Found: 21  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"อดีต ปัจจุบันและ อนาคต ของสัตว์แพทย์สวนสัตว์และสัตว์ป่า" / โดย ชมรมสัตวแพทย์สัตว์ป่าและสวนสัตว์แห่ง...
ชื่อผู้แต่งการประชุมวิชาการช้าง และสัตว์ป่า. (ครั้งที่ 1 : 2554 : นครนายก)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้, 2554.
เลขเรียกQL737.P98 ก482อ 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษากลไกและศักยภาพการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวทางธรรมชาติอย่างยั่งยืน บนพื้นที่เกาะช้าง กิ่งอำเภอเ...
ชื่อผู้แต่งพงระภี ศรีสวัสดิ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2550
เลขเรียกG156.5.E26 พ24 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบทคัดย่อการประชุมวิชาการด้านสุขภาพและชีววิทยาของช้าง ครั้งที่1 ; วันที่ 13-15 สิงหาคม 2557 ณ มหาวิท...
ชื่อผู้แต่งการประชุมวิชาการด้านสุขภาพและชีววิทยาของช้าง (ครั้งที่ 1 : 2557 : ลำปาง)
พิมพลักษณ์ลำปาง : สถาบัน, 2557
เลขเรียกSF605 ก475บ 2557,ส.ร. 636.967 ก27บ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยมหิดล
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประชุมพงศาวดาร ภาคที่ 1 / กรมศิลปากร.
ชื่อผู้แต่งพระราชพงศาวดาร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2499.
เลขเรียกDS571 .พ45 2499
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการประชุมทางวิชาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร'42 : สิ่งแวดล้อมในศตวรรษใหม่ / คณะสิ่งแวดล้อมและทร...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ : ม.ป.พ., 2542].
เลขเรียกTD178.7.ท9 ม56
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการประชุมวิชาการสังคมศาสตร์ประยุกต์เพื่อแก้ปัญหา "โรคฟิลาเรีย" ครั้งที่ 2 เรื่อง แนวทางการพัฒน...
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ.] ;, 2531.
เลขเรียกWC880 ร451น 2531
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานฉบับสมบูรณ์ : การศึกษากลไกและศักยภาพการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวทางธรรมชาติอย่างยั่งยืนบนพื้นที...
ชื่อผู้แต่งพงระภี ศรีสวัสดิ์
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2550.
เลขเรียกG156.5.E26 พ111
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานผลการดำเนินงานโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การแก้ปัญหาความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างป่า" ระ...
ชื่อผู้แต่งสุขประเสริฐ กล่อมจิต
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2550.
เลขเรียกQL737.P98 ส743
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานสืบเนื่องการประชุมเสนอผลงานวิชาการและผลงานสร้างสรรค์สาขามนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 9 ...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยรามคำแหง. คณะมนุษยศาสตร์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2558.
เลขเรียกH62.5.ท9 ร644 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวิชาการพัฒนาชาติ ฉลองสิริราชสมบัติ 60 ปี : งานเสวนาทางวิชาการเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิอานันทมหิดล, 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสังคมศาสตร์ประยุกต์เพื่อแก้ปัญหา "โรคเท้าช้าง" : รายงานการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 1 / จัดโดย โครงการส...
ชื่อผู้แต่งการประชุมวิชาการเรื่อง สังคมศาสตร์ประยุกต์เพื่อแก้ปัญหา "โรคเท้าช้าง" (คร้งที่ 1 : 2529 : มหาวิทยาลัยมหิดล)
พิมพลักษณ์นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหิดล, 2529.
เลขเรียกWC880 ม1972ร 2529
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสังคมศาสตร์ประยุกต์เพื่อแก้ปัญหา "โรคเท้าช้าง" : รายงานการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 1, วันที่ 26 มิถุนา...
ชื่อผู้แต่งรายงานการประชุมวิชาการ เรื่อง สังคมศาสตร์ประยุกต์เพื่อแก้ปัญหา "โรคเท้าช้าง" (ครั้งที่ 1 : 2529 : นครปฐม)
พิมพลักษณ์[นครปฐม] : มหาวิทยาลัย, 2529.
เลขเรียกW3 ร451ส 2529
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหนังสืออ่านนอกเวลาวิชาภาษาไทยประเภทร้อยกรองเรื่องประชุมคำฉันท์ดุษฎีสังเวยกล่อมช้าง ระดับมัธยมศึกษาตอ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : องค์การค้าคุรุสภา, 2533.
เลขเรียกPL4200.A53 ห151 2533
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเสียงคน เสียงช้างป่า : แนวโน้มการตอบสนองของชุมชน ต่อการจัดการปัญหาความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างในประเท...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ฝ่ายวิจัยเพื่อท้องถิ่น, 2561.
เลขเรียกQL737.P98 ส948 2561,304.27 ส948 2561 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา