Found: 24  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง60 ปี อารี สุทธิพันธุ์ = 60 years of Aree Soothipunt / อารี สุทธิพันธุ์; วิรุณ ตั้งเจริญ บรรณาธิกา...
ชื่อผู้แต่งอารี สุทธิพันธุ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิอารี สุทธิพันธุ์, 2535.
เลขเรียกN7323.อ65 อ65,701 ห111
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
..more
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการผลิตวีดิทัศน์เชิงโต้ตอบเรื่องทฤษฎีสีสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1 / พลากร ขุริมนต์
ชื่อผู้แต่งพลากร ขุริมนต์
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : การศึกษาอิสระปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2550.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาชุดฝึกทักษะ การออกแบบงานหัตถกรรมจักสานสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา โดยใช้ทฤษฎีสี / พิมพ์พิร...
ชื่อผู้แต่งพิมพ์พิรุฬห์ มณีศรี.
พิมพลักษณ์2556.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะเรื่องทฤษฎีสีเพื่อการเรียนรู้ศิลปะประเภทจิ...
ชื่อผู้แต่งวีรวัฒน์ ยอดมั่น
พิมพลักษณ์2557.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการระบายสีน้ำ / อารี สุทธิพันธุ์.
ชื่อผู้แต่งอารี สุทธิพันธุ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กระดาษสา, 2526.
เลขเรียกND2130 .อ64,752 อ658ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสร้างชุดการสอนวิชาศิลปะกับชีวิต เรื่องทฤษฎีสี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 / สุจิตร ชัยวงษ์
ชื่อผู้แต่งสุจิตร ชัยวงษ์
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2546.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสร้างบทเรียนโปรแกรมวิชาศิลปะกับชีวิต ศ (101) เรื่องทฤษฎีสีเบื้องต้นสำหรับนักเรียนบกพร่องทางการได้...
ชื่อผู้แต่งกำเพลิง พันธุ์ดี
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : การศึกษาอิสระปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2547.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสร้างหนังสือนิทานเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้เรื่องทฤษฎีสีในกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สำหรับนักเรียนช...
ชื่อผู้แต่งอนุสรา อักษรเสือ
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2552.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการออกแบบการสร้างสรรค์สื่อเพื่อนำเสนอทฤษฎีสีผ่านสื่อรูปแบบใหม่ / รัตติพลอย เหรียญวิลาศ
ชื่อผู้แต่งรัตติพลอย เหรียญวิลาศ
พิมพลักษณ์2552.
เลขเรียกND2110 ร365ก 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเขียนภาพสีน้ำ / สุชาติ เถาทอง.
ชื่อผู้แต่งสุชาติ เถาทอง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แพร่พิทยา, 2536.
เลขเรียกND2130 .ส74,741 ส761ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการแต่งทำนองสอดประสาน / ณัชชา โสคติยานุรักษ์.
ชื่อผู้แต่งณัชชา โสคติยานุรักษ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2546.
เลขเรียกMT55 ณ63,781.286 ณ112ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องชุดการสอน เรื่องเขียนภาพระบายสี หน่วยทฤษฎีสี ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 / เอกรินทร์ รัตนกาญจน์.
ชื่อผู้แต่งเอกรินทร์ รัตนกาญจน์
พิมพลักษณ์ปัตตานี : คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2540.
เลขเรียก372.5 อ51ช 2540
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ปัตตานี)
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบทละครเวทีจากวรรณคดีไทย เงาะป่า สิงหไกรภพ / มาริสา เกศมณี.
ชื่อผู้แต่งมาริสา เกศมณี.
พิมพลักษณ์กรุงเทพ ฯ : โอเดียนสโตร์, 2536.
เลขเรียกND2110 ท194,895.912 ม27บ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพื้นฐานทางศิลปะ = Fundamental of art / ณัฐนันท์ ศิริเจริญ.
ชื่อผู้แต่งณัฐนันท์ ศิริเจริญ.
พิมพลักษณ์สมุทรปราการ : โครงการสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ, 2553.
เลขเรียกNX282 ณ331 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวาดสีน้ำด้วยวิธีธรรมชาติ / เป้ สีน้ำ.
ชื่อผู้แต่งเป้ สีน้ำ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เนชั่นบุ๊คส์, 2550.
เลขเรียกND2420 .ป75 2550,751.422 ป799ว
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา