Found: 44  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องThe Border : คน พรมแดน รัฐชาติ / ยศ สันตสมบัติ.
ชื่อผู้แต่งยศ สันตสมบัติ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2559.
เลขเรียกJC323 ย5ด 2559,320.12 ย152ด 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
..more
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการทดลองใช้เรื่องเล่าจากโครงเรื่องวรรณกรรมตะวันตกเพื่อวัดทัศนคติที่มีต่อการแก้ปมปัญหาครอบครัวของชาวบ...
ชื่อผู้แต่งจิรัชณา วานิช
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2541.
เลขเรียกDS570.ล6 จ64 2541
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประชุมวิชาการเรื่อง ประสบการณ์ครึ่งศตวรรษการพัฒนาชาติพันธุ์ในประเทศไทยการทบทวนสอบทานเพื่อปรับกระบ...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. โครงการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์อารยธรรมลุ่มน้ำโขง
พิมพลักษณ์เชียงราย : มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง , 2553.
เลขเรียกDS569 ม56
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาระบบการศึกษาเพื่อการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภาษาชาติพันธุ์ : รายงานการสัมมนา / ขวัญชีวัน บัวแดง...
ชื่อผู้แต่งขวัญชีวัน บัวแดง
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : ศูนย์ศึกษาชาติพันธุ์และการพัฒนา สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2551.
เลขเรียกDS570 ก494 2551,370.593 ข262ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยมหิดล
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิจัยเชิงคุณภาพ : ทฤษฎีและการประยุกต์ใช้ในการศึกษาและสังคมสมัยใหม่ = Ethnographic research theor...
ชื่อผู้แต่งDobbert, Marion Lundy.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2537.
เลขเรียกQ180.55.ว66 ด54 2537,301.072 ด279ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
..more
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิจัยเชิงคุณภาพแนวชาติพันธุ์วรรณนาในระบบการดูแลสุขภาพชุมชน วาสนา แก้วหล้า [Text]
ชื่อผู้แต่งวาสนา แก้วหล้า
พิมพลักษณ์สุรินทร์ : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์, 2553
เลขเรียก613 ว228ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกำเนิดและวิวัฒนาการของคนแต้จิ๋วอดีตถึงปัจจุบัน / อดุลย์ รัตนมั่นเกษม.
ชื่อผู้แต่งอดุลย์ รัตนมั่นเกษม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ขุนเขา, 2551.
เลขเรียกDS570.จ6 อ35 2551,305.8951 อ14ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
..more
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องข้อวิพากษ์ทฤษฎีการเมืองกระแสหลักของ คริฟฟอร์ด เกียทซ์ / ไชยันต์ ไชยพร เชียน.
ชื่อผู้แต่งไชยันต์ ไชยพร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : Openbooks, 2551.
เลขเรียกJA76 ช94,320.01 ช941ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
..more
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความ เป็นมาของชนชาติลาว : อาณาจักรลาวล้านช้างตอนปลายและการก่อตั้ง สปป.ลาว / บุนมี เทบสีเมือง ; ไผท...
ชื่อผู้แต่งบุนมี เทบสีเมือง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สุขภาพใจ, 2556.
เลขเรียกDS555.5 บ636 2556,959.403 บ636ค ล.3
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
..more
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความเป็นคนไทย = The process of becoming Thai people / สุมิตร ปิติพัฒน์ ; เอกวิทย์ ณ ถลาง : บรรณาธิ...
ชื่อผู้แต่งสุมิตร ปิติพัฒน์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อมรินทร์, 2544.
เลขเรียกDS569 .ส75 2544,305.895911 ส46ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
..more
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความเป็นมาของชนชาติลาว / บุนมี เทบสีเมือง ; ไผท ภูธา แปล.
ชื่อผู้แต่งบุนมี เทบสีเมือง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สุขภาพใจ, 2553-
เลขเรียกDS555.5 .บ73,959.4 ม19ค 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
..more
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องชาตินิยมกับพหุวัฒนธรรม : การประชุมวิชาการ วันที่ 22-23 ธันวาคม 2551 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ โรงแรมดิเอ...
ชื่อผู้แต่งการประชุมวิชาการ ชาตินิยมกับพหุวัฒนธรรม (2551 : เชียงใหม่)
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศูนย์ภูมิภาคด้านสังคมศาสตรืและการพัฒนาอย่างยั่งยืน , 2551.
เลขเรียกGN365 .ก643 2551
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องชาติพันธุ์สัมพันธ์ลุ่มน้ำโขง : มองพลวัตผ่านมุมวิชาการท้องถิ่น / มาฆะ ขิตตะสังคะ, ชาญคณิต อาวรณ์ บร...
พิมพลักษณ์เชียงราย : วิทยาลัยนานาชาติภูมิภาคลุ่มน้ำโขง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย, 2552.
เลขเรียกGN495.4 ช.64 2552,305.895911 ช24
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องชาติพันธุ์และมายาคติ / สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม. [text]
ชื่อผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์องค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์, 2546
เลขเรียกGN635.ท9 ค36 2546,305.895 ส215ช
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องชุมชนมุสลิมในเมืองตลาดชายแดนไทย-พม่า : สัมพันธภาพระหว่างพหุสังคม วิถีชีวิตทางเศรษฐกิจและการธำรงชาติพ...
ชื่อผู้แต่งจักรพันธ์ ขัดชุ่มแสง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2543.
เลขเรียกDS570.ม7 จ62 2543
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา