Found: 195  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องDrugly American : ชีวิตและยากับ FTA ไทย-สหรัฐ / จิราพร ลิ้มปานานนท์และคณะ ; บรรณาธิการ ชูวัส ฤกษ์ศ...
ชื่อผู้แต่งจิราพร ลิ้มปานานนท์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : หน่วยปฏิบัติการวิจัยเภสัชศาสตร์สังคม คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2553.
เลขเรียกRS250 จ533ด
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องThe big story อ่านเพื่อสอบ : ข้อมูลและฎีกาสำคัญ / ผู้รวบรวม คณะวิชาการ The Justice Group.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : The Justice Group, [2555?]
เลขเรียก346 ด915
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องThe Big Story อ่านเพื่อสอบ ข้อมูลและฏีกาสำคัญ ภาค 1 / คณะวิชาการ The Justice Group, รวบรวม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : หจก. พิมพ์อักษร, ม.ป.ป.
เลขเรียก346 อ256
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องThe big story อ่านเพื่อสอบข้อมูลและฎีกาสำคัญ. ภาค 1 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กฎหมายแพ่งและพาณิชย์บรรพ 1...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : พิมพ์อักษร, [255-]
เลขเรียกKPT1155 ด919 ล.1
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎกติกา WTO / รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์, สมบูรณ์ ศิริประชัย บรรณาธิการ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2552.
เลขเรียกHF1385 ก32,382.92 ก13
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
..more
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายการค้าระหว่างประเทศ / กำชัย จงจักรพันธ.
ชื่อผู้แต่งกำชัย จงจักรพันธ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โครงการตำราและเอกสารประกอบการสอน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2552.
เลขเรียกK3943 .ก63 2552,343.087 ก563ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายการค้าระหว่างประเทศ / อภิญญา เลื่อนฉวี.
ชื่อผู้แต่งอภิญญา เลื่อนฉวี
พิมพลักษณ์กรุงเทพมหานคร : วิญญูชน, 2552.
เลขเรียกK 1005 อ16 2552,343.087 อ16ก 2552 D.C.22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ปัตตานี)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายการค้าระหว่างประเทศ / อภิญญา เลื่อนฉวี.
ชื่อผู้แต่งอภิญญา เลื่อนฉวี.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2555.
เลขเรียกK 1005 อ16 2555,343.087 อ164ก 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
..more
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายการค้าระหว่างประเทศ = International Trade Law / กำชัย จงจักรพันธ์
ชื่อผู้แต่งกำชัย จงจักรพันธ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โครงการตำราและเอกสารประกอบการสอน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2550.
เลขเรียกKPT3405 ก62 2550,343.087 ก 683 ก 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายการค้าระหว่างประเทศ = International trade law / กำชัย จงจักรพันธ์
ชื่อผู้แต่งกำชัย จงจักรพันธ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โครงการตำราและเอกสารประกอบการสอน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2557.
เลขเรียกKPT3405 ก563 2557,343.087 ก563ก 2557
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
..more
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายการค้าระหว่างประเทศ = International trade law / กำชัย จงจักรพันธ์
ชื่อผู้แต่งกำชัย จงจักรพันธ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา, 2559
เลขเรียกKPT3405 ก6ก 2559,343.087 ก212ก 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
..more
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายการค้าระหว่างประเทศ = International trade law / กำชัย จงจักรพันธ์.
ชื่อผู้แต่งกำชัย จงจักรพันธ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โครงการตำราและเอกสารประกอบการสอน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2553.
เลขเรียกKPT3405 ก563 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา