Found: 1,392  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"การสกัดของแข็งด้วยของเหลว" / โดย ธีระชัย จงมั่นจิตร, อาทิตย์ เนรมิตตกพงศ์, เอกลักษณ์ โสมรักษ์
ชื่อผู้แต่งธีระชัย จงมั่นจิตร
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2540.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง30 ปี สถาบันอาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ / [สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาส...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร, 2541.
เลขเรียกTX341 .ก74 2541
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง667 491 สัมมนาทางเทคโนโลยีอาหารเรื่องการวิเคราะห์สารก่อให้เกิดภูมิแพ้ในอาหาร = Analysis of food all...
ชื่อผู้แต่งอมรรัตน์ เทียบหนอง
พิมพลักษณ์[หนองคาย] : สาขาเทคโนโลยีอาหาร สายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาเขตหนองคาย มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2555.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง667 491 สัมมนาทางเทคโนโลยีอาหารเรื่องไอโซฟลาโวนในถั่วเหลืองและผลิตภัณฑ์ถัวเหลือง = Isoflavone in so...
ชื่อผู้แต่งวิทยา อุทุมพิรัตน์
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร สายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย, 2553.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง667 498 สัมมนา (เทคโนโลยีอาหาร) เรื่องการดัดแปลงโปรตีนที่ได้จากของเหลือทิ้งจากกระบวนการผลิตน้ำนมถั่ว...
ชื่อผู้แต่งสมควร ศิลาชัย
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2543.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง667 498 สัมมนา (เทคโนโลยีอาหาร) เรื่องการปรับปรุงคุณสมบัติการเกิดโฟมและการจับน้ำของโปรตีนถั่วเหลือง ...
ชื่อผู้แต่งธีระชัย กุลจนะพงศ์พันธ์
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น, [2541]
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง667 498 สัมมนา (เทคโนโลยีอาหาร) เรื่องการใช้นมถั่วเหลืองผงในผลิตภัณฑ์หมูบดลดไขมัน = Spray dried soy...
ชื่อผู้แต่งวีระพงษ์ บุตรเพ็ง
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2539.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง667 498 สัมมนาเรื่องการพัฒนากระบวนการผลิตกลิ่นรสเลียนแบบเนื้อสัตว์โดยใช้ Enzyme-Hydrolyzed Vegetable...
ชื่อผู้แต่งจีรพรรณ ทองล้อม
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2544.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง667 498 สัมมนาเรื่องคุณสมบัติต่าง ๆ และกรรมวิธีในการผลิตเนยแข็งแบบกึ่งแข็งที่ทำจากน้ำนมถั่วเหลือง = ...
ชื่อผู้แต่งกัณฑ์อาภา พันธุ์ชัยเพชร
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2544.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง667 498 สัมมนาเรื่องสูตรและกระบวนการผลิตนมถั่วเหลืองทนความร้อนเติมแคลเซียม = Formulation and proces...
ชื่อผู้แต่งสุริยัน สิงห์สำราญ
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2544.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง667 499 ปัญหาพิเศษทางเทคโนโลยีอาหาร เรื่องผลของการเติมแคลเซียมต่อคุณภาพนมถั่วเหลือง = Effects of ca...
ชื่อผู้แต่งทิพวรรณ อนันตะทัศน์
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2543.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง667 499 ปัญหาพิเศษทางเทคโนโลยีอาหารการสกัดโปรตีนสกัดบริสุทธิ์สูงจากกากถั่วเหลืองและตัวอย่างการใช้ประ...
ชื่อผู้แต่งธีรพล สุปันตี
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2540.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง667 499 ปัญหาพิเศษทางเทคโนโลยีอาหารเรื่องการพัฒนาสูตรการผลิตข้าวมันหุงสุกโดยใช้น้ำมันถั่วเหลือง = D...
ชื่อผู้แต่งเปรมรัตน์ ยอดแสง
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น, [2547]
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง667 499 ปัญหาพิเศษทางเทคโนโลยีอาหารเรื่องการศึกษาการใช้น้ำมันถั่วเหลืองและโปรตีนถั่วเหลืองสกัดในการผ...
ชื่อผู้แต่งเจษฎา วงศ์ตั้งถิ่นฐาน
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น, [2544]
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง667 499 ปัญหาพิเศษทางเทคโนโลยีอาหารเรื่องการศึกษาสภาวะการแปรรูปนมถั่วเหลืองผงโดยใช้เครื่องทำแห้งแบบล...
ชื่อผู้แต่งเจนจิรา ชาญชัย
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น]: ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น, [2547]
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา