Found: 327  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเชิงประยุกต์ในการส่งเสริมการจัดสวัสดิการชุมชน กรณีศึกษาอำเภอลำลู...
ชื่อผู้แต่งไพรัช บวรสมพงษ์.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : ภาควิชาสังคมวิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2555.
เลขเรียก361.25 พ987ก 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"ดอนยูง" ชุมชนล้อมรัก พิทักษ์เด็ก / สุวรรณา บัวพันธ์, กชกร ชิณะวงศ์ บรรณาธิการ
ชื่อผู้แต่งสุวรรณา บัวพันธ์
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.), 2548.
เลขเรียกHQ773 ส873ด 2548,305.23 ส75ด
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
..more
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง5 เสือ ฐานรากการผสานพลังชุมชน / [ผู้เขียน สลิลทิพย์ เชียงทอง]
ชื่อผู้แต่งสลิลทิพย์ เชียงทอง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน, 2555.
เลขเรียกHN700.592.C6 ส373ห,307.14 ส373ห 2555 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระบวนการจัดตั้งกลุ่มอาชีพตามนโยบายหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ : กรณีศึกษา กลุ่มแม่บ้าน-เยาวชน บ้านห้วย...
ชื่อผู้แต่งสุธี เพชรน้ำหนึ่ง, 2515-
พิมพลักษณ์2547.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระบวนการต่อสู้เพื่อรักษาทรัพยากรชุมชน / [ผู้เขียน, หาญณรงค์ เยาวเลิศ ... และคนอื่น ๆ ; บรรณาธิการ ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน, 2548.
เลขเรียกQH541 .ก46 2548,333.72 ก17
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
..more
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระบวนการทำงานชุมชน / คณะผู้จัดทำ, กิตติพงษ์ กิตยารักษ์...[และคนอื่นๆ]
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะทำงานโครงการนำร่องพัฒนาระบบงานยุติธรรมชุมชน กระทรวงยุติธรรม, 2550.
เลขเรียกHM756 ก46,340.115 ก17
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
..more
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระบวนการมีส่วนร่วมการจัดทำหลักสูตรเพื่อท้องถิ่นอำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช : รายงานว...
ชื่อผู้แต่งโรงเรียนวัดทางพูน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2549
เลขเรียกส.ร. 375.001 ว114ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการป่าชุมชนป่าละหอกกระสัง ตำบลเขาคอก อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรั...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2551.
เลขเรียกSD657.ท9 ก46,634.9 ป46ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
..more
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระบวนการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหามลภาวะทางน้ำของประชาชนในชุมชนบ้านท่าทุ่มและบ้านยางพระธาตุ จังหวัดเ...
ชื่อผู้แต่งกัญญพร วณีสอน
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2557
เลขเรียกว/ภน 363.7394 ก113ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระบวนการสร้างชุมชนที่เข้มแข็งพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน / ณรัชช์อร ศรีทอง
ชื่อผู้แต่งณรัชช์อร ศรีทอง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2558
เลขเรียกHN700.55.Z9C6 ณ47,307.12 ณ249ก 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
..more
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระบวนการเรียนรู้ของชุมชนในการเสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งการท่องเที่ยวชุมชน เพื่อสวัสดิการของชุ...
ชื่อผู้แต่งพรทิพา นิโรจน์
พิมพลักษณ์จันทบุรี : มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี, 2553.
เลขเรียกG156.5.E8 พ43,วจ 307.33 พ437ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระบวนทัศน์ใหม่กับการเรียนรู้ของชุมชน / เรียบเรียง สิริลักษณ์ ยิ้มประสาทพร ; บรรณาธิการ ปาริชาติ วล...
ชื่อผู้แต่งสิริลักษณ์ ยิ้มประสาทพร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โครงการเสริมสร้างการเรียนรู้เพื่อชุมชน, 2548.
เลขเรียกHN700.592.C6 ส74,HN700.592.C6 ส731ก 2548,370.1523 ส37ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกลยุทธ์การเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน / อมรฤทธิ์ เอมะปาณ.
ชื่อผู้แต่งอมรฤทธิ์ เอมะปาณ.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ : ม.ป.พ.], 2543.
เลขเรียกHN700.55.Z9S6 อ286 2543
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา