Found: 10  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Mixed
ชื่อเรื่องกรณีการศึกษาปริมาณอินทรีย์วัตถุ ค่าพีเอช ความเค็ม ปริมาณเนื้อดิน และปริมาณไนโตรเจนในบ่อกุ้งก้ามกรามใ...
ชื่อผู้แต่งเกษร ขำไข่.
พิมพลักษณ์นครปฐม : โปรแกรมวิชาเคมี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, 2548
เลขเรียก631.42 ก814ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบ่งชี้และแยกยีน Ca²+/H+ antipoter (CAX) ที่อ้อยใช้ตอบสนองต่อสภาพดินเค็ม : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ...
ชื่อผู้แต่งชนากานต์ ลักษณะ.
พิมพลักษณ์สระแก้ว : คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว, 2562.
เลขเรียก631.416 ช149ก 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์ภาพถ่ายดาวเทียมแลนด์แซทและการใช้ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์เพื่อการทำแผนที่ดินเค็มและแผนที...
ชื่อผู้แต่งสมนึก ผ่องใส
พิมพลักษณ์2534.
เลขเรียกวจ 333.16 ส44ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการประชุมวิชาการระดับชาติเรื่องความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีการจัดการดินเค็มและดินทรายในภาคตะวันออก...
ชื่อผู้แต่งการประชุมวิชาการระดับชาติเรื่องความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีการจัดการดินเค็มและดินทรายในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ( 2551 : คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น)
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น : คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น], 2553.
เลขเรียกQE516.3 ก482
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัยการใช้ข้อมูลจากดาวเทียม LANDSAT-5 TM เพื่อทำแผนที่ดินเกลือในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ = U...
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : ภาควิชาทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดล้อม คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, [2544]
เลขเรียกS595 ร451
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัยเรื่องการประยุกต์ใช้ข้อมูลภาพดาวเทียมและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการหาพื้นที่ศักยภาพดิน...
ชื่อผู้แต่งสุรชัย สมผดุง
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : ภาควิชาเทคโนโลยีธรณี คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2548.
เลขเรียกS595 ส847
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์เรื่องการวิเคราะห์คุณสมบัติทางธรณีและธรณีเทคนิคของดิน-หิน เหนือชั้นเกลือและเกล...
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : ภาควิชาเทคโนโลยีธรณี คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2548.
เลขเรียกQE600.3.T5 ร451
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์เรื่องการวิเคราะห์สภาพทางธรณีและธรณีเทคนิคของเกลือในระดับพื้นผิวและใต้ดินของภา...
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : ภาควิชาเทคโนโลยีธรณี คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2546.
เลขเรียกQE47.T52N65 ร451
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์เรื่องการเพิ่มมูลค่าผลผลิตจากทรัพยากรเกลือเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ ความงามและส...
ชื่อผู้แต่งลัดดา วรรณขาว
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : ภาควิชาเทคโนโลยี คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2553.
เลขเรียกQE516.3 ล239
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องศึกษาความแปรปรวนของดินที่เกิดจากอิทธิพลของเกลือบริเวณดินเค็มหนองบ่อ [text] : รายงานการวิจัยเรื่อง / ...
ชื่อผู้แต่งพัชราภรณ์ พิมพ์จันทร์
พิมพลักษณ์อุดรธานี : คณะวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี, 2558
เลขเรียกผว วจ 631.416 พ518ศ มรม.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา