Found: 164  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"ประกาย--ในช่องฟืน" : โครงการศึกษาองค์ความรู้ชุมชนต้นแบบ "ชุมชนประมงพื้นบ้านภาคใต้" กรณีศึกษา : บ้าน...
ชื่อผู้แต่งแพรพิไล พันธุรัตน์.
พิมพลักษณ์สงขลา : สมาคมรักษ์ทะเลไทย, 2551.
เลขเรียกSH327.7 พ8ป 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"รูปแบบการจัดการทรัพยากรน้ำโดยการนำระบบสารสนเทศทรัพยากรน้ำเชิงพื้นที่ ร่วมกับกระบวนการมีส่วนร่วมทางส...
ชื่อผู้แต่งชัยยุทธ สุขศรี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2553
เลขเรียกส.ร. 333.913 ช116ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง20 ปี สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย / สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยา...
ชื่อผู้แต่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เอสทีซี มีเดีย \& มาเก็ตติ้ง, 2554.
เลขเรียกLG395.B3 จ7ย 2554,378.593 ศธ0512.31ส 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง60 ปี การอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำ / สำนักอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ...
ชื่อผู้แต่งกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช. สำนักอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรม, 2559
เลขเรียกส.ร. 333.91 ก176ก 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ / บรรณาธิการ มงคล หลัก...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2558.
เลขเรียกTC513 ห111,923.19593 ห111
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
..more
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกรณีศึกษาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติขององค์กรปกครองท้องถิ่น / มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด, ชัยพงษ์ สำเนียง, กุลด...
ชื่อผู้แต่งมิ่งสรรพ์ ขาวสอาด
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : มูลนิธิสถาบันศึกษานโยบายสาธารณะ, 2555
เลขเรียกส.ร. 333.72 ม328ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกรอบแนวทางการกระจายงบประมาณด้านการจัดการทรัพยากรน้ำ : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ = Conceptual proces...
ชื่อผู้แต่งอุรุยา วีสกุล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2555
เลขเรียกส.ร. 333.72 อ474ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการกำหนดชั้นคุณภาพลุ่มน้ำ / สำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ.
ชื่อผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ, 2533.
เลขเรียกGB568.T5 ก439 2533,333.33 ส716ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการกำหนดทิศทางของนโยบายและแผนหลักการบริหารจัดการน้ำระดับประเทศ และการวิจัยเพื่อลดผลกระทบจากภัยพิบัติ...
ชื่อผู้แต่งชัยยุทธ ชินณะราศรี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์วิจัยวิศวกรรมและการจัดการน้ำ (วารี) ภาควิชาวิศวกรรมโยธา และโครงการพัฒนาเสริมสร้างความรู้และงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ระบบโลก (ESS) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 2555
เลขเรียกส.ร. 333.91 ช116ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการด้านวิศวกรรมและการหาความเหมาะสมกับทรัพยากรน้ำ เล่มที่ 1/ ไพโรจน์ เกรียงศิริ.
ชื่อผู้แต่งไพโรจน์ เกรียงศิริ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ฟิสิกส์เซ็นเตอร์, 2539.
เลขเรียกTC 145 พ992ก 2539,WA671 พ992ก 2539,546.22 พ97ก [253-?]
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยนเรศวร
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง : ทรัพยากรประมงทะเล : รายงานฉบับสมบูรณ์ / เรืองไร โตกฤษณะ.
ชื่อผู้แต่งเรืองไร โตกฤษณะ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2558.
เลขเรียกGC1015.2 ร8ก 2558,333.9164 ร861ก 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
..more
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการทรัพยากรทางวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน / ชนัญ วงษ์วิภาค ... [และคนอื่น ๆ] ; บรร...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2547.
เลขเรียกDS568 .ก622 2547,915.93 ก64ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
..more
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภคในพื้นที่ลุ่มน้ำยวม จังหวัดแม่ฮ๋องสอน : รายงานฉบับสมบูรณ์...
ชื่อผู้แต่งสุรศักดิ์ นุ่มมีศรี
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่, 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการทรัพยากรแหล่งน้ำขององค์กรชุมชน : กรณีศึกษาอุทยานมัจฉา บ้านทานตะวัน ตำบลเกิ้ง อำเภอเมือง จั...
ชื่อผู้แต่งพระมหาสุนทร ปัญญะพงษ์
พิมพลักษณ์ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2545
เลขเรียก333.91 พ358ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา