Found: 71  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"ดำรงวิชาการ" : รวมบทความทางวิชาการคณะโบราณคดีปี 2550 / คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร.
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยศิลปากร. คณะโบราณคดี.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัย, 2550.
เลขเรียกCC65 ศ6ด 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการตกแต่งต้นฉบับ / วิษณุ สุวรรณเพิ่ม.
ชื่อผู้แต่งวิษณุ สุวรรณเพิ่ม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชวนพิมพ์, 2531.
เลขเรียก070 ว38ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการปริวรรตหนังสือใบลาน / มุณี พันทวี
ชื่อผู้แต่งมุณี พันทวี
พิมพลักษณ์(มหาสารคาม) : สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, [2541?].
เลขเรียก091 ม 712 ก 2541
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาวิเคราะห์คัมภีร์ใบลานเรื่องดำโบนตูนเมียน (คำแนะนำสั่งสอน) = An analytical study of Satra Da...
ชื่อผู้แต่งพระมหาเกษม ดวงอินทร์.
พิมพลักษณ์2551.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาวิเคราะห์วรรณกรรมชาดกภาคใต้จากหนังสือบุด สืบพงศ์ ธรรมชาติ
ชื่อผู้แต่งสืบพงศ์ ธรรมชาติ
พิมพลักษณ์2534.
เลขเรียก294.3184 ช 526 ก 2534
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาเอกสารโบราณภาคตะวันออก จังหวัดฉะเชิงเทรา = A study of ancient documents of eastern Thailand...
ชื่อผู้แต่งศรีจรุง บุญเจือ.
พิมพลักษณ์ชลบุรี : ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, [2551?].
เลขเรียก495.911 ศ182กร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสืบค้นและอนุรักษ์เอกสารคัมภีร์โบราณของวัดในกลุ่มจังหวัดล้านนาและการถ่ายทอดภูมิปัญญาล้านนา เพื่อกา...
ชื่อผู้แต่งพิสิฏฐ์ โคตรสุโพธิ์
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2559
เลขเรียกภน 390.095936 พ383กอ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกเบื้องจานไทย (ฉบับร่าง) (ที่คูบัว ถ้ำฤษี ราชบุรี ถ้ำเขาหลวง เพชรบุรี) / อ่านและเรียบเรียบโดย พระธร...
ชื่อผู้แต่งพระธรรมวงศ์เวที (อ่ำ ธมฺมทตฺโต).
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ : ม.ป.พ., 2509].
เลขเรียกDS576.12 พ46
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความจริงที่โลกต้องรู้ / จอห์น อาร์. ครอส ; ประพันธ์ พิพัฒน์มหกิจ หน่อราช และ ธารา นิมมานเหมินทร์,...
ชื่อผู้แต่งครอส, จอห์น อาร์
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : มูลนิธิ Good seed, 2555
เลขเรียก212 จ213ค 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคัมภีร์ธาตุพระนารายณ์ ฉบับใบลาน (ตำราพระโอสถพระนารายณ์) / สำนักคุ้มครองภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย กรมพ...
ชื่อผู้แต่งสำนักคุ้มครองภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : สำนักฯ, 2555.
เลขเรียกRS180.ท9 ส65,QV 760 พ236ค 2555,615.321 พ236ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
..more
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคัมภีร์ใบลานฉบับหลวงในสมัยรัตนโกสินทร์ / ก่องแก้ว วีระประจักษ์, วิรัตน์ อุนนาทรวรางกูร เรียบเรียง
ชื่อผู้แต่งก่องแก้ว วีระประจักษ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปกร, 2546
เลขเรียกZ6603 ก19 2546,ส.ร. 091 ก192ค 2546
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคัมภีร์ใบลานฉบับหลวงในสมัยรัตนโกสินทร์ / ก่องแก้ว วีระประจักษ์, วิรัตน์ อุนนาทรวรางกูร เรียบเรียง.
ชื่อผู้แต่งก่องแก้ว วีระประจักษ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กองหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร, 2527.
เลขเรียกZ6603 .ก54,091 ก17ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคัมภีร์ใบลานฉบับหลวงในสมัยรัตนโกสินทร์ / ก่องแก้ววีระประจักษ์, วิรัตน์ อุนนาทรวรางกูร, เรียบเรียง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กองหอสมุดแห่งชาติ, 2527.
เลขเรียก091 ค 532 2527
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา