Found: 525  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"ป่าดงมะไฟ" หน้าต่างบานใหญ่สู่กระบวนการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ของนักวิจัยตัวน้อย / [ทีมวิจัยโครงการ...
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สำนักงานภาค, 2546.
เลขเรียกLB1060 ป63,339.911 น211
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง15 เผ่าในไทย จากตำหรับเก่า / รวบรวมโดย เสรี อาจสาลี.
พิมพลักษณ์พระนคร : พิทยาคาร, 2506.
เลขเรียกDS570.ช65 ส635 2506
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง30 ชาติในเชียงราย / บุญช่วย ศรีสวัสดิ์
ชื่อผู้แต่งบุญช่วย ศรีสวัสดิ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศยาม, 2551
เลขเรียก323.1 บ43ส 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง30 ชาติในเชียงราย / บุญช่วย ศรีสวัสดิ์
ชื่อผู้แต่งบุญช่วย ศรีสวัสดิ์
พิมพลักษณ์[เชียงราย : ม.ป.พ., [2493?]
เลขเรียกDS589.ช761 บ423,572.8 บ 18
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง30 ชาติในเชียงราย / บุญช่วย ศรีสวัสดิ์
ชื่อผู้แต่งบุญช่วย ศรีสวัสดิ์
พิมพลักษณ์พระนคร : รวมสาส์น, 2496.
เลขเรียก301.4519591 บ43ส
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง30 ชาติในเชียงราย / บุญช่วย ศรีสวัสดิ์.
ชื่อผู้แต่งบุญช่วย ศรีสวัสดิ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศยาม, 2551
เลขเรียกDS569 บ2434 2551,305.89591 บ424ส3
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง30 ชาติในเชียงราย / โดย บุญช่วย ศรีสวัสดิ์.
ชื่อผู้แต่งบุญช่วย ศรีสวัสดิ์, 2460-2516.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศยาม, 2547.
เลขเรียกDS569 .บ74 2547,305.89591 บ432ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
..more
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง30 ชาติในเชียงราย / บุญช่วย ศรีสวัสดิ์.
ชื่อผู้แต่งบุญช่วย ศรีสวัสดิ์.
พิมพลักษณ์พระนคร : รับพิมพ์, 2598.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง40 ปี กองสงเคราะห์ชาวเขา
ชื่อผู้แต่งกองสงเคราะห์ชาวเขา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กองสงเคราะห์ชาวเขา กรมประชาสงเคราะห์, 2545.
เลขเรียก305.89591 ก351ส
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระเหรี่ยงโป / กาญจนา อินทรสุนานนท์.
ชื่อผู้แต่งกาญจนา อินทรสุนานนท์.
พิมพลักษณ์มหาสารคาม : สถาบันวิจัยพัฒนาศิลปะและวัฒนธรรมภาคอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2553.
เลขเรียก305.89591 ก425ก 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
11
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องกระเหรี่ยงโปร์ [videorecording] / บริษัทบิลเลี่ยนเซนจูรี่
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัท, 2537.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกลุ่มชาติพันธุ์บนพื้นที่สูง : การรักษา เยียวยา ผู้คน ชุมชน และสภาพแวดล้อม / สถาบันวิจัยชาวเขา.
ชื่อผู้แต่งกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม. กรมประชาสงเคราะห์. สถาบันวิจัยชาวเขา.
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : สถาบันวิจัยชาวเขา, 254-?.
เลขเรียกGN492.5 .ว62
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกลุ่มชาติพันธุ์บนพื้นที่สูง การรักษา เยียวยา ผู้คน ชุมชน และสภาพแวดล้อม / บรรณาธิการ นิพัทธเวช สืบแ...
พิมพลักษณ์[เชียงใหม่] : สถาบันวิจัยชาวเขา กรมประชาสงเคราะห์ กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม, [254-]
เลขเรียกR729.5.R87 ก318
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกะเหรี่ยง / กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ.
ชื่อผู้แต่งกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานกิจการโรงพิมพ์ องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก, 2555.
เลขเรียก305.89594 ก176ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกะเหรี่ยง / กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ; สุดาวดี เตชานันท...
ชื่อผู้แต่งกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กิจการโรงพิมพ์ องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก, ม.ป.ป.
เลขเรียก305.8593 ก218ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา