Found: 48  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการคาดการณ์การลักลอบลำเลียงยาเสพติดด้วยสถิติภูมิศาสตร์ / โดย เบญจมาศ เดชศิริ.
ชื่อผู้แต่งเบญจมาศ เดชศิริ.
พิมพลักษณ์นครปฐม : สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2560.
เลขเรียกQH541 บ73 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการพื้นที่สีเขียวโครงการบางกระเจ้า จังหวัดสมุทรปราการ / สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย, [253-].
เลขเรียกGE300 ก6
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ด้วยโปรแกรม ArcView 3.2a-3.3 / โดย อุทัย สุขสิงห์.
ชื่อผู้แต่งอุทัย สุขสิงห์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์ ส.ส.ท., 2547.
เลขเรียกG70.2 อ73,910.285 อ44ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
..more
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจำแนกและการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำ...
ชื่อผู้แต่งประจวบ ลีรักษาเกียรติ.
พิมพลักษณ์[จันทบุรี] : ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ, 2560.
เลขเรียกS ป4ก 2560,333.73 ป214ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
..more
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประยุกต์เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศจัดทำฐานข้อมูลฟาร์มเลี้ยงกุ้งทะเล กรณีศึกษา : อำเภอปากพะยูน จังหวัด...
ชื่อผู้แต่งภรัณยู ถมพลกรัง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง, 2551
เลขเรียกSH380.62.T5 ภ46 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประยุกต์เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศในการประเมินผลผลิตปลาในกระชัง กรณีศึกษา : คลองนาทับ อำเภอจะนะ จังหวั...
ชื่อผู้แต่งเชิดชาย ศรีวงษ์.
พิมพลักษณ์2552.
เลขเรียก639.31 ช749ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประยุกต์ใช้ข้อมูลสารสนเทศและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์สำหรับการวางแผนเพื่อการพัฒนาเกษตรกรรมบนพื้นที่ส...
ชื่อผู้แต่งวิฑูรย์ จรัสเสนากุล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 2561
เลขเรียกG70.212 ว-ก 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการจัดการท่องเที่ยว จังหวัดสุพรรณบุรี [text] : รายงา...
ชื่อผู้แต่งอารยา เกียรติก้อง
พิมพลักษณ์สมุทรปราการ : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, 2560
เลขเรียกวจ 915.93 อ653ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประเมินความเปราะบางของพื้นที่โดยใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์และการปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภ...
ชื่อผู้แต่งธิติมา เกตุแก้ว.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, 2561.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาระบบรายงานข้อมูลภัยน้ำท่วมเชิงพื้นที่แบบเรียลไทม์ กรณีศึกษา อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา = Geos...
ชื่อผู้แต่งนรเทพ ศักดิ์เพชร.
พิมพลักษณ์2559.
เลขเรียก005.741 น215ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาระบบสารสนเทศปริภูมิออนไลน์สนับสนุนการจัดเก็บข้อมูลภาคสนามด้วยเทคโนโลยีเว็บเซอร์วิสและแอนดรอย...
ชื่อผู้แต่งธราณิศ ประเสริฐศรี
พิมพลักษณ์2555.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาเครื่องมือรวบรวมข้อมูลทางภูมิสารสนเทศจากแหล่งข้อมูลเชิงพื้นที่บนเว็บ / นันทนัช ตั้งปัญจศิล ...
ชื่อผู้แต่งนันทนัช ตั้งปัญจศิล
พิมพลักษณ์2555.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์สำหรับระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์บนเว็บ / ไพศาล จี้ฟู
ชื่อผู้แต่งไพศาล จี้ฟู ผู้แต่ง
เลขเรียกG70.212 พ95,910.285 พ996ก 2561
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศิลปากร
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์สำหรับระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์บนเว็บ ไพศาล จี้ฟู.
ชื่อผู้แต่งไพศาล จี้ฟู
พิมพลักษณ์กรุงเทพมหานคร: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2561.
เลขเรียกG70.212 พ996 2561,910.285 พ982ก 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ปัตตานี)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา