Found: 243  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง25 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงกับการดำเนินงานโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
พิมพลักษณ์ราชบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง [2551?].
เลขเรียก378.1 ม19ย
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง40 ปี ตชด : 6 พฤษภาคม 2536 / กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน, 2536.
เลขเรียก363.285 ก351ส 2536
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง40 ปี ตชด. 6 พฤษภาคม 2536 / กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กอง, 2536.
เลขเรียก354.593 มท0621ต 2536
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง40 ปี ตชด. 6 พฤษภาคม 2536 / กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กอง, 2536.
เลขเรียก363.285 ส733
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง40 ปี ตชด. 6 พฤษภาคม 2536 / กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กอง, 2536
เลขเรียก363.285 สต364
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง40 ปี ตชด. 6 พฤษภาคม 2536.
ชื่อผู้แต่งกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน, [2536]
เลขเรียกHV7955 บ253 2536
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง40 ปี ตชด. : 6 พฤษภาคม 2536 / กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กอง, 2536.
เลขเรียกHV7955 .ส38
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง40 ปี ตชด. : 6 พฤษภาคม 2536 / กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน.
เลขเรียกHV7995 มท321 2536
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง40 ปี ตำรวจตระเวนชายแดน / กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท.] : กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน, 2536.
เลขเรียก363.285 ส 684 2536
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง40 ปี โรงเรียน ต.ช.ด. ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบร...
ชื่อผู้แต่งกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน
พิมพลักษณ์นครสวรรค์ : ศูนย์, 2539
เลขเรียก372.9593 ส35
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง40 ปี โรงเรียน ตชด / ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี, สมเด็จพรเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบร...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ โอ. เอส. พริ้นติ้งเฮ้าส์ 2539
เลขเรียก371 ส38
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง40 ปี โรงเรียน ตชด. : ในพระราชูปถัมป์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โอ.เอส.พริ้นติ้ง เฮ้าส์, 2539.
เลขเรียก363.24 ส734 21
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง40 ปี โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โอ.เอส พรินติ้ง เฮาส์, 2539
เลขเรียก363.285 ส733
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง40 ปี โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โอ.เอส.พริ้นติ้ง เฮ้าส์, 2539.
เลขเรียก371.01 ส383 2539
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง40 ปีแห่งการก่อตั้งตำรวจตระเวณชายแดน / กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน.
ชื่อผู้แต่งกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : กอง, 2536.
เลขเรียก363.285 ก351
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา