Found: 46  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง667 499 ปัญหาพิเศษทางเทคโนโลยีอาหารเรื่องการศึกษาสภาวะการแปรรูปนมถั่วเหลืองผงโดยใช้เครื่องทำแห้งแบบล...
ชื่อผู้แต่งเจนจิรา ชาญชัย
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น]: ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น, [2547]
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง667 499 ปัญหาพิเศษทางเทคโนโลยีอาหารเรื่องการศึกษาสภาวะการแปรรูปและปริมาณแคลเซียมซัลเฟตที่เหมาะสมต่อค...
ชื่อผู้แต่งกัณฑ์อาภา พันธุ์ชัยเพชร
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น, [2545]
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง667 499 ปัญหาพิเศษทางเทคโนโลยีอาหารเรื่องผลของอุณหภูมิและเวลาในการแปรรูปน้ำนมถั่วเหลืองมีผลต่อปริมาณ...
ชื่อผู้แต่งกฤษติกา รุ่งโรจน์ทวีกุล
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2548.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องLCI-LCA แนวปฏิบัติในการจัดทำข้อมูลวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์ : ผลิตภัณฑ์น้ำมันถั่วเหลือง / กรมโรงงานอุต...
ชื่อผู้แต่งกรมโรงงานอุตสาหกรรม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมโรงงานอุตสาหกรรม, 2556
เลขเรียกHF5415.155 ก-อ 2556,664.3 ร92อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการตรวจสอบการปะปนของผลิตภัณฑ์อาหารดัดแปรพันธุกรรมในผลิตภัณฑ์อาหารที่มีถั่วเหลืองเป็นองค์ประกอบ : ภาว...
ชื่อผู้แต่งสุนีย์ ลิ้มศรีวาณิชยกร
พิมพลักษณ์2545.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการทดแทนเนื้อหมูบางส่วนด้วยกากถั่วเหลืองในผลิตภัณฑ์ไส้อั่ว = Partial substitution of pork with soyb...
ชื่อผู้แต่งสวรรยา เม้งเกร็ด
พิมพลักษณ์ราชบุรี : มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง, 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการทำน้ำนมถั่วเหลือง เต้าหู้ เต้าฮวย [videorecording] / วิทยากร สมจิต อ่อนเหม
พิมพลักษณ์นครปฐม : สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, [2546]
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการทำน้ำนมถั่วเหลือง เต้าฮวย และน้ำขิง [videorecording] / [วิทยากร สมจิต อ่อนเหม สถาบันค้นคว้าและพ...
พิมพลักษณ์นครปฐม : สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, [2546]
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
9
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องการทำอาหารจากถั่วเหลือง [Video CD] / โครงการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โครงการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, [2554?].
เลขเรียก641.3334 ก542 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการผลิตเครื่องดื่มนมเปรี้ยวคุณภาพสูงจากถั่วเหลืองในระดับห้องปฏิบัติการและกึ่งโรงงานอุตสาหกรรม : ราย...
ชื่อผู้แต่งบุษบา ยงสมิทธ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2540.
เลขเรียก663.64 บ675ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการผลิตโยเกิร์ตถั่วเหลืองคุณภาพจากโพรไบโอติกที่คัดเลือก : รายงานการวิจัย = Functional soy yoghurt pr...
ชื่อผู้แต่งวรรณภา ทาบโลกา
พิมพลักษณ์ชลบุรี : สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก, 2560
เลขเรียก637.147 ว255ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์เยลลี่ถั่วเหลืองเพราะงอกสำหรับผู้สูงอายุ : รายงานการวิจัย =Develpment of germinated...
ชื่อผู้แต่งพรทิพย์ ธนรติกุล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, 2562.
เลขเรียก633.3 พ239ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์เยลลี่ถั่วเหลืองเพาะงอกสำหรับผู้สูงอายุ : รายงานวิจัย / พรทิพย์ ธนรติกุล = Developm...
ชื่อผู้แต่งพรทิพย์ ธนรติกุล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี, 2562
เลขเรียกวจ664.152 พ239ก 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์เยลลี่ถั่วเหลืองเพาะงอกสำหรับผู้สูงอายุ = Development of Germinated Soybean jelly f...
ชื่อผู้แต่งพรทิพย์ ธนรติกุล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, 2562.
เลขเรียกว 664.726 พ437ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์ต้นทุน และผลตอบแทนจากการแปรรูปถั่วเหลืองเพื่อเสริมสุขภาพในผลิตภัณฑ์คุกกี้เนยสดสำหรับธุรก...
ชื่อผู้แต่งเบญจมาภรณ์ เทพวิญญากิจ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยสวนดุสิต, 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสวนดุสิต

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา