Found: 28  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"ดำรงวิชาการ" : รวมบทความทางวิชาการคณะโบราณคดีปี 2550 / คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร.
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยศิลปากร. คณะโบราณคดี.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัย, 2550.
เลขเรียกCC65 ศ6ด 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ก่อนประวัติศาสตร์กับสิ่งแวดล้อมบนพื้นที่สูงใน อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่อ...
ชื่อผู้แต่งรัศมี ชูทรงเดช
พิมพลักษณ์แม่ฮ่องสอน : โครงการการปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ก่อนประวัติศาสตร์กับสิ่งแวดล้อมบนพื้นที่สูงในอำเภอปางมะผ้า, 2559.
เลขเรียกGN855.ท9 ร634 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ก่อนประวัติศาสตร์กับสิ่งแวดล้อมบนพื้นที่สูงใน อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่อ...
พิมพลักษณ์แม่ฮ่องสอน : โครงการการปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ก่อนประวัติศาสตร์กับสิ่งแวดล้อมบนพื้นที่สูงในอำเภอปางมะผ้า, 2559.
เลขเรียกGN855.ท9 ก644 2559
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสำรวจถ้ำที่อยู่อาศัยของมนุษย์ก่อนประวัติศาสตร์บริเวณ บ้านท่าโป๊ะ ตำบลบ้านเก่า อำเภอเมือง จังหวัดก...
ชื่อผู้แต่งธงชัย บุตรนุชิต.
พิมพลักษณ์2523.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสำรวจและการจัดทำระบบฐานข้อมูลเกี่ยวกับถ้ำ จังหวัดแม่ฮ่องสอน / [สิทธิพงษ์ ดิลกวณิช, หัวหน้าโครงการ...
ชื่อผู้แต่งสิทธิพงษ์ ดิลกวณิช
เลขเรียก910.9144 ก525 2543
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสำรวจและการจัดทำระบบฐานข้อมูลเกี่ยวกับถ้ำจังหวัดแม่ฮ่องสอน / [สิทธิพงษ์ ดิลกวณิช หัวหน้าโครงการฯ...
ชื่อผู้แต่งสิทธิพงษ์ ดิลกวณิช
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.), 2543.
เลขเรียกGB601.A6 ส722
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องฅนบ้าของแผ่นดิน / เชาวริน ลัทธศักดิ์ศิริ.
ชื่อผู้แต่งเชาวริน ลัทธศักดิ์ศิริ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัทอำนวยเวบพริ้นติ้ง, 2546.
เลขเรียกGB608.81.ท9 ช75,808.88 ช517ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องถอดบทเรียนสหวิทยาการ+ธรณีร่วมฝ่าวิกฤติถ้ำหลวง/ กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรม, 2561.
เลขเรียกGB608.81.T5 ถ297 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องธรณีโบราณคดีของตะกอนถ้ำและเพิงผา และภูมิอากาศบรรพกาล / เสรีวัฒน์ สมินทร์ปัญญา.
ชื่อผู้แต่งเสรีวัฒน์ สมินทร์ปัญญา
พิมพลักษณ์กรุงเทพมหานคร : แดเน็กช์ อินเตอร์คอร์ปอเรชั่น, 2561
เลขเรียกCC77.5 .ส735 2561,551 ส573ธ 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ปัตตานี)
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
..more
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปรากฏการณ์ถ้ำหลวง ทีมหมูป่าอะคาเดมี / คนข่าว 2499, ราช รามัญ รวบรวมและเรียบเรียง.
ชื่อผู้แต่งคนข่าว 2499.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ย้อนรอย, [2561].
เลขเรียกD24 ค138 2561,363.348 ป438 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
..more
11
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องพืชสีเขียวไร้ดอก [videorecording] ; งูกับการวิจัย ; ตองเหลือง ; ธนาคารพันธุกรรม ; แผ่นดินถล่ม ; นักส...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : พาโนราม่า ดอคคิวเมนทารี, 2544.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องมาจาก(คนละ)ฟากฟ้าของเพิงผา : สู่การทลายเส้นแบ่งของวิธีวิทยาทางโบราณคดี วลีในมานุษยวิทยาและมายาในศิล...
ชื่อผู้แต่งรัศมี ชูทรงเดช.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2551.
เลขเรียกCC97.ท9 ร625 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการสำรวจจิตรกรรมฝาผนัง จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส.
ชื่อผู้แต่งกรมศิลปากร. กองโบราณคดี. งานอนุรักษ์จิตรกรรมฝาผนัง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรม, [2527?]
เลขเรียกND2835.ฮ9ป6 ศ65
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการสำรวจแหล่งภาพเขียนสีสมัยก่อนประวัติศาสตร์ จังหวัดขอนแก่น / โครงการโบราณคดีภาคตะวันออกเฉียง...
ชื่อผู้แต่งโครงการโบราณคดีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กองโบราณคดี กรมศิลปากร, 2528.
เลขเรียกN5310.5.ท9 บ92
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการสำรวจแหล่งภาพเขียนสีสมัยก่อนประวัติศาสตร์ จังหวัดอุบลราชธานี / โครงการโบราณคดีภาคตะวันออกเ...
ชื่อผู้แต่งโครงการโบราณคดีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กองโบราณคดี กรมศิลปากร, 2528.
เลขเรียกN5310.5.ท9 บ98
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา