Found: 871  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"ตากใบ" ในอากาศ : ความทรงจำที่ปลิดปลิวจากความรับรู้ / มัทนี จือนารา .... [และคนอื่น ๆ].
พิมพลักษณ์นครปฐม : ศูนย์ศึกษาและพัฒนาสันติวิธี มหาวิทยาลัยมหิดล, 2550.
เลขเรียกDS588.ต8 ต62,320.9593 ต21
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"สันติภาพและยุติธรรมที่ยั่งยืน" ประสบการณ์การทำงาน "โครงการการพัฒนาการเข้าถึงความยุติธรรมและการคุ้มค...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิ คอนราด อาเดนาวร์, 2556.
เลขเรียก303.6 ส483 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"ส่องหน้า แลหลัง" 90 ปี โรงพยาบาลสงขลา / คณะทำงาน "ส่องหน้า แลหลัง" 90 ปี โรงพยาบาลสงขลา.
พิมพลักษณ์สงขลา : โรงพยาบาลสงขลา, 2559.
เลขเรียก362.11 ส409 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"โลก' เลสาบ" : ภูมิปัญญาท้องถิ่น มรดกสังคมและวัฒนธรรมลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา / สุนันทา นิลเพชร, เรียบเร...
พิมพลักษณ์สงขลา : โครงการวิจัยลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา, 2553.
เลขเรียก306.09593 ล966 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 ปี คุณพ่อครูวิชา การพิศิษฎ์ / คณะผู้จัดทำ สุนทร ทวีพาณิชย์ ... [และคนอื่น ๆ]
พิมพลักษณ์สุราษฎร์ธานี : มูลนิธิวิชาการพิศิษฎ์, 2543.
เลขเรียก923.7 ร 235 2543
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 ปี มหาวชิราวุธ / กองบรรณาธิการ ชูชาติ ชุ่มสนิท ... [และคนอื่น ๆ]
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2540.
เลขเรียก089.9591 ร 235 2540
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 มรดก ในหอวัฒนธรรมภาคใต้ / นราวดี โลหะจินดา, เรียบเรียง
พิมพลักษณ์ปัตตานี : สถาบันวัฒนธรรมศึกษษกัลยาณิวัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี, 2552.
เลขเรียกDS568 ห159,745.1 น46ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 เอกสารสำคัญ : สรรพสาระประวัติศาสตร์ไทย / วินัย พงศ์ศรีเพียร บรรณาธิการ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2554.
เลขเรียกDS562 ห36 2554,959.3 ห32ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
..more
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง109 ปี อำเภอหัวไทร / บรรณาธิการ เทพ เดชสุวรรณ.
พิมพลักษณ์นครศรีธรรมราช : [ม.ป.พ.], 2549.
เลขเรียก959.38 ร 235 2549
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง7 รอบ นักษัตร ดร. รัตน์ ประธานราษฏร์นิกร.
พิมพลักษณ์สงขลา : [ม.ป.พ.], 2547.
เลขเรียก923.6 ร 426 จ 2547
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องShopping Paradise : นครหาดใหญ่ สวรรค์แห่งการจับจ่าย / สำนักงานเทศบาลนครหาดใหญ่.
ชื่อผู้แต่งสำนักงานเทศบาลนครหาดใหญ่
พิมพลักษณ์สงขลา : สำนักงาน, 2550.
เลขเรียก390.09593 ท 797 ช 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระบวนการถ่ายทอดประชาธิปไตยในโรงเรียนประถมศึกษาจังหวัดสงขลา = Democratic Socialization in elementar...
ชื่อผู้แต่งภิญโญ ตันพิทยคุปต์
พิมพลักษณ์สงขลา มหาวิทยาลัยทักษิณ [2549?].
เลขเรียก321.8 ภ 682 ก 2549
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์และสันติวิธีของศูนย์ยุติธรรมชุมชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ = Restorative J...
ชื่อผู้แต่งกรกฎ ทองขะโชค.
พิมพลักษณ์สงขลา : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ, 2560.
เลขเรียก320.9593 ก076ก 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระบวนทัศน์ใหม่ : ชุมชนเป็นศูนย์กลางบ่มเพาะ ปัญญา จริยธรรม นำพัฒนาคุณภาพชีวิต / สถาบันปฏิบัติการชุม...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยทักษิณ. สถาบันปฏิบัติการชุมชนเพื่อการศึกษาแบบบูรณาการ
พิมพลักษณ์พัทลุง : มหาวิทยาลัยทักษิณ, 2551.
เลขเรียก306.36 ท 135 ก 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระบี่ / สุพรรณี แสนยาสิริ เขียนและเรียบเรียง.
ชื่อผู้แต่งสุพรรณี แสนยาสิริ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์ PSP, 2541.
เลขเรียกDS589.ก3 ส75 2541,915.9304 ส36ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา