Found: 113  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่อง10 ปี กบนอกกะลา / [คอมแพคดิสก์] ทีวีบูรพา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ทีวีบูรพา, 2558.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง20 สาระกับ 20 ปี ถุงยางอนามัย / กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
ชื่อผู้แต่งกระทรวงสาธารณสุข. กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
พิมพลักษณ์นนทบุรี : กระทรวงสาธารณสุข, 2553.
เลขเรียกRA643.86.ท9 ย75,WJ710 ส74ย 2553,613.9435 ส838ย
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง20 สาระกับ 20 ปี ถุงยางอนามัย / สำนักรังสีและเครื่องมือแพทย์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุ...
พิมพลักษณ์นนทบุรี : สำนัก, 2554
เลขเรียกRA 643.86 .T5 ย38 2554,WJ710 ย318 2554,613.9435 ส839ย 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยมหิดล
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกบนอกกะลา [electronic resource] : ถุงยางอนามัยสัญชาติไทย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ทีวีบูรพา, [2548]
เลขเรียกAC158 ก125ถ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
5
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องกบนอกกะลา [videorecording] : ถุงยางอนามัยสัญชาติไทย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ทีวีบูรพา, ปีลิขสิทธิ์ 2549.
เลขเรียกAC158 ก125ถ 2549
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
6
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องกบนอกกะลา ตอน: ถุงยางอนามัย สัญชาติไทย [Video CD] / บริษัท เจ เอส แอล จำกัด
ชื่อผู้แต่งบริษัท ทีวีบูรพา จำกัด
พิมพลักษณ์2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกรณีศึกษาถุงยางอนามัย 100% / ผู้เขียน: วันวิสาข์ ชูชนม์ ; บรรณาธิการ: ไพบูลย์ สุริยะวงศ์ไพศาล
ชื่อผู้แต่งวันวิสาข์ ชูชนม์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ, 2545.
เลขเรียกWJ710 ว436 2545
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการค้าสุราในโลกไร้พรมแดน / ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ ... [และคนอื่น ๆ] ; บรรณาธิการ นพพล วิทย์วรพงศ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา, 2558.
เลขเรียกวจ HV5600.55 ก445,WM274 bก445 2558,382.4 ก271 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
..more
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประยุกต์ PRECEDE-PROCEED model กับพฤติกรรมการใช้ถุงยางอนามัยของนิสิตชายมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในจัง...
ชื่อผู้แต่งทรงกริช คุณคำ
พิมพลักษณ์2550.
เลขเรียกWA20.5 ท126ก 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการรับรู้ข้อความรณรงค์การใช้ถุงยางอนามัยป้องกันโรคเอดส์ของพนักงาน บริษัท ดีทแฮล์ม จำกัด สาขาถนนเจริญ...
ชื่อผู้แต่งสมศักดิ์ นพเก้ามีแสง 2505-
พิมพลักษณ์2547.
เลขเรียก613.94 ส282ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการรับรู้เรื่องโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และความรู้เรื่องถุงยางอนามัยของวัยรุ่น : กรณีศึกษานักศึกษามหาว...
ชื่อผู้แต่งอโณทัย พันธ์ศรี.
พิมพลักษณ์อุบลราชธานี: คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2550.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการรับรู้ในการใช้ถุงยางอนามัยของนักศึกษาชาย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี [text] / นวรัตน์ มีผล, ลลิตา ...
ชื่อผู้แต่งนวรัตน์ มีผล
พิมพลักษณ์อุดรธานี : สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี, 2559
เลขเรียกวจ 613 น299ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิจัยเพื่อหาแนวทางส่งเสริมการใช้ถุงยางอนามัย ในสำนักโสเภณี เพื่อป้องกันกามโรค และโรคเอดส์ = Eupl...
ชื่อผู้แต่งโยธิน แสวงดี
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล, 2533.
เลขเรียกRC200.A3 .ย84,Res Rep W 20.5 ย842ก 2533,613.907 ย 975 ก 2533
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิจัยเพื่อหาแนวทางส่งเสริมการใช้ถุงยางอนามัยในสำนักโสเภณีเพื่อป้องกันกามโรคและโรคเเอดส์ = Explora...
ชื่อผู้แต่งโยธิน แสวงดี
พิมพลักษณ์นครปฐม : สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล, 2534
เลขเรียกส.ร. 613.943 ย843ก 2534
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อถุงยางอนามัยของผู้บริโภคเฉพาะเพศชายในเขตกรุงเทพ...
ชื่อผู้แต่งอภิชาติ ดวงสุวรรณ์.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2548.
ห้องสมุดสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา