Found: 20  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง16 ปัญหาคนจนกับทางออกของสังคมไทย / จัดทำโดย ฝ่ายวิชาการสมัชชาคนจน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ฝ่ายวิชาการสมัชชาคนจน, 2543.
เลขเรียกHN700.55.A8 ส634
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกรณีศึกษาโครงการประตูระบายน้ำและเขื่อน / [กองบรรณาธิการ นาลินี ศรีกสิกุล, ธิติมา รุญเจริญ, หาญณรงค์...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, 2548.
เลขเรียกTC169 ก153
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการปรับตัวในการดำรงชีพของชุมชน ภายหลังจากการสร้างเขื่อน : กรณีศึกษาบ้านภูโค้ง ตำบลเขื่อนอุบลรัตน์ จั...
ชื่อผู้แต่งศุภสิทธิ์ ศรีสว่าง
พิมพลักษณ์ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2545
เลขเรียก307.14 ศ735ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิจัยเพื่อฟื้นฟูชุมชน : มิติใหม่ของสังคมไทย / สุริชัย หวันแก้ว.
ชื่อผู้แต่งสุริชัย หวันแก้ว. บรรณาธิการ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย, 2545.
เลขเรียกHN700.592.C6 ส615,370.72072 ก514
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือลงพื้นที่ภาคสนาม : แม่น้ำสาละวิน แม่ฮ่องสอน 25-26 พฤศจิกายน 2549.
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท : ม.ป.พ.], 2549.
เลขเรียกTC558.ท9 ค74 2549
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนิเวศ เศรษฐกิจ วัฒนธรรม ลุ่มน้ำโขง : จากแก่งคุดคู้ถึงผาชันในกระแสการเปลี่ยนแปลง / บรรณาธิการ มนตรี...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิฟื้นฟูชีวิตและธรรมชาติ, 2558.
เลขเรียกHC441 น677,577.64 น678 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
..more
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาวิจัยแนวทางการฟื้นฟูระบบนิเวศ วิถีชีวิต และชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากเขื่...
พิมพลักษณ์[อุบลราชธานี] : คณะกรรมการแก้ไขปัญหาสมัชชาคนจน, 2545.
เลขเรียก333.714 ร451(1) 21
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวันที่สายน้ำไร้พันธนาการ : เรื่องเล่าจากหมู่บ้านริมมูน / ผู้เขียน โกเมศ มาสขาว.
ชื่อผู้แต่งโกเมศ มาสขาว.
พิมพลักษณ์สุรินทร์ : เครือข่ายองค์กรชุมชนลุ่มน้ำมูน, 2545.
เลขเรียกHN700.55.อ7 ก97,363.7
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวิถีชีวิตและความมั่นคงทางอาหาร : กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านปากบุ่งและชุมชนใกล้เคียงในตำบลคันไร...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2551.
เลขเรียกDS589.อ7 ว63,338.19593 ป445ว
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
..more
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสัญญาณเดือน : แผนการสร้างเขื่อนในแม่น้ำสาละวิน รัฐฉาน ประเทศพม่า / องค์กรสภาวะเพื่อสิ่งแวดล้อมแห่งรั...
พิมพลักษณ์[เชียงใหม่ ] : องค์กรสภาวะเพื่อสิ่งแวดล้อมแห่งรัฐฉาน, 2549, [2006]
เลขเรียกQH541.5.S7 ส555 2549
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสาละวิน : บันทึกแม่น้ำและชีวิตในกระแสการเปลี่ยนแปลง / บรรณาธิการ มนตรี จันทวงศ์, ลัลธริมา หลงเจริญ...
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : มูลนิธิฟื้นฟูชีวิตและธรรมชาติ, 2550.
เลขเรียกHC445.Z65 ส64,333.9162 ส684
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสาละวิน : สายน้ำสามแผ่นดิน / กองบรรณาธิการ โครงการแม่น้ำเพื่อชีวิต ; โครงการฟื้นฟูนิเวศวิทยาในภูมิ...
พิมพลักษณ์[เชียงใหม่] : โครงการ, 2551.
เลขเรียกQH541.5.S7 ส64 2551,333.91 ส27
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเขื่อนสาละวิน : โศกนาฏกรรมสองแผ่นดิน / ร่วมจัดทำโดย Burma Issues...[และอื่นๆ] ; บรรณาธิการ เครือข่...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เคล็ดไทย, 2546.
เลขเรียกHN670.7.Z9M6 ข83,333.91314 ข6115
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแม่น้ำ สิทธิ และเขื่อน : บทเรียนสำหรับชุมชนผู้ได้รับผลกระทบจากเขื่อน / เครือข่ายแม่น้ำนานาชาติ [t...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เครือข่ายแม่น้ำนานาชาติ, 2549
เลขเรียกTD195.D35 ม83 2549,333.911
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา