Found: 44  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องBiomechanics of spines stabilization / ไพรัช ประสงค์จีน
ชื่อผู้แต่งไพรัช ประสงค์จีน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2550.
เลขเรียกRC411 พ987,WE725 พ987 2550,616.73 พ987บ 2550
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องBiomechanics of the knee / วัชระ รุจิเวชพงศธร
ชื่อผู้แต่งวัชระ รุจิเวชพงศธร
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : ภาควิชาศัลยศาสตร์ ออร์โธปิดิคส์และกายภาพบำบัด คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2529.
เลขเรียกWE870 ว382b 2529
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระดูก วัสดุชีวภาพ กลศาสตร์ชีวภาพ = Bone biomaterials biomechanics / พิบูลย์ อิทธิระวิวงศ์
ชื่อผู้แต่งพิบูลย์ อิทธิระวิวงศ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เท็กซ์ แอนด์ เจอร์นัล พับลิเคชั่น, 2547.
เลขเรียกWE168 พ693 2547,611.71 พ693ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการกำหนดน้ำหนักสูงสุดที่ยอมรับได้สำหรับการยกภาระด้วยมือโดยใช้แบบจำลองทางชีวกลศาสตร์ [electronic reso...
ชื่อผู้แต่งนรินทร์ จี้ส้ม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2549.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประเมินภาระงานของการแบกกระเป๋านักเรียนของเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษา ตามแนวทางชีวกลศาสตร์ / สุธาร...
ชื่อผู้แต่งสุธาริน สุวรรณโห
พิมพลักษณ์2554.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการปรับปรุงวิธีการชำแหละไก่ถอดกระดูกโดยวิธีทางการยศาสตร์ / บรรพต เทพฤทธิ์ = Ergonomics work improve...
ชื่อผู้แต่งบรรพต เทพฤทธิ์
พิมพลักษณ์2546.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการฝึกความแข็งแรงรูปแบบ Functional Training สำหรับกีฬา / กลุ่มวิจัยและพัฒนา สำนักวิทยาศาสตร์การกีฬา...
พิมพลักษณ์กรุงเทพ : กรมพลศึกษา, 2555.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการฝึกความแข็งแรงรูปแบบ Functional training สำหรับกีฬา / กลุ่มวิจัยและพัฒนา สำนักวิทยาศาสตร์การกีฬา...
ชื่อผู้แต่งกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา. กรมพลศึกษา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมฯ, 2555.
เลขเรียก612.74
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการฝึกความแข็งแรงรูปแบบ Functional training สำหรับนักกีฬา (ฉบับปรับปรุงใหม่) / ชัชฎาพร พิทักษ์เสถีย...
ชื่อผู้แต่งชัชฎาพร พิทักษ์เสถียรกุล
เลขเรียก613.718
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาระบบและวัสดุเพื่อการฟื้นฟูทางการแพทย์โดยศาสตร์ทางวิศวกรรมชีวการแพทย์แบบบูรณาการ = Medical re...
ชื่อผู้แต่งยศชนัน วงศ์สวัสดิ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2556.
เลขเรียกว 610.28 ย156ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาโปรแกรมการจัดการเรียนการสอนวิชามวยไทยโดยใช้ผลการวิเคราะห์ทางชีวกลศาสตร์เพื่อสร้างเสริมความสา...
ชื่อผู้แต่งสบสันติ์ มหานิยม
พิมพลักษณ์2553.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์การเล่นกีฬาจากวีดีโอ โดยใช้โปรแกรมฟรีแวร์ / เรียบเรียง, ชัชฎาพร พิทักษ์เสถียรกุล และวีร...
ชื่อผู้แต่งชัชฎาพร พิทักษ์เสถียรกุล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด, 2556 [2013]
เลขเรียกQH513 ช354ก 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์ชีวกลศาสตร์ของงานยกผู้ป่วยในโรงพยาบาล / โรสมารินทร์ สุขเกษม = Biomechanical analysis of...
ชื่อผู้แต่งโรสมารินทร์ สุขเกษม, 2518-
พิมพลักษณ์2546.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์ทางชีวกลศาสตร์ของการเตะลูกโทษ ณ จุดโทษในกีฬาฟุตบอล / [สุวัตร สิทธิหล่อ ... [และคนอื่นๆ]...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กลุ่มวิจัยและพัฒนา สำนักวิทยาศาสตร์การกีฬา สำนักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ, 2550.
เลขเรียกGV943.9.A35 ก514 2550,796.334 ก514
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์ทางชีวกลศาสตร์ของการเสิร์ฟตะกร้อ ในการแข่งขันกีฬาเกมส์ ครั้งที่ 24 = Biomechanical Analy...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กลุ่มวิจัยและพัฒนาฯ, 2550, [2007]
เลขเรียกWE103 กว514 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา