Found: 86  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องHerbal drinks & tea : เครื่องดื่มสมุนไพรและชาเพื่อสุขภาพ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แสงแดด, 2551.
เลขเรียก641.875 ฮ711/3
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องHerbal drinks \& tea : เครื่องดื่มสมุนไพรและชาเพื่อสุขภาพ / [บุปผา กิตติกุล, บรรณาธิการ]
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แสงแดด, 2550.
เลขเรียกTX817.ส44 ฮ75 2550,641.877 ฮ695
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
..more
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการทำขนมไทยโบราณ (ชาววัง). การแปรรูปผลิตภัณฑ์พื้นบ้าน (ชาตะไคร้, กล้วยกรอบกล้วยม้วน, มะขามแช่อิ่ม)...
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : สำนัก, [254-]
เลขเรียกTX601 ก456
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการทำชาสมุนไพรจากย่านางแดง = The herbal tea form Bauhinia strychnifolia Craib / รายงานการวิจัยของเกศ...
ชื่อผู้แต่งเกศดาพร วงษ์ซิ้ม.
พิมพลักษณ์มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 2561.
เลขเรียก641.877 ก584ก 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการทำชาสมุนไพรจากใบบักบก = Herb Tea from Asiatic Pennywort / โดย ยลดา พูพวงจันทร์.
ชื่อผู้แต่งยลดา พูพวงจันทร์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตโชติเวช, 2541.
เลขเรียกผ 140512 ย145ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชาจากเปลือกนอกผลฟักข้าว = Development of gac peel tea product / ชุลีกร ผาดผ่อง
ชื่อผู้แต่งชุลีกร ผาดผ่อง
พิมพลักษณ์ชลบุรี : สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก, 2560
เลขเรียก641.875 ช637ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชาสมุนไพรเพื่อยกระดับคุณภาพของผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นในพื้นที่สะลวง อำเภอแม่ริม จังหวัดเช...
ชื่อผู้แต่งวัชรี หาญเมืองใจ
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : มหาวิยาลัยราชภัฎเชียงใหม่, 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มชาเขียวเข้มข้นเสริมสารสกัดขมิ้นชัน : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ = For...
ชื่อผู้แต่งนิรมล อุตมอ่าง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2555
เลขเรียกส.ร. 641.26 น376ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิจัย เรื่อง การวิเคราะห์หาปริมาณฟลูออไรด์ในชาและชาสมุนไพรที่เป็นสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ = ...
ชื่อผู้แต่งวีระยุทธ์ วงศ์สุวรรณ
พิมพลักษณ์ลำปาง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 2549
เลขเรียก594.4 ว238ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิจัยเพื่อสนับสนุนการใช้สมุนไพรในสัตว์ : รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการ/ โดย นันทวัน บุณยะประภัศร, ...
ชื่อผู้แต่งนันทวัน บุณยะประภัศร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2548
เลขเรียกSF99.M4 น63 2548
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคและการทดสอบการยอมรับผลิตภัณฑ์ชาสมุนไพรไทย : รายงานการวิจัย = Consumer baha...
ชื่อผู้แต่งสุรชัย อุตมอ่าง
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่, 2552.
เลขเรียก658.8342 ส847ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคและการทดสอบการยอมรับผลิตภัณฑ์ชาสมุนไพรไทย : รายงานการวิจัย = Consumer behav...
ชื่อผู้แต่งสุรชัย อุตมอ่าง
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ, 2553.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาองค์ประกอบทางเคมีของส่วนสกัดหยาบเฮกเซนจากชาฤาษี = Study of chemical constituents of hexane ...
ชื่อผู้แต่งสัญญา แสนวิชา
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2549
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา