Found: 101  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องColor chart / สำนักพิมพ์รวมอาร์ตแอ๊ดเวอร์ไทซิ่ง
ชื่อผู้แต่งสำนักพิมพ์รวมอาร์ตแอ๊ดเวอร์ไทซิ่ง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : รวมอาร์ตแอ๊ดเวอร์ไทซิ่ง, ม.ป.ป.
เลขเรียก752 ร545ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องDesigner color guide.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แอทจัสท์ พลัส, 2546.
เลขเรียกND1488 ด619,535.6 ด619 21
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องgoing places / [ต้องการ]
ชื่อผู้แต่งต้องการ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : a book, 2549.
เลขเรียกND1490 ต133 2549
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องPostscript process colour guide for graphic designer and offset printing user / ณรงค์ศักดิ์ มีวาสนา...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ก.การพิมพ์ เทียนกวง, 2547.
เลขเรียกZ258 P6 2547,741.018 ณ17
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการปรับสีของรูปภาพสีในคอมพิวเตอร์ / โดย นงลักษณ์ โควาวิสารัช
ชื่อผู้แต่งนงลักษณ์ โควาวิสารัช
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยและพัฒนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ, 2542.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการผลิตบทเรียนสื่อประสมเชิงโต้ตอบบนเว็บเรื่องทฤษฎีสี สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 / ธนวัฒน์ ...
ชื่อผู้แต่งธนวัฒน์ ยวงทอง
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : การศึกษาอิสระปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2554.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการผลิตวีดิทัศน์เชิงโต้ตอบเรื่องทฤษฎีสีสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1 / พลากร ขุริมนต์
ชื่อผู้แต่งพลากร ขุริมนต์
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : การศึกษาอิสระปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2550.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาชุดฝึกทักษะ การออกแบบงานหัตถกรรมจักสานสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา โดยใช้ทฤษฎีสี / พิมพ์พิร...
ชื่อผู้แต่งพิมพ์พิรุฬห์ มณีศรี.
พิมพลักษณ์2556.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาหลักการออกแบบ เรื่องทฤษฎีสี / โดย พรรษประเวศ อชิโนบุญวัฒน์.
ชื่อผู้แต่งพรรษประเวศ อชิโนบุญวัฒน์.
พิมพลักษณ์นครปฐม : สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2546.
เลขเรียกLB1028.5 พ44
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ เรื่องทฤษฎีสี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 / โด...
ชื่อผู้แต่งประกอบ โพธิ์ทองคำ.
พิมพลักษณ์นครปฐม : สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2548.
เลขเรียกLB1591 ป45
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะเรื่องทฤษฎีสีเพื่อการเรียนรู้ศิลปะประเภทจิ...
ชื่อผู้แต่งวีรวัฒน์ ยอดมั่น
พิมพลักษณ์2557.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาโปรแกรมวิเคราะห์ภาพเพื่อนับยานพาหนะบนถนน / เกษร สุนสิน = Development of an image analysis p...
ชื่อผู้แต่งเกษร สุนสิน, 2509-
พิมพลักษณ์2538.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการระบายสีน้ำ / อารี สุทธิพันธุ์.
ชื่อผู้แต่งอารี สุทธิพันธุ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กระดาษสา, 2526.
เลขเรียกND2130 .อ64,752 อ658ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการระบายสีน้ำมัน / ไพศาล มีสุนทร
ชื่อผู้แต่งไพศาล มีสุนทร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช 2548.
เลขเรียกND1492 �996�,751.45 พ 995 ก 2548
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา