Found: 10  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประชุมปฏิบัติการเรื่อง วิธีและแนวทางที่พึงปฏิบัติในการเข้าถึงชนกลุ่มน้อยในประเทศไทย วันที่ 6-10 พ...
ชื่อผู้แต่งการประชุมปฏิบัติการเรื่อง วิธีและแนวทางที่พึงปฏิบัติในการเข้าถึงชนกลุ่มน้อยในประเทศไทย (2532 : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา)
พิมพลักษณ์นครปฐม : สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท, 2532.
เลขเรียกDS570 ก475 2532
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาระบบเสียงภาษาซาไกแต็นแอ๊น ตำบลปะเหลียน อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง = A study of the phonology...
ชื่อผู้แต่งเสาวณีย์ พากเพียร.
พิมพลักษณ์2532.
เลขเรียกPL4251.ซ6 ส75 2532
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องทักษิณสารคดี / ประพนธิ์ เรืองณรงค์.
ชื่อผู้แต่งประพนธิ์ เรืองณรงค์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2525.
เลขเรียกDS588.S6 ป38
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสรุปผลการสัมมนาทางวิชาการระดับชาติเรื่องเงาะป่า / อรสา สายบัว, วัฒนะ บุญจับ : บรรณาธิการ.
ชื่อผู้แต่งการสัมมนาทางวิชาการระดับชาติเรื่องเงาะป่า (2540 : กรุงเทพฯ)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กองวรรณกรรมและประวัติศาสตร์, 2541.
เลขเรียกPL4209.2.จ73 ก65 2541,895.9126 ก64ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
..more
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารประกอบการสัมมนาทางวิชาการวัฒนธรรมศาสตร์ เรื่องหลากหลายชาติพันธุ์รวมใจไทยเป็น ๑ / จัดโดยกระทรวง...
ชื่อผู้แต่งการสัมมนาทางวิชาการวัฒนธรรมศาสตร์ (2552 : กระทรวงวัฒนธรรม)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กระทรวงวัฒนธรรม, 2552.
เลขเรียกDS570 .ก64 2552
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการวิจัย เรื่อง "ประมวลองค์ความรู้เกี่ยวกับชนกลุ่มน้อยในประเทศไทย" / คณะผู้วิจัย คุณหญิงสุริยา ร...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท มหาวิทยาลัยมหิดล, 2542.
เลขเรียกGN635.ท9 ค49 2542
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโบราณคดี'26 / คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร.
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยศิลปากร. คณะโบราณคดี.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัย, 2526.
เลขเรียกCC65 ศ6 2526,913.03102 ศล
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา