Found: 49  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ก่อนประวัติศาสตร์กับสิ่งแวดล้อมบนพื้นที่สูงใน อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่อ...
ชื่อผู้แต่งรัศมี ชูทรงเดช
พิมพลักษณ์แม่ฮ่องสอน : โครงการการปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ก่อนประวัติศาสตร์กับสิ่งแวดล้อมบนพื้นที่สูงในอำเภอปางมะผ้า, 2559.
เลขเรียกGN855.ท9 ร634 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ก่อนประวัติศาสตร์กับสิ่งแวดล้อมบนพื้นที่สูงใน อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่อ...
พิมพลักษณ์แม่ฮ่องสอน : โครงการการปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ก่อนประวัติศาสตร์กับสิ่งแวดล้อมบนพื้นที่สูงในอำเภอปางมะผ้า, 2559.
เลขเรียกGN855.ท9 ก644 2559
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความหลากหลายและการใช้ประโยชน์ : พืชเมล็ดเปลือยในกลุ่มป่าภูเขียว-น้ำหนาว / สำนักงานพรรณไม้ สำนักวิจัย...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานพรรณไม้ สำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช, 2557, [2014]
เลขเรียกQK475 ค181 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือเลือกชนิดพรรณไม้เพื่อปลูกป่าป้องกันอุทกภัย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ / สำนักงานหอพรรณไม้
ชื่อผู้แต่งสำนักงานหอพรรณไม้
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช, 2555
เลขเรียกQK364 ค695 2556,634.956 ส691ค 2555
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องฉันรักต้นขะยอม : ต้นไม้เมืองกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ = I love Kayom Trees : urban trees and c...
ชื่อผู้แต่งธเนศวร์ เจริญเมือง
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : มูลนิธิสถาบันพัฒนาเมืองเชียงใหม่, 2556
เลขเรียก363.7 ธ558ฉ 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องต้นไม้เมืองเหนือ : คู่มือศึกษาพรรณไม้ยืนต้นในป่าภาคเหนือ ประเทศไทย / ไซมอน การ์ดเนอร์, พินดา สิทธิ...
ชื่อผู้แต่งการ์ดเนอร์, ไซมอน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โครงการจัดพิมพ์คบไฟ, 2543.
เลขเรียกQK364 .ก64 2543,582.16 ก532ต
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
..more
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องต้นไม้เมืองเหนือ : คู่มือศึกษาพรรณไม้ยืนต้นในป่าภาคเหนือ ประเทศไทย / ไซมอน การ์ดเนอร์, พินดา สิทธิ...
ชื่อผู้แต่งการ์ดเนอร์, ไซมอน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โครงการจัดพิมพ์คบไฟ, 2549.
เลขเรียกQK364 .ก64 2549,581.9593 ก64ต
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องต้นไม้เมืองเหนือ : คู่มือศึกษาพรรณไม้ยืนต้นในป่าภาคเหนือประเทศไทย / ไซมอน การ์ดเนอร์, พินดา สิทธิส...
ชื่อผู้แต่งการ์ดเนอร์, ไซมอน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โครงการจัดพิมพ์คบไฟ, ค.ศ. 2000 [2543]
เลขเรียกQK490.T5 ก449,581.9593 ก27ต
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องต้นไม้เมืองเหนือ : ไซมอน การ์ดเนอร์, พินดา สิทธิสุนทร, วิไลวรรณ อนุสารสุนทร. [text] คู่มือศึกษ...
ชื่อผู้แต่งการ์ดเนอร์, เอลวา บี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ โครงการจัดพิมพ์คบไฟ 2544.
เลขเรียก582.16 ก27ต
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องธรรมชาติกับวิถีชุมชนอีสาน / ประจักษ์ บุญอารีย์
ชื่อผู้แต่งประจักษ์ บุญอารีย์
พิมพลักษณ์อุบลราชธานี : สำนักศิลปวัฒนธรรม สถาบันราชภัฏอุบลราชธานี, 2544
เลขเรียกDS588.N6 ป46 2544
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปลูกป่าสร้างคน ปลูกป่า ปลูกความคิด ปลูกจิต ปลูกคน : โครงการสวนป่าชุมชนเฉลิมพระเกียรติ บ้างนางแล ตำบ...
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : ปูนซีเมนต์เอเซีย, [2550]
เลขเรียกSD409 ป489
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปลูกป่าแก้จน ปลูกคน เพื่อปลูกป่า / รัตนา กิติกร, บรรณาธิการ ; มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ทวีวัฒน์การพิมพ์, 2552.
เลขเรียกSD409 ป488 2552,สร 634.956 ป47ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปลูกป่าแก้จน ปลูกคน เพื่อปลูกป่า : เรื่องราวของมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง กับโครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียร...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิ, 2552
เลขเรียกSD 409 ป17 2552,634.956 ป17
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
..more
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพรรณไม้ ในศูนย์ศึกษาธรรมชาติ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม / ชฎาพร เสนาคุณ และ สุทธิรา ขุมกระโทก, เรียบเรียง...
ชื่อผู้แต่งชฎาพร เสนาคุณ
พิมพลักษณ์มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2554.
เลขเรียกQK364 ช2พ 2554,583 ช13พ 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ปัตตานี)
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา