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แผนกวิชาการปกครอง บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2516.
เลขเรียกDS585 .ส73
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระบวนพยุหยาตราชลมารค / จัดทำโดย ธนาคารแห่งประเทศไทย ; เนื้อหาและข้อมูล : กองทัพเรือ ; ภาพประกอบ : ...
ชื่อผู้แต่งธนาคารแห่งประเทศไทย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ธนาคาร, 2542.
เลขเรียกGT4078 .ธ35 2542,390.22 ธ241ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
..more
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระบวนพยุหยาตราชลมารค : เนื่องการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 25...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2562 [2019]
เลขเรียกDS568 .ก465 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฤติยาคมกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ / วันชนะ.
ชื่อผู้แต่งวันชนะ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ไพลินบุ๊คเน็ต, 2546.
เลขเรียก923.5593 ว425ก 2546
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกองทัพเรือ / [จัดทำโดย กองประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ กองทัพเรือ].
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กองโรงพิมพ์ กรมสารบรรณทหารเรือ, 2546.
เลขเรียก359 ก348 2546
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกองทัพเรือ / กองทัพเรือ.
พิมพลักษณ์พระนคร : กองทัพเรือ, 2509.
เลขเรียกVA665 ก5 2509
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกองทัพเรือ.
พิมพลักษณ์พระนคร : กองทัพเรือ, 2509.
เลขเรียกVA665 .ก537 2509
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา