Found: 76  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประเมินโครงการสร้างทักษะในการวางแผนพึ่งพาตนเองของชุมชนชาวไทยภูเขา บ้านแม่สาใหม่ ตำบลโป่งแยง อำเภอ...
ชื่อผู้แต่งจำเรียน ขันอ้าย.
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2546.
เลขเรียกDS570.ช65 จ64 2546
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสอนซ่อมเสริมโดยใช้กิจกรรมเชิงบูรณาการเพื่อพัฒนาการอ่านออกเสียงภาษาไทยของนักเรียนชาวเขา ชั้นประถมศ...
ชื่อผู้แต่งสมจิตต์ ชัยพูน.
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2551.
เลขเรียกว 495.91152 ส162ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนครพนม
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสำรวจประชากรชาวเขา : พ.ศ. 2530 จังหวัดลำพูน พิษณุโลก และเลย: รายงาน = Report the survey of hill t...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานสถิติแห่งชาติ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : งานวิชาการประชากร, 2530.
เลขเรียกHA4600.55.A4 ส183ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของชาวเขา พ.ศ. 2526 / สำนักงานสถิติแห่งชาติ, กรมประชาสงเคราะห์.
ชื่อผู้แต่งสำนักงานสถิติแห่งชาติ.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : สำนักงาน, 2526.
เลขเรียกDS570.ช62 ส35 2526
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องข้อมูลด้านสวัสดิการสังคมของชาวเขา / กรมประชาสงเคราะห์
ชื่อผู้แต่งกรมประชาสงเคราะห์. กองวิชาการและแผนงาน. ฝ่ายข้อมูลและสถิติ.
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : สถาบันวิจัยชาวเขา, 2541.
เลขเรียก305.89591 ป237ข
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องข้อมูลด้านสวัสดิการสังคมของชาวเขา / สถาบันวิจัยชาวเขา กรมประชาสงเคราะห์.
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : สถาบันวิจัยชาวเขา กรมประชาสงเคราะห์ กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม, 2541.
เลขเรียกHV425.7 ข57 2541
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องข้อมูลประชากรชาวเขาในประเทศไทย เล่มที่1 ตารางแสดงจำนวนประชากรชาวเขาจำแนกตามเพศและอายุ / สถาบันวิจัย...
ชื่อผู้แต่งสถาบันวิจัยชาวเขา.
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : ฝ่ายบริการและเผยแพร่ สถาบันวิจัยชาวเขา , 2537
เลขเรียก304.5 ส425ข
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องข้อมูลประชากรชาวเขาในประเทศไทย: เล่มที่ 1 ตารางแสดงจำนวนประชากรชาวเขาจำแนกตามเพศและอายุ / กรมประชาสง...
ชื่อผู้แต่งกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม. กรมประชาสงเคราะห์
พิมพลักษณ์พิษณุโลก : สถาบันวิจัยชาวเขา, 2537.
เลขเรียกDS570.5 ป237ข 2537
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องข้อมูลประชากรชาวเขาในประเทศไทย: เล่มที่ 2 แผนภูมิแสดงประชากรชาวเขาจำแนกตามเพศและอายุ / กรมประชาสงเคร...
ชื่อผู้แต่งกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม. กรมประชาสงเคราะห์
พิมพลักษณ์พิษณุโลก : สถาบันวิจัยชาวเขา, 2537.
เลขเรียกDS568 ป237ข 2537
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือการกำหนดสถานะของบุคคลบนพื้นที่สูง / ส่วนการทะเบียนราษฎร สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง กร...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน กรมการปกครอง, 2544.
เลขเรียกDS570 ค695 2544
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องชนต่างวัฒนธรรม ตอนที่ 1, ชาวเขา / สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ
ชื่อผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กองสถิติและวิเคราะห์ภาวะการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2524.
เลขเรียก301.1593 ค 165 ช 2524
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องชนต่างวัฒนธรรม / กองสถิติและวิเคราะห์ภาวะการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2524.
เลขเรียก301.4519591 ค1411ช
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องชนต่างวัฒนธรรม / กองสถิติและวิเคราะห์ภาวะการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2524.
เลขเรียกDS570 .H5 ก6
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องชนต่างวัฒนธรรม / มยุรี จารุปาณ, ศรีไพร ศรีสำราญ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สุตวิทยา, 2524.
เลขเรียกGN385 ค122ช 2524
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องชนต่างวัฒนธรรม ตอนที่ 1 ชาวเขา / กองสถิติและวิเคราะห์ภาวะการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กอง, 2524.
เลขเรียกDS568 .ค14
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา