Found: 6,359  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"Do it yourself" music : its role as a subculture in Thai popular music / Manond Apanich = "ดนตรีทำ...
ชื่อผู้แต่งManond apanich.
พิมพลักษณ์2003.
เลขเรียกML3502.T4 M36 2003
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"กาญจนาภิเษกสมโภช" เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช : การประกวดดนตรีไท...
ชื่อผู้แต่งการประกวดดนตรีไทยระดับนักเรียนภาคตะวันออก (ครั้งที่ 15 : 2539 : มหาวิทยาลัยบูรพา)
พิมพลักษณ์ชลบุรี : มหาวิทยาลัยบูรพา, 2539.
เลขเรียก781.7593 ก469ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"การศึกษาเพื่อสร้างชุดการสอนคีย์บอร์ดเบื้องต้นโดยใช้วิธีการของโคดาย" : รายงานการวิจัยเรื่อง = The c...
ชื่อผู้แต่งประพันธ์ศักดิ์ พุ่มอินทร์.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, [2555].
เลขเรียก784.190711 ป322ก 2555 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"การศึกษาและวิจัย เสียงที่ดีของเครื่องดนตรีประเภทฮอร์น สำหรับยุคปัจจุบัน" : รายงานการวิจัยเรื่อง = ...
ชื่อผู้แต่งกฤษณ์ วิกรวงษ์วนิช.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, [2555].
เลขเรียก781.23 ก281ก 2555 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"ข้าพเจ้าภูมิใจที่เกิดเป็นนักดนตรีไทย" / เจริญใจ สุนทรวาทิน
ชื่อผู้แต่งเจริญใจ สุนทรวาทิน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : รักษ์สิปป์, 2530.
เลขเรียกML419.C37 จ729ข 2530,927.8 จ 873 ข 2530
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยมหิดล
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"คือวันนี้" / [สมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยขอนแก่น]
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น. สมาคมศิษย์เก่า
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : สมาคม, [2527]
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"ดนตรีพิธีกรรม" : เอกสารประกอบการประชุมทางวิชาการเนื่องในโอกาสครบรอบ 75 ปี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และ...
ชื่อผู้แต่งการประชุมทางวิชาการเรื่อง"ดนตรีพิธีกรรม" (ครั้งที่ 37 : 2552 : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต)
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : สถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2552.
เลขเรียกML345.T5 ก475 2552,781.62 ก475ด 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"ทูนกระหม่อมบริพัตร กับการดนตรี" / รวบรวมโดย พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าศิริรัตนบุษบง และพูนพิศ อมา...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : จันวาณิชย์, 2524.
เลขเรียกML345.T5 ท564 2524,923.2593 น128ท 19
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"นายใหญ่ นภายน...คนรวยเพื่อน" / สมาน (ใหญ่) นภายน.
ชื่อผู้แต่งสมาน (ใหญ่) นภายน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมประชาสัมพันธ์, 2548.
เลขเรียกML410.ห8 ส463 2548
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"ปิ๊ห์" ดนตรีของชนเผ่าลัวะ บ้านเต๋ย จังหวัดน่าน / ธรรมนูญ จิตตรีบุตร.
ชื่อผู้แต่งธรรมนูญ จิตตรีบุตร, 2518-
พิมพลักษณ์2543.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"ปิ๊ห์"ดนตรีของชนเผ่าลัวะ บ้านเต๋ย จังหวัดน่าน = "Pi" music of the Lua at Ban Teuy, Nan province / ธ...
ชื่อผู้แต่งธรรมนูญ จิตตรีบุตร 2518-
พิมพลักษณ์2543.
เลขเรียกML541.ท9 ธ44 2543
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"พิณ : ความหลากหลายด้านวัฒนธรรมดนตรีในอาเซียน" : รายงานการสัมมนา โครงการสัมมนาวิชาการดนตรีนานาชาติ ...
ชื่อผู้แต่งรายงานการสัมมนาโครงการสัมมนาวิชาการดนตรีนานาชาติเรื่อง "พิณ : ความหลากหลายด้านวัฒนธรรมดนตรีในอาเซียน" (ครั้งที่ 2 : 2558 : นครศรีธรรมราช)
พิมพลักษณ์นครศรีธรรมราช : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช, 2558
เลขเรียกส.ร. 784.1945934 ร262พ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"ลายลักษณ์แห่งการวิจารณ์ : รวมบทวิจารณ์ร่วมสมัย / คงกฤช ไตรยวงค์ : บรรณาธิการ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.), 2549.
เลขเรียกPN94 .ล64 2549
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"สังคีตสัมพันธ์" กรมประชาสัมพันธ์ น้อมเศียรอภิวันท์ 84 พรรษามหาราชา / กรมประชาสัมพันธ์
ชื่อผู้แต่งกรมประชาสัมพันธ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมประชาสัมพันธ์, 255?
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"องค์ความรู้ศิลปินแห่งชาติ : นายจิรัส อาจณรงค์" : รายงานการวิจัย / มานพ วิสุทธิแพทย์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2552
เลขเรียก780.92 ม25อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา