Found: 30  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการค้นคว้าประวัติศาสตร์ชนชาติไท / โดย กัญญา ลีลาลัย.
ชื่อผู้แต่งกัญญา ลีลาลัย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันวิถีทรรศน์, 2544.
เลขเรียกDS523.4.T35 ก62,305.89591 ก1133ก 2544
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการฟื้นฟูวัฒนธรรมของไทอาหมในรัฐอัสสัม ประเทศอินเดีย : ต้นฉบับสมบูรณ์ โครงการศึกษาค้นคว้าเพื่อเขียนวิ...
ชื่อผู้แต่งดำรงพล อินทร์จันทร์
เลขเรียก305.89591 ด493ก 2545
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาประวัติศาสตร์ไทอาหม / ฉัตรทิพย์ นาถสุภา, เรณู วิชาศิลป์.
ชื่อผู้แต่งฉัตรทิพย์ นาถสุภา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สร้างสรรค์, 2552.
เลขเรียกDS432.อ6 ฉ63 2552,954.162 ฉ114ก 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกาเลหม่านไต / บรรจบ พันธุเมธา
ชื่อผู้แต่งบรรจบ พันธุเมธา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : พัฒนาศึกษา, 2549
เลขเรียกDS485 บ149ก 2549,915.4 บ171ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกาเลหม่านไต / บรรจบ พันธุเมธา.
ชื่อผู้แต่งบรรจบ พันธุเมธา.
พิมพลักษณ์พระนคร : สมาคมภาษาและหนังสือ, 2504.
เลขเรียกDS485.อ86 บ43,915.4 บ 18
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกาเลหม่านไตในรัฐชาน / บรรจบ พันธุเมธา.
ชื่อผู้แต่งบรรจบ พันธุเมธา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะอนุกรรมการเผยแพร่เอกลักษณ์ของไทย คณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี, 2526.
เลขเรียกDS530.8.ฉ6 บ44 2526,495.917 บ149ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องขบวนการฟื้นฟูภาษา ความเชื่อและพิธีกรรมของไทอาหม ในรัฐอัสสัมประเทศอินเดีย / สุมิตร ปิติพัฒน์, ดำรงพล...
ชื่อผู้แต่งสุมิตร ปิติพัฒน์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2546.
เลขเรียกDS432.A39 ส74,305.891411 ส246ข
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
..more
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องขบวนการฟื้นฟูภาษา ความเชื่อและพิธีกรรมของไทอาหมในรัฐอัสสัม ประเทศอินเดีย / สุมิตร ปิติพัฒน์, ดำรง...
ชื่อผู้แต่งสุมิตร ปิติพัฒน์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2546.
เลขเรียก305.89591 ส46ข
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความเชื่อและพืธีกรรมของชาวไทยอาหมจากการอ่านอาหม-บุราณจี ภาษาไทย / ฉัตรทิพย์ นาถสุภา และเรณู วิชาศิล...
ชื่อผู้แต่งฉัตรทิพย์ นาถสุภา
พิมพลักษณ์[เชียงใหม่ : วิทยาลัยครูเชียงใหม่, 2528?]
เลขเรียกDS432.A39 ฉ64
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจากเมืองนุนสุนคำสู่อัสสัมแดนไท / ฉัตรทิพย์ นาถสุภา ... และคนอื่น ๆ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สร้างสรรค์, 2552.
เลขเรียกDS432.A39 จ62,305.895919 ฉ114จ 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยนครพนม
..more
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจิตวิทยาการรู้คิด = Cognitive psychology / จุฑามาศ แหนจอน.
ชื่อผู้แต่งจุฑามาศ แหนจอน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แกรนด์พอยท์, 2561.
เลขเรียกBF 201 จ628จ,153.1 จ628จ 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
..more
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบ้านเรือน ตัวตน คนไท ในอินเดีย : สารคดีที่เปี่ยมสีสันและสาระความรู้เกี่ยวกับวิถีชีวิตไทในอินเดีย / ...
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2559.
เลขเรียกDS432.T26 บ293,390.09591 ร267บ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
..more
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบ้านเรือน ตัวตน คนไทในอินเดีย / ระวิวรรณ โอฬารรัตน์มณี [และคนอื่นๆ 3 คน] ; เรณู วิชาศิลป์, บรรณาธิก...
เลขเรียก305.89591 บ292 2559
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประวัติศาสตร์ชนชาติไท / กัญญา ลีลาลัย [text]
ชื่อผู้แต่งกัญญา ลีลาลัย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิวิถีทรรศน์, 2544
เลขเรียกDS28.T35 ก383,305.89591 ก113ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา