Found: 103  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"อดีต ปัจจุบันและ อนาคต ของสัตว์แพทย์สวนสัตว์และสัตว์ป่า" / โดย ชมรมสัตวแพทย์สัตว์ป่าและสวนสัตว์แห่ง...
ชื่อผู้แต่งการประชุมวิชาการช้าง และสัตว์ป่า. (ครั้งที่ 1 : 2554 : นครนายก)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้, 2554.
เลขเรียกQL737.P98 ก482อ 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง3 ทศวรรษ (พ.ศ. 2528-2558) การควบคุมโรคเท้าช้างในจังหวัดนราธิวาสตามโครงการพระราชดำริฯ = 3 Decades (19...
พิมพลักษณ์สงขลา : สำนักงานโครงการงานควบคุมปราบปรามโรคติดต่อและการสาธารณสุข ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนราธิวาส, 2559, [2016]
เลขเรียกWC880 ส647 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องAssociation between MTHFR polymorphisms and frontoethmoidal encephalomeningocele and cleft lip with ...
ชื่อผู้แต่งChupong ittiwut
พิมพลักษณ์2001.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องAssociation between polymorphisms in TGF(Beta)-3, IRF6, SKI and MTHFD1 and frontoethmoidal encephalo...
ชื่อผู้แต่งChalurmpon srichomthong.
พิมพลักษณ์2003.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการตรวจหาเชื้อโรคเท้าช้างชนิดบรูเกียมาลาไยในแมงโดยใช้เทคนิคพีซีอาร์เป็นพื้นฐาน / โดย โกสุม จันทร์ศิ...
ชื่อผู้แต่งโกสุม จันทร์ศิริ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ภาควิชาชีวเคมี คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, [2546?].
เลขเรียก616.9652 ก 984 ก 2546
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการตรวจหาเชื้อโรคเท้าช้างชนิดบรูเกียมาลาไยในแมวโดยใช้เทคนิคพีซีอาร์เป็นพื้นฐาน : รายงานฉบับสมบูรณ์ ...
ชื่อผู้แต่งโกสุม จันทร์ศิริ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ภาควิชาชีวเคมี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2546.
เลขเรียก616.9652 ก967กร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการตรวจหาแอนติบอดีของโรคเฮโมรายิกเซพติซีเมียในช้างเอเชียด้วยวิธี indirect ELISA / ธนาธิป ทองบุดดา, ...
ชื่อผู้แต่งธนาธิป ทองบุดดา
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : สาขาวิชาพาราคลินิกทางสัตวแพทย์ ภาควิชาชีวศาสตร์ทางสัตวแพทย์และสัตวแพทย์สาธารณสุข มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการปฐมพยาบาลช้างเบื้องต้น : โรคช้างที่มักจะพบเห็นโดยทั่วไป / ปรีชา พวงคำ
ชื่อผู้แต่งปรีชา พวงคำ
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ., 254-?]
เลขเรียกSF997.5.E4 ป467ก 254-?
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อวิเคราะห์หาพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคเท้าช้าง ที่ป่าพรุโต๊ะ...
ชื่อผู้แต่งฮาสนะ ตอแลมา
พิมพลักษณ์2545
เลขเรียกRC142.5 ฮ65 2545
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประเมินกลไกการบริหารจัดการโครงการกำจัดโรคเท้าช้าง / นันทมาศ มาลัยทอง = Evaluation of Lymphatic Fi...
ชื่อผู้แต่งนันทมาศ มาลัยทอง.
พิมพลักษณ์2548.
เลขเรียกRC 142.5 น115 2548
ห้องสมุดสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประเมินผลการนำกระบวนการตลาดเชิงสังคมไปใช้ในโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคเท้าช้าง / จิตตราพร โร...
ชื่อผู้แต่งจิตตราพร โรจนากร.
พิมพลักษณ์2550.
เลขเรียกRC 142.5 จ34 2550
ห้องสมุดสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประเมินผลสื่อประชาสัมพันธ์โครงการกำจัดโรคเท้าช้าง / สุพร ชัยกิจมงคล.
ชื่อผู้แต่งสุพร ชัยกิจมงคล.
พิมพลักษณ์2548.
เลขเรียกRC 142.5 ส46 2548
ห้องสมุดสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาชุดตรวจสอบและจำแนกเชื้อโรคเท้าช้างโดยใช้เทคนิคพีซีอาร์เป็นพื้นฐาน / โดย โกสุม จันทร์ศิริ
ชื่อผู้แต่งโกสุม จันทร์ศิริ
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2544.
เลขเรียกRC142.5 ก964ก 2544,616.9652 ก967ก 21
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาชุดเครื่องตรวจวินิจฉัยโรคเท้าช้างแบบรวดเร็วเพื่อใช้ในภาคสนาม / สิริจิต วงศ์กำชัย...[และคณะ].
ชื่อผู้แต่งสิริจิต วงศ์กำชัย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2553.
เลขเรียกวจ 616.9652 ส731ก 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาดีเอ็นเออิเลคโตรไบโอเซนเซอร์ในการตรวจพยาธิเท้าช้าง : รายงานฉบับสมบูรณ์ / โดย โกสุม จันทร์ศ...
ชื่อผู้แต่งโกสุม จันทร์ศิริ.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, [2549].
เลขเรียกWC880 ก967 2549
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา