Found: 24  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวางแผนงานและสถิติวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยทางชีววิทยา / ระพี สาคริก
ชื่อผู้แต่งระพี สาคริก
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร, 2555.
เลขเรียก570.072 ร243ก
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวางแผนงานและสถิติวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยทางชีววิทยา = experimental designs and statistical analy...
ชื่อผู้แต่งระพี สาคริก.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.), 2556.
เลขเรียกQH323.5 ร63,001.4 ร243ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวางแผนและวิเคราะห์การทดลองทางชีววิทยา = Design and analysis of biological experiment / สมเกีย...
ชื่อผู้แต่งสมเกียรติ พรพิสุทธิมาศ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2558
เลขเรียกQH323.5 ส-ช 2558,570.724 ส232ก 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
..more
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความสามารถของเยาวชนไทยบนเวทีโลก : ผลจากการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการปี 25 -25 / สำนักงานคณะกรรมการ...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานฯ, 2543- .
เลขเรียกQ182 ส63,373.18079 น473ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจุลชีววิทยาของผลิตภัณฑ์เกษตร / ปรียา วิบูลย์เศรษฐ์.
ชื่อผู้แต่งปรียา วิบูลย์เศรษฐ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2524.
เลขเรียกQR115 ป473จ 2524,QW85 ป473จ 2524,576.163 ป173จ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องชีวสถิติ = Biostatistics / สมเกียรติ พรพิสุทธิมาศ
ชื่อผู้แต่งสมเกียรติ พรพิสุทธิมาศ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2553.
เลขเรียกQH323.5 ส232,570.15195 ส232ช
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
..more
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องชีวสถิติ = Biostatistics / โดย ชัยวัฒน์ ปัญจพงษ์.
ชื่อผู้แต่งชัยวัฒน์ ปัญจพงษ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2522.
เลขเรียกQH323.5 ช6,519.5 ช216ช 19
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องชีวสถิติขั้นต้น / ประวิทย์ สุนทรสีมะ
ชื่อผู้แต่งประวิทย์ สุนทรสีมะ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก, 2520.
เลขเรียกQH307.2 ป378,312 ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องชีวสถิติประยุกต์งานบริการสาธารณสุข / รำไพ สุขสวัสดิ์ ณ อยุธยา.
ชื่อผู้แต่งรำไพ สุขสวัสดิ์ ณ อยุธยา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหหิดล, 2524.
เลขเรียกWA900 ร216ช 2524,574.0212 ร 646 ช 2524
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องชีวสถิติสำหรับงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ / โดย อรุณ จิรวัฒน์กุล.
ชื่อผู้แต่งอรุณ จิรวัฒน์กุล.
พิมพลักษณ์ขอนแก่น : ภาควิชาชีวสถิติและประชากรศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2547.
เลขเรียกQH323.5 อ399ช,WA950 อ399 2547,570.15195 อ399ช
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนักวิทยาศาสตร์ดีเด่น พ.ศ. ๒๕๒๕-๒๕๓๐ / สมบัติ จำปาเงิน เรียบเรียง. [text]
ชื่อผู้แต่งสมบัติ จำปาเงิน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ชมรมเด็ก, 2543.
เลขเรียกQ 141 ส254น 2543,509.2 ส16น
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
..more
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบทคัดย่องานวิจัยของนักศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี ปีการศึกษา2533 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลา...
ชื่อผู้แต่งสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 2533
เลขเรียก016 ส14บ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบริการการประมวลผลแบบคลาวด์สำหรับการวิเคราะห์เชิงสถิติเพื่อการศึกษาความสัมพันธ์เชิงพันธุกรรม [electro...
ชื่อผู้แต่งณัฐพงษ์ จักรธรานนท์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2557.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพจนานุกรมศัพท์ศิลปะประยุกต์ = Dictionary of applied art / ปิยะแสง จันทรวงศ์ไพศาล.
ชื่อผู้แต่งปิยะแสง จันทรวงศ์ไพศาล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2560.
เลขเรียกNK30 .ป64 2560,703 ป622พ 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
..more
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสถิติงานประกันสังคม 2541 = Social security statistics 1998 / สำนักงานประกันสังคม.
ชื่อผู้แต่งสำนักงานประกันสังคม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานประกันสังคม, 2541.
เลขเรียก368.4 ป189ส 2541
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา