Found: 205  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องField trip report Environmental planning for community and rural development, May 30-June 3,2005/ Ma...
พิมพลักษณ์[นครปฐม : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2548]
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษา : แนวคิดพื้นฐานและการนำไปปฏิบัติสำหรับนักสิ่งแวดล้อมศึกษา / โดย วินัย วี...
ชื่อผู้แต่งวินัย วีระวัฒนานนท์
พิมพลักษณ์[นครปฐม] : โครงการสิ่งแวดล้อมศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล, [2529?]
เลขเรียก304.207 ว 583 ก 2529
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการกำหนดแผนงานและโครงการพัฒนาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมบนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยการมีส่วนร่วมของ...
พิมพลักษณ์นครปฐม : นักศึกษาปริญญาโท สาขาการวางแผนสิ่งแวดล้อมเพื่อพัฒนาชุมชนและชนบท รุ่นที่ 11 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2549.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ / พรพิมล เมธาลักษณ์.
ชื่อผู้แต่งพรพิมล เมธาลักษณ์.
พิมพลักษณ์นครปฐม : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สถาบันราชภัฎนครปฐม, 2542.
เลขเรียก333.72 พ17ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ = (Natural Resources Management) / พรพิมล เมธาลักษณ์
ชื่อผู้แต่งพรพิมล เมธาลักษณ์
พิมพลักษณ์นครปฐม : สถาบันราชภัฏนครปฐม, 2542
เลขเรียก333.7 พ447ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ = Natural resources management / พรพิมล เมธาลักษณ์.
ชื่อผู้แต่งพรพิมล เมธาลักษณ์.
พิมพลักษณ์นครปฐม : ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สถาบันราชภัฏนครปฐม, 2542.
เลขเรียก333.7 พ176ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ = Nutural resorces management /พรพิมล เมธาลักษณ์.
ชื่อผู้แต่งพรพิมล เมธาลักษณ์.
พิมพลักษณ์a นครปฐม : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร สถาบันราชภัฏนครปฐม.
เลขเรียก333.7 พ249ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการทรัพยากรธรรมชาติแนวพุทธศาสตร์ : ศึกษากรณีวัดสันติพุทธาราม ตำบลหนองกวาง อำเภอโพธาราม จังหวัด...
ชื่อผู้แต่งเสาวพงษ์ ยมาพัฒน์ 2499-.
พิมพลักษณ์[นครปฐม] : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล, 2553.
เลขเรียกBQ4570.E5 ส753 2553
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดทำแผนการจัดการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ บริเวณหาดแม่รำพึง จังหวัดระยอง / จัดทำโดย คณะสิ่งแ...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
พิมพลักษณ์นครปฐม : มหาวิทยาลัย, 2535.
เลขเรียกว333.72 ม19ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดทำแผนการจัดการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติบริเวณผาแต้ม จังหวัดอุบลราชธานี / จัดทำโดย คณะสิ่งแว...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
พิมพลักษณ์นครปฐม : มหาวิทยาลัย, 2537.
เลขเรียกS918.T5 ม251ผต 2537
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดทำแผนการจัดการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติบริเวณผาแต้ม จังหวัดอุบลราชธานี เล่ม 1 : รายงานฉบับสุ...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยมหิดล คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
พิมพลักษณ์นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหิดล, 2537
เลขเรียกวจ 333.72 ม565ก ล.1
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดทำแผนการจัดการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติบริเวณผาแต้ม จังหวัดอุบลราชธานี เล่ม 2 : รายงานฉบับสุ...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยมหิดล คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
พิมพลักษณ์นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหิดล, 2537
เลขเรียกวจ 333.72 ม565ก ล.2
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดทำแผนการจัดการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติบริเวณหาดแม่พิม จังหวัดระยอง / จัดทำโดย คณะสิ่งแวดล้...
ชื่อผู้แต่งรุ่งจรัส หุตะเจริญ
พิมพลักษณ์นครปฐม : มหาวิทยาลัย, 2536.
เลขเรียกQH541.5.B4 ร621กจ 2536
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดทำแผนการจัดอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ บริเวณผาแต้ม จังหวัดอุบลราชธานี / จัดทำโดย คณะสิ่งแว...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์.
พิมพลักษณ์นครปฐม : มหาวิทยาลัย, 2537.
เลขเรียกว333.72 ม192ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดทำแผนการจัดอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ บริเวณหาดแม่พิม จังหวัดระยอง / จัดทำโดย คณะสิ่งแวดล้อ...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์.
พิมพลักษณ์นครปฐม : มหาวิทยาลัย, 2536.
เลขเรียกว333.72 ม19ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา