Found: 43  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง7 มหัศจรรย์จากแผ่นดินสุวรรณภูมิ / รุ้งตะวัน อ่วมอินทร์
ชื่อผู้แต่งรุ้งตะวัน อ่วมอินทร์
พิมพลักษณ์นนทบุรี : อมรินทร์บุ๊คเซ็นเตอร์, 2554
เลขเรียกDS568 ร7จ 2554,959.3 ร72จ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง70 ปี เครื่องเคลือบดินเผาไทย สมัยรัชกาลที่ 9 = 70 years of Thai ceramics Rama IX / ประดิพัทธุ์ เลิศร...
ชื่อผู้แต่งประดิพัทธุ์ เลิศรุจิดำรงค์กุล
พิมพลักษณ์นครปฐม : โครงการตำราและหนังสือ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2561.
เลขเรียกTP823 ป265จ,738.2 ป265จ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการดินภายหลังการเกิดน้ำท่วมซ้ำซากของชาวนา ตำบลบางระกำ อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม = Soil managem...
ชื่อผู้แต่งดรุณี ชุมพร, 2525-
พิมพลักษณ์2555.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบำบัดดินที่ปนเปื้อนด้วยสารกลุ่ม betex โดยพุทธรักษา = Phytoremediation of betex contaminated by c...
ชื่อผู้แต่งมลิวรรณ บุญเสนอ.
พิมพลักษณ์นครปฐม : ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2550.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยรามคำแหง
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการลดค่าชีวปริมาณออกฤทธิ์ของตะกั่วในดินด้วยวิธีการปรับเสถียรในพื้นที่ กรณีศึกษา : ตำบลชะแล อำเภอทองผ...
ชื่อผู้แต่งนภวรรณ รัตสุข
พิมพลักษณ์[นครปฐม] : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2558
เลขเรียกวจ 363.7396 น195ก 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาสภาพและปัญหาของทรัพยากรที่ดินเพื่อการวางแผนการใช้ที่ดิน จังหวัดนครปฐม : รายงานการวิจัย / โ...
ชื่อผู้แต่งสมพร ผาตินาวิน
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : ฝ่ายนโยบายและแผนการใช้ที่ดินที่ 1 กองวางแผนการใช้ที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2534.
เลขเรียก333.713 ส265ก
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสะสมอินทรีย์คาร์บอนในดินสวนยางพาราและดินสวนปาล์มน้ำมัน กรณีศึกษาเทศบาลตำบล จ.ป.ร. อำเภอกระบุรี จั...
ชื่อผู้แต่งภาวิณี อ๋องสุวรรณ.
พิมพลักษณ์นครปฐม : สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2559.
เลขเรียกQH541 ภ65 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือการจัดการทรัพยากรที่ดินเบื้องต้น : จังหวัดนครปฐม / คณะผู้จัดทำ ผู้รวบรวม เรียบเรียง ปรับปรุง...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2539.
เลขเรียกS599.6.T52N3 ค695ท
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือการจัดการทรัพยากรที่ดินเบื้องต้นจังหวัดนครปฐม / กรมพัฒนาที่ดิน.
ชื่อผู้แต่งพัฒนาที่ดิน, กรม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมพัฒนาที่ดิน, 2539.
เลขเรียก631.4 พ113ค 2539
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือโครงการพระราชดำริตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บ้านดิน ตามโครงกา...
พิมพลักษณ์[นครปฐม : คณะทำงานฯ, 2556]
เลขเรียกHC445.Z7N3 ค695 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องฐานข้อมูลเชิงพื้นที่ด้านทรัพยากรธรรมขาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครปฐม / กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กอง, [25--]-
เลขเรียก333.72 ฐน199นฐ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องทรัพยากรที่ดิน : สถานภาพ ปัญหา และการจัดการ / โดย สุมาลี เทพสุวรรณ
ชื่อผู้แต่งสุมาลี เทพสุวรรณ
พิมพลักษณ์นครปฐม : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2537.
เลขเรียกS591 ส842ท 2537
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบทบาทของกรดฮิวมิกและกรดฟัลวิกในดินของพื้นที่เกษตรกรรมต่อการดูดซับจุลธาตุอาหารในดินและโลหะที่เป็นพิษ ...
พิมพลักษณ์นครปฐม มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2553.
เลขเรียกS593 บ33 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปัจจัยที่สัมพันธ์กับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานตามโครงสร้างใหม่ของข้าราชการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน...
ชื่อผู้แต่งญาณิศา สงวนเกียรติ.
พิมพลักษณ์นครปฐม : สาขาการจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, 2551.
เลขเรียกHJ70.6.A6 ญ63
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการทัศนศึกษานอกสถานที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ระหว่างวันที่ 13-17 ตุลาคม พ.ศ. 2540 / จัด...
ชื่อผู้แต่งนักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 1.
พิมพลักษณ์นครปฐม : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2540.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา