Found: 224  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการคัดขนาดและทำความสะอาดเมล็ดถั่วเหลืองภายหลังการนวดโดยใช้ตะแกรงโยก / โดย คมกฤต ไปยะพรหม, ธงชัย ล...
ชื่อผู้แต่งคมกฤต ไปยะพรหม
พิมพลักษณ์ขอนแก่น : ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2534.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการคัดเลือกและทดสอบผลผลิตสายพันธุ์ถั่วเหลืองฝักสดที่มีกลิ่นหอมของไทย : รายงานผลการวิจัย = Selection...
ชื่อผู้แต่งเรืองชัย จูวัฒนสำราญ
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2554.
เลขเรียก633.34 ร853ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการคัดแยกเมล็ดพันธุ์ถั่วแขก : การพัฒนาตัวแปรที่มีผลต่อประสิทธิภาพการคัดแยก = Sorting of french bean...
ชื่อผู้แต่งพรหมบัญชา ติณะมาศ
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2546.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการคาดคะเนความมีชีวิตและคุณภาพเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียวโดยใช้ความสัมพันธ์ของความชื้นเมล็ดและอุณหภูมิในโรง...
ชื่อผู้แต่งศิวพร ประดิษฐ์วงศ์
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2547.
เลขเรียก633.3721 ศ376ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการคาดคะเนความมีชีวิตและคุณภาพเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองจากความสัมพันธ์ของความชื้นเมล็ดและอุณหภูมิในการเก...
ชื่อผู้แต่งจันทนา ยะจา
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2547.
เลขเรียก633.3421 จ115ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการถ่ายทอดลักษณะความต้านทานโรคยอดไหม้และลักษณะทางการเกษตรในถั่วลิสงเมล็ดโต / ถวัลย์ เกษมาลา
ชื่อผู้แต่งถวัลย์ เกษมาลา
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพืชไร่ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2546.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการทดลองการอบแห้งเมล็ดพันธุ์ถั่วลิสงและกล้วยจากเครื่องอบแห้งพลังแสงอาทิตย์ / จัดทำโดย ขรรธุ์ชัย หมั...
ชื่อผู้แต่งขรรธุ์ชัย หมั่นคำ
พิมพลักษณ์ขอนแก่น : ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2538.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการทดสอบประสิทธิภาพของสารเคมีบางชนิดต่อโรคเมล็ดสีม่วงของถั่วเหลือง / วรวรรณ ศักดิ์วงศ์, ประพันธ์ โอ...
ชื่อผู้แต่งวรวรรณ ศักดิ์วงศ์
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีกาเกษตรแม่โจ้, 2533.
เลขเรียก633.34 ว17ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการทดสอบและประเมินผลพัดลมทำความสะอาด ในการทำความสะอาดเมล็ดถั่วเหลือง / โดย กนก คีรีแลง, เสรี ภู่ร...
ชื่อผู้แต่งกนก คีรีแลง
พิมพลักษณ์ขอนแก่น : ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2536.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการทำลายการพักตัวของเมล็ดถั่วลิสง 3 พันธุ์ในฤดูปลูกที่แตกต่างกัน = Breaking seed dormancy of three n...
ชื่อผู้แต่งกัลยา อุทาโย
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2556.
เลขเรียก633.368 ก399ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการทำลายการพักตัวของเมล็ดถั่วลิสิงพันธุ์ใหม่ 3 พันธุ์ : รายงานผลการวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ = Breaki...
ชื่อผู้แต่งศิริพร พงศ์ศุภสมิทธิ์
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2553.
เลขเรียก635.6596 ศ463ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการปรับปรุงความบริสุทธิ์ของพันธุ์และการผลิตเมล็ดพันธุ์ดีของถั่วเหลืองและถั่วเขียวสู่เกษตรกร / แอนนา...
ชื่อผู้แต่งแอนนา สายมณีรัตน์
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ; [2535?]
เลขเรียกSB205.S7 .อ75 2535
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการปรับปรุงความบริสุทธิ์ของพันธุ์และการผลิตเมล็ดพันธุ์ดีของถั่วเหลืองและถั่วเขียวสู่เกษตรกร / แอนนา...
ชื่อผู้แต่งแอนนา สายมณีรัตน์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2534.
เลขเรียกSB205.S7 .อ75
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
14
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องการปลูกถั่วเหลืองในพื้นที่ภาคกลาง [videorecording] ; การปลูกถั่วลิสง ; การเลือกใช้เมล็ดพันธุ์พืช
พิมพลักษณ์นครปฐม : สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม, 2546.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการปลูกถั่วเหลืองในพื้นที่ภาคกลาง การปลูกถั่วลิสง การเลือกใช้เมล็ดพันธุ์พืช [electronic resource] /...
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : สำนัก, [254-]
เลขเรียกSB205.S7 ก491
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา