Found: 101  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง14 ปี การฌาปนกิจสงเคราะห์. เอกสารประกอบการพัฒนา และส่งเสริมกิจการการฌาปนกิจสงเคราะห์ / กองความมั่...
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : กอง, [2529]
เลขเรียก363.75 ก449
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดงานศพด้วยความพอเพียงของชาวบ้านตำบลแม่ทา อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ : รายงานวิจัยเพื่อท้องถิ...
ชื่อผู้แต่งกนกศักดิ์ ดวงแก้วเรือน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2552
เลขเรียกภน 393 ก151ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการตาย / เสฐียรโกเศศ.
ชื่อผู้แต่งเสฐียรโกเศศ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพมหนคร : แม่คำผาง , 2532.
เลขเรียกGT3201 ส893ก2531,393 ส52ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
..more
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการปรับปรุงระบบการบริหารจัดการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ / ชัยพัฒน์ สิริรัตนากุล
ชื่อผู้แต่งชัยพัฒน์ สิริรัตนากุล
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2541.
เลขเรียก393.06 ช116ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาบรรจุภัณฑ์จากฟางข้าวในพิธีฌาปนกิจ = The development of rice-straw coffin at the funeral / ...
ชื่อผู้แต่งชัยวัฒน์ พุทธิวิศิษฏ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร, 2559.
เลขเรียกค 110485 ช432ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาระบบจ่ายเงินค่าฌาปนกิจสงเคราะห์ผ่านธนาคารโดยใช้เทคโนโลยีเว็บเซอร์วิส กรณีศึกษาสมาคมฌาปนกิจสง...
ชื่อผู้แต่งศดานันท์ ศรีชัยปัญหา.
พิมพลักษณ์มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 2558.
เลขเรียก005.713 ศ142ก 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการรำในพิธีทำศพแบบนกหัสดีลิงค์ในอุบลราชธานี / วิราณี แว่นทอง = Hasadiling dance in Ubolratchathani ...
ชื่อผู้แต่งวิราณี แว่นทอง
พิมพลักษณ์2551.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
8
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องการรำในพิธีทำศพแบบนกหัสดีลิงค์ในอุบลราชธานี = Hasadiling dance in Ubolratchathani cremation ceremony...
ชื่อผู้แต่งวิราณี แว่นทอง.
พิมพลักษณ์2551.
เลขเรียกGT3278 .ว64 2551EB
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาวิเคราะห์ไฮโดรเจนซัลไฟด์จากเตาเผาศพชนิดที่ใช้น้ำมัน และฟืนเป็นเชื้อเพลิง / เมตตา ตรีศิริเนต...
ชื่อผู้แต่งเมตตา ตรีศิริเนตร 2510-
พิมพลักษณ์2537.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกุสลา ธมฺมา / จักรพงศ์ ไพบูลย์, ผู้เรียบเรียง
ชื่อผู้แต่งจักรพงศ์ ไพบูลย์
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2558, [2015]
เลขเรียกBQ4420.G6 จ222ก 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความพึงพอใจของสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีต่อการให้บริการสวัสดิการเ...
ชื่อผู้แต่งอำพร โสภา
พิมพลักษณ์นครปฐม : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, 2555
เลขเรียกว 361.05 อ689ค 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความรู้และคติธรรมในการบำเพ็ญกุศลงานศพ / สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
ชื่อผู้แต่งสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2559
เลขเรียกGT3278 ค56 2559,393.2 ส691ค 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
..more
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือการขอพระราชทานเพลิงศพแบบ one stop service ด้วยระบบสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหิดล / เอกสิทธิ์ เผ่าวั...
ชื่อผู้แต่งเอกสิทธิ์ เผ่าวัฒนา
พิมพลักษณ์นครปฐม : กองบริหารงานทั่วไป, 2559, [2016]
เลขเรียกGT3331.T5 อ885ค 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือฟังสวดพระอภิธรรม / โดยแผนกพัฒนาจิต บริษัท แอล.พี.แสตนดาร์ด แลบบอราทอรี่ส์ จำกัด
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์วิญญาณ, 2535 [1992]
เลขเรียกBQ5020 ค695 2535
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา