Found: 354  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Mixed
ชื่อเรื่องกรณีการศึกษาปริมาณอินทรีย์วัตถุ ค่าพีเอช ความเค็ม ปริมาณเนื้อดิน และปริมาณไนโตรเจนในบ่อกุ้งก้ามกรามใ...
ชื่อผู้แต่งเกษร ขำไข่.
พิมพลักษณ์นครปฐม : โปรแกรมวิชาเคมี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, 2548
เลขเรียก631.42 ก814ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระบวนการสังเคราะห์ผงละเอียดสำหรับเซรามิกขั้นสูง / นราธิป วิทยากร
ชื่อผู้แต่งนราธิป วิทยากร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : หน่วยวิจัยวัสดุขั้นสูง คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2559
เลขเรียกQD921 น-ก 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกลสมบัติของดินลูกรังในประเทศไทยศึกษาเน้นหนักการใช้ประโยชน์ในงานทางหลวง / ธีระชาติ รื่นไกรฤกษ์, วุฒิช...
ชื่อผู้แต่งธีระชาติ รื่นไกรฤกษ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กองวิเคราะห์และวิจัย กรมทางหลวง, 2528.
เลขเรียกวจ TE208 ธ663
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกัมมันตภาพรังสีรวมเบตา กัมมันตภาพรังสีรวมแอลฟา และปริมาณเรเดียม-226 ของน้ำผิวดินในประเทศไทย / ฟูเกี...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ, 2531.
เลขเรียก539.77 ฟ551ก
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการควบคุมและป้องกันน้ำท่วมด้วยการวางผังการใช้ประโยชน์ที่ดิน = Selected applications of land use plan...
ชื่อผู้แต่งธงชัย โรจนกนันท์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ปรีชาธร อินเตอร์พริ้น, 2561.
เลขเรียก363.3493 ธ112ก 2561
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดตั้งเครือข่ายห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ดินและพืช : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการ / สมศักดิ์ ม...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2547
เลขเรียกS593 ก64 2547
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจำแนกการใช้ประโยชน์ที่ดินและสิ่งปกคลุมดินของจังหวัดภูเก็ตจากภาพดาวเทียมแลนด์แซท 8 ด้วยคุณสมบัติทา...
ชื่อผู้แต่งเปรมศิริ คงเส้ง
พิมพลักษณ์2560
เลขเรียกHD108.8 ป74 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการตรวจปริมาณยูเรเนียมในดินพื้นผิว พื้นที่จังหวัดยะลาด้วยแกมมาสเปกโตรมิเตอร์ : รายงานการวิจัย / พว...
ชื่อผู้แต่งพวงทิพย์ แก้วทับทิม
พิมพลักษณ์ปัตตานี : ภาควิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2545
เลขเรียกQE390.2.U7 พ523 2545
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการตรวจวิเคราะห์ดินโดยวิธี FTIR และการวัดสีดิน / โดย ศรัณย์ธรรม์ ภูริจารุยางกูร
ชื่อผู้แต่งศรัณย์ธรรม์ ภูริจารุยางกูร
พิมพลักษณ์นครปฐม : สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2559.
เลขเรียกRA1027.8 ศ46 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการทดสอบคุณสมบัติการทรุดตัวของดินเหนียวอ่อนกรุงเทพโดยวิธีการอัดตัวคายน้ำแบบอัตราความเครียดคงที่/ โดย...
ชื่อผู้แต่งจุฑา สุนิตย์สกุล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด, 2550.
เลขเรียกTE210.8 จ621ก 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบริการทดสอบและวิเคราะห์ดินเพื่อพัฒนาการเกษตรในพื้นที่ลุ่มน้ำพองในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ / โดย มงค...
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : ภาควิชาปฐพีศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2534.
เลขเรียกS593 ก461
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบำบัดดินที่ปนเปื้อนด้วยสารกลุ่ม BTEX โดยพุทธรักษา = Phytoremediation of BTEX contaminated soil b...
ชื่อผู้แต่งมลิวรรณ บุญเสนอ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศิลปากร , 2550
เลขเรียกTD443 ม377ก 2550,วจ 631.4 ม47ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยบูรพา
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบ่งชี้และแยกยีน Ca²+/H+ antipoter (CAX) ที่อ้อยใช้ตอบสนองต่อสภาพดินเค็ม : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ...
ชื่อผู้แต่งชนากานต์ ลักษณะ.
พิมพลักษณ์สระแก้ว : คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว, 2561.
เลขเรียก633.61 ช149ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา