Found: 29  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประเมินสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ในวิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา = Constructivism L...
ชื่อผู้แต่งกนกพร จาริก
พิมพลักษณ์จันทบุรี : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี, 2553
เลขเรียกวจ 371.39 ก324ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต...
ชื่อผู้แต่งลัมพร ชารินทร์
พิมพลักษณ์ขอนแก่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2553
เลขเรียก372.21 ล256ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้ยสูง เรื่อง เศษส่วนย่อย โดยใช้ทฤษฎี...
ชื่อผู้แต่งจิรพรรณ คงเคารพธรรม
พิมพลักษณ์อุบลราชธานี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 2553
เลขเรียก510.7 จ496ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง ความน่าจะเป็น ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรั...
ชื่อผู้แต่งวาสนา สังกะสี.
พิมพลักษณ์อุบลราชธานี : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, 2559.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรูคณิตศาสตร์ ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ เรื่อง เศษส่วน...
ชื่อผู้แต่งจุฬาลักษณ์ เฉลิมแสน
พิมพลักษณ์ขอนแก่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2553
เลขเรียก372 จ684ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์เรื่องสถิติ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ตามแนวคิดท...
ชื่อผู้แต่งรุ่งฤดี ศิริบุรี
พิมพลักษณ์2551.
เลขเรียก373.13 ร638ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ตามแแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ โดยใช้โปรแกรม The Geometer' s Sk...
ชื่อผู้แต่งสุกัณยา จันโทศรี
พิมพลักษณ์ขอนแก่น บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2553
เลขเรียก372 ส737ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง ทฤษฎีบทปีทาโกรัส ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ ตามแนวคิดทฤษฎีคอน...
ชื่อผู้แต่งอาภาพร ปัญญาฟู
พิมพลักษณ์ขอนแก่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2551
เลขเรียก373.13 อ634ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์โดยใช้เทคนิคระดมสมองที่ส่งเสริมความ...
ชื่อผู้แต่งชนัญณิชา เกษาพันธ์.
พิมพลักษณ์ขอนแก่น: มหาวิทยาลับขอนแก่น / 2557
เลขเรียกวน 510.7 ช119ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามทฤษฎีคอนตรัควิสต์และเทคนิคระดมสม...
ชื่อผู้แต่งวิจิตรา บังกิโล.
พิมพลักษณ์ขอนแก่น: มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2557
เลขเรียกวน 510.72 ว112ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นกระบวนการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ตามทฤษฎีคอนครัคติวิสต์ เรื่อง สมการเช...
ชื่อผู้แต่งมยุรีย์พร ขันติยู
พิมพลักษณ์ขอนแก่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2553
เลขเรียก373 ม189ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์เรื่องสถิติชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ...
ชื่อผู้แต่งสุรเดช ม่วงนิกร
พิมพลักษณ์2551.
เลขเรียก373.1395 ส848ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์เรื่อง บทประยุกต์ ชั้นประถ...
ชื่อผู้แต่งอรทัย จันทลือชา
พิมพลักษณ์ขอนแก่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2553
เลขเรียก372 อ324ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนากิจกรรมเรียนรู้การแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ เรื่องเศษส่วน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามแนวคิดทฤษฎี...
ชื่อผู้แต่งปราณี นาครินทร์.
พิมพลักษณ์อุบลราชธานี : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, 2559.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยฝึกอบรมตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์เรื่อง การปฐมนิเทศครูและบุคลากรใหม่ขอ...
ชื่อผู้แต่งศุภสิริ พิทักษ์สายชล.
พิมพลักษณ์2560.
เลขเรียก371.334 ศ735ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา