Found: 77  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง6 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาต้นแบบ เรียนรู้ศาสตร์พระราชาอย่างยั่งยืน / ฝ่ายวิชาการ สถาพรบุ๊คส์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาพรบุ๊คส์, 2561
เลขเรียกDS 586 ห11ศ 2561,307.72 ห111 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
..more
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องLove to share รักคือการแบ่งปันร่วมกันเราอยู่ / ทีมลิทเทิล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ลิทเทิลธอทล์, 2556.
เลขเรียกBF575.L8 ล879,303.4 ท522ล
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
..more
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องMaking a difference : ฉบับรวบรวมบทความสิทธิมนุษยชนศึกษา / บรรณาธิการ พลอยชมพู สุคัสถิตย์, สุชารัตน...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : Asian Regional Resource Center for Human Rights Education, 2546.
เลขเรียกJC575 ม72,323.4 ม457 20
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการชุมชน / อุทัย ปริญญาสุทธินันท์.
ชื่อผู้แต่งอุทัย ปริญญาสุทธินันท์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2561.
เลขเรียกHF5549 ภ479 2561,WB102 ก499 2561,307.14068 อ779ก 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
..more
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการชุมชน / อุทัย ปริญญาสุทธินันท์.
ชื่อผู้แต่งอุทัย ปริญญาสุทธินันท์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2559.
เลขเรียกHN700.55.Z9C6 อ7ก 2559,658 อ779ก 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
..more
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประชุมทางวิชาการปี 2553 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ร่วมกับ มหาวิทยาลัยขอนแก่น : การพัฒนาชนบท...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น. การประชุมวิชาการ (2553 : หนองคาย และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว)
พิมพลักษณ์ขอนแก่น : โรงพิมพ์คลังนานาวิทยา, 2553.
เลขเรียกQ179.92 ม241 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 21 ประจำปี 2554 วิถีคน วิถีชุมชน วิถีแห...
ชื่อผู้แต่งการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปี 2554 วิถีคน วิถีชุมชน วิถีแห่งปัญญา (ครั้งที่ 21 : 2554 : สงขลา)
พิมพลักษณ์สงขลา : มหาวิทยาลัย, 2554.
เลขเรียกZ5055.T5T54 ก482 2554,001.4 ว34 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
..more
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเรียนรู้จากงานวิจัย / บุญอนันต์ พินัยทรัพย์
ชื่อผู้แต่งบุญอนันต์ พินัยทรัพย์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เสมาธรรม, 2553.
เลขเรียกQ180 บ614ก 2553,371.2 บ725ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องขุมปัญญา : ทำเนียบแหล่งเรียนรู้งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น 2549 / บรรณาธิการ เกศสุดา สิทธิสันติกุล.
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สำนักงานภาค, 2549.
เลขเรียกHN700.55.Z9C6 ข74,อ 001.4025 ข465
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคนข้างหลัง : รวมบทความเชิงสารคดีงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น / สุธรรม กันดำ.
ชื่อผู้แต่งสุธรรม กันดำ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.), 2552.
เลขเรียกH62 ส7ค 2552,307.14 ส783ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคนข้างหลัง [พิมพ์ครั้งที่ 1 2552] / สุธรรม กันดำ
ชื่อผู้แต่งสุธรรม กันดำ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.), 2552
เลขเรียกH62 ส783 2552,307 ส244ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความรู้ท้องถิ่น : การจัดการความรู้สู่การจัดการทางสังคม / นิพจน์ เทียนวิหาร, นิธิ เอียวศรีวงศ์ และไ...
ชื่อผู้แต่งนิพจน์ เทียนวิหาร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วิทยาลัยการจัดการทางสังคม, 2547.
เลขเรียกHD30.2 .ส74 2547,306.42 น616ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความเป็นครอบครัวและชุมชนในสังคมไทย / ฉัตรทิพย์ นาถสุภา : บรรณาธิการ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สร้างสรรค์, 2556.
เลขเรียกD16.166 ด251,301.09593 ด251 ล.3
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
..more
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องชาวบ้านชวนคิดภาพนิมิตรการพัฒนา / เสรี พงศ์พิศ.
ชื่อผู้แต่งเสรี พงศ์พิศ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : พลังปัญญา, 2548.
เลขเรียกHN49.C6 ส74,309.263 ส84ช
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
..more
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องชีวิตพอเพียง : รวมเรื่องราวนวัตกรรมการสร้างสุขภาพที่ดำเนินชีวิตด้วยหลักเศรษฐกิจพอเพียง / สำนักงานป...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานปฏิรูประบบสุขภาพแห่งชาติ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานปฏิรูประบบสุขภาพแห่งชาติ, 2549.
เลขเรียกHC445.A5 ช65 2550,330.9593 ป27ช
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา