Found: 38  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องAIDS และกามโรค / หมอโอภาส
ชื่อผู้แต่งหมอโอภาส
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แว่นแก้ว, 2548
เลขเรียกDS556.45.T5 บ532ร 2548,WC140 ห459อ 2548,616.9792 ห169อ 2548
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการค้นคว้าประวัติศาสตร์ชนชาติไท / โดย กัญญา ลีลาลัย.
ชื่อผู้แต่งกัญญา ลีลาลัย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันวิถีทรรศน์, 2544.
เลขเรียกDS523.4.T35 ก62,305.89591 ก1133ก 2544
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาประวัติศาสตร์สังคมและวัฒนธรรมชนชาติไทเรื่อง การเมืองการปกครองของกลุ่มชาติพันธุ์ ไทดำ ในสิบสอ...
พิมพลักษณ์มหาสารคาม : สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน, [2538?].
เลขเรียกDS570.ท9ว8 ก64
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาวัฒนธรรมชนชาติไท / สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, 2538.
เลขเรียกDS582.5.ท9 ก64
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสร้างพื้นที่ทางวัฒนธรรม สถานที่ และอัตลักษณ์ในการพัฒนาสังคมของคนไทภาคกลางตอนเหนือของเวียดนามในยุค...
ชื่อผู้แต่งอัจฉริยา ชูวงศ์เลิศ
พิมพลักษณ์พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2561
เลขเรียก305.895 อ513ก 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสร้างพื้นที่ทางวัฒนธรรม สถานที่ และอัตลักษณ์ในการพัฒนาสังคมของคนไทภาคกลางตอนเหนือของเวียดนามในยุค...
ชื่อผู้แต่งอัจฉริยา ชูวงศ์เลิศ.
พิมพลักษณ์พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2561.
เลขเรียกDS569.ท9 อ62 2561
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสัมมนาทางวิชาการเรื่องวัฒนธรรมชนชาติไท : สิบสองจุไท วันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม 2537 ณ ห้องประชุมชั้น ...
ชื่อผู้แต่งการสัมมนาทางวิชาการเรื่องวัฒนธรรมชนชาติไท : สิบสองจุไท (2537 : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, กรุงเทพฯ)
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : สถาบัน, 2537.
เลขเรียกDS556.45.T35 ก252ก 2537
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคนไตและลาจีในภาคเหนือของเวียดนาม / สุมิตร ปิติพัฒน์, เสมอชัย พูลสุวรรณ, พิเชฐ สายพันธ์.
ชื่อผู้แต่งสุมิตร ปิติพัฒน์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. สถาบันไทยคดีศึกษา, 2544.
เลขเรียกDS556.45.T35 ส745 2544,305.89591 ส463ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
..more
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคนไทเมืองกว่า : ไทแถงและไทเมืองในประเทศเวียดนาม / โดย สุมิตร ปิติพัฒน์, ฮวง เลือง.
ชื่อผู้แต่งสุมิตร ปิติพัฒน์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2543.
เลขเรียกDS556.45.T35 ส74 2543,305.89592 ส843ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
..more
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความเป็นครอบครัวและชุมชนในสังคมไทย / ฉัตรทิพย์ นาถสุภา : บรรณาธิการ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สร้างสรรค์, 2556.
เลขเรียกD16.166 ด251,WE258 น881 2556,301.09593 ด251 ล.3
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยนครพนม
..more
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความเป็นไทย/ความเป็นไท / ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน).
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์, 2547.
เลขเรียกDS523.4.T35 ค46,305.8 ค172
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
..more
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจากรักโรแมนติกสู่การต่อสู้ทางชนชั้น : อ่าน"ส่งชู้สอนสาว" วรรณกรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ไตดำในเวียดนาม / ...
ชื่อผู้แต่งยุกติ มุกดาวิจิตร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน), 2561.
เลขเรียกGR312 .ย72 2561,398.209597 ย333จ 2561
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
..more
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องชนชาติไทในเวียดนาม : เอกสารประกอบการประชุมประจำปีทางมานุษยวิทยา ครั้งที่ 2 เรื่อง ชาติและชาติพันธุ์...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน), 2546.
เลขเรียกGR313.5 .T34 ช3 2546
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องชนชาติไทในเวียดนาม : เอกสารประกอบการประชุมประจำปีทางมานุษยวิทยา ครั้งที่ 2 เรื่อง ชาติและชาติพันธุ์...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน), 2546.
เลขเรียกGR313.5 .T34 ช3 2546
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา