Found: 7  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดมาตรการทางด้านรักษาความปลอดภัยในโรงฝึกงานของนักเรียนประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรมในวิทยาลัยเทคนิค ส...
ชื่อผู้แต่งจีระพงษ์ หอมสุวรรณ
พิมพลักษณ์2537.
เลขเรียกT55.A2 จ565ก 2537
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการตรวจความปลอดภัยในสถานประกอบการ : ภาคปฏิบัติ / วชิรวิชญ์ มธุรสสุวรรณ.
ชื่อผู้แต่งวชิรวิชญ์ มธุรสสุวรรณ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), 2544.
เลขเรียกT55 ว26,363.11 ว12ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
มหาวิทยาลัยนครพนม
..more
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการตรวจสภาพความปลอดภัยในสถานที่ทำงาน = Anata no Shokuba no Anzen Tenken / โคอิเกะ, ฮิโรชิ.
ชื่อผู้แต่งโคอิเกะ, ฮิโรชิ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี , 2538.
เลขเรียกHV675 ค979ก 2538,363.11 ค89ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาด้านความปลอดภัยในการทำงาน กรณีศึกษา : บริษัท ช.มานะช่าง (ประเทศไทย) จำกัด [electronic resour...
ชื่อผู้แต่งอนุชา พูลพิมมะ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ , 2550.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความปลอดภัยในโรงฝึกงานช่างอุตสาหกรรม / โดย ธีรวุฒิ บุณยโสภณ.
ชื่อผู้แต่งธีรวุฒิ บุณยโสภณ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2537.
เลขเรียกTT170.4 ธ64,363.11 ธ377ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือการดูแลสุขภาพผู้ทำงานและวิธีทำงานมาตรฐานช่างเป่าแก้วประดิษฐ์ / [โดย สุรจิต สุนทรธรรม และคณะ]
ชื่อผู้แต่งสุรจิต สุนทรธรรม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สร้างสื่อ, [2545]
เลขเรียกT55 ส847ก,613.62 ค74ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
..more
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเทคนิคการปลอดอุบัติภัย เล่ม 1 การประชุมปลอดอุบัติภัย ฮาจิเมะ, ทานาเบะ, วีระพันธ์ มาดี เจริญพร, ...
ชื่อผู้แต่งวีระพันธ์ นาดีเจริญพร, ผู้แปล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) 2536
เลขเรียกT55 ท591ก 2538,363.11 ท379ท
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา