Found: 454  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง24 ความคิดที่พึงพินิจก่อนตาย / พระไทร ไทรสังขชวาลลิน ; นักรบ พิมพ์ขาว, บรรณาธิการ.
ชื่อผู้แต่งพระไทร ไทรสังขชวาลลิน
พิมพลักษณ์นนทบุรี : ไอดีซี อินโฟ ดิสทริบิวเตอร์ เซ็นเตอร์, 2552.
เลขเรียกBQ 4190 พ333ย 2552,128 พ17ย 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ปัตตานี)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยนครพนม
..more
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง365 เทศนาประจำวันจากพระหทัยองค์ทะไลลามะ / พระนิพนธ์องค์ทะไลลามะ ; ทาคินี แปล.
ชื่อผู้แต่งงาวาง ล็อบซัง วีเซ เทนซิง กยาตโซ, ทะไลลามะ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัท ส่องศยาม, 2548.
เลขเรียกBQ7764.T47 ส64,294.3444 ท636ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
..more
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง5 ดี สู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ โอวาทท่านอาจารย์พุทธทาสภิกขุ : เตือนใจวัยรุ่น / พุทธทาสภิกขุ ; นิ...
ชื่อผู้แต่งพุทธทาสภิกขุ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์หนังสือพระพุทธศาสนา, 2536.
เลขเรียกBQ4570.L5 พ831ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องThe Life ชีวิตง่ายๆ สบายดี / คม สุวรรณพิมล
ชื่อผู้แต่งคม สุวรรณพิมล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ยูเรก้า, 2550.
เลขเรียกBF 575.S75 ค144ด 2550,089.95911 ค144ด
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยนเรศวร
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระแสชีวิต / พุทธทาสภิกขุ.
ชื่อผู้แต่งพุทธทาสภิกขุ, 2449-2536.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ธรรมสภา และสถาบันบันลือธรรม, 2545.
เลขเรียกBQ4570.L5 พ7ก 2545
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระแสแห่งชีวิต : การปฏิบัติธรรมที่นำไปสู่นิพพาน / พระธรรมโกศาจารย์ (พุทธทาสภิกขุ).
ชื่อผู้แต่งพระธรรมโกศาจารย์ (พุทธทาสภิกขุ).
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ธรรมสภา, [2548].
เลขเรียกBQ7640 .พ73 2548
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกายหายไข้ ใจหายทุกข์ / พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตโต).
ชื่อผู้แต่งพระธรรมปิฎก (ประยุทธ์ ปยุตฺโต)
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ? : ม.ป.พ., 2544].
เลขเรียกBQ4570.M4 ป44,294.32 พ463ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกายหายไข้ ใจหายทุกข์ / พระพรหมคุณากรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต)
ชื่อผู้แต่งพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต)
พิมพลักษณ์กรุงเทพ ฯ : อมรินทร์, 2548
เลขเรียกBQ4570.M4 พ349ก 2548,294.32 พ464ก 2/2548
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกายหายไข้ ใจหายทุกข์ / พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต)
ชื่อผู้แต่งสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ประยุทธ์ ปยุตฺโต), 2481-
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วัดญาณเวศกวัน, 2553.
เลขเรียกBQ4570.M4 พ349ก 2553,294.344 ส245ก
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกายหายไข้ ใจหายทุกข์ / พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต).
ชื่อผู้แต่งพระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต).
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อมรินทร์, 2547.
เลขเรียกBQ4570 พ349 2548,294.3144 พ349ก 18
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกายหายไข้ ใจหายทุกข์ / พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต)
ชื่อผู้แต่งพระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : จันทร์เพ็ญ, 2549.
เลขเรียกBQ4570.M4 พ335ก 2549
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกายหายไข้ใจหายทุกข์ / พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต)
ชื่อผู้แต่งสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ประยุทธ์ ปยุตฺโต), 2481-
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหามกุฏราชวิทยาลัย, 2551.
เลขเรียกBQ4570.M4 พ335ก 2551
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกายหายไข้ใจหายทุกข์ : ธรรมะชนะเอดส์ / พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตโต)
ชื่อผู้แต่งพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อมรินทร์, 2548.
เลขเรียกBQ4570.L5 พ335ข 2548
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยมหิดล
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา