Found: 56  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องAIDS และกามโรค / หมอโอภาส
ชื่อผู้แต่งหมอโอภาส
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แว่นแก้ว, 2548
เลขเรียกDS556.45.T5 บ532ร 2548,WC140 ห459อ 2548,616.9792 ห169อ 2548
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกลุ่มชาติพันธุ์ไทในสาธารณรัฐประชาชนจีน : ประเด็นเกี่ยวกับถิ่นกำเนิดและการแพร่กระจายของภาษาและวัฒนธรร...
ชื่อผู้แต่งสุมิตร ปิติพัฒน์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2549.
เลขเรียกPL4119.4 .ส74 2549
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาคำเรียกข้าวและระบบมโนทัศน์เรื่องข้าวในภาษาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวอรรถศาสตร์ชาติพันธุ์ /...
ชื่อผู้แต่งวาทิต พุ่มอยู่
พิมพลักษณ์2548.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องข่าเจือง : กบฏไพร่-ขบวนการผู้มีบุญ หลังสถาปนาพระราชอาณาเขตสยาม-ล้านช้าง / กำพล จำปาพันธ์.
ชื่อผู้แต่งกำพล จำปาพันธ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพมหานคร : เมืองโบราณ, 2555.
เลขเรียกDS 582.51 ก216 2555,959.303 ก2167ข 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ปัตตานี)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
..more
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องข้าว : มารดาแห่งธัญพืช ของคนอุษาคเนย์ : การจัดการความหลากหลายพันธุ์ข้าวของกลุ่มชาติพันธุ์ / ...
ชื่อผู้แต่งเสถียร ฉันทะ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โครงการพัฒนาองค์ความรู้และศึกษานโยบายการจัดการทรัพยากรชี วภาพในประเทศไทย, 2549.
เลขเรียกSB191.R5 .ส74 2549,633.18 ส38ข
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
..more
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความเป็นครอบครัวและชุมชนในสังคมไทย / ฉัตรทิพย์ นาถสุภา : บรรณาธิการ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สร้างสรรค์, 2556.
เลขเรียกD16.166 ด251,WE258 น881 2556,301.09593 ด251 ล.3
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยนครพนม
..more
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความเป็นมาของคำสยาม ไทย ลาว และ ขอม และลักษณะทางสังคมของชื่อชนชาติ / จิตร ภูมิศักดิ์.
ชื่อผู้แต่งจิตร ภูมิศักดิ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ไทยควอลิตี้บุ๊คส์, 2562.
เลขเรียกP321 จ433 2562,959.31 จ347ค 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
..more
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือการสอนภาษาพม่าแนวปริชาน = Myanmar flower grammar / วิรัช นิยมธรรม ... [และคนอื่น ๆ].
พิมพลักษณ์พิษณุโลก : สถานพัฒนาการเรียนรู้ภาษาเมียนมา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2560.
เลขเรียกPL3935 ค74 2560,495.88 ค416
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
..more
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องชวนถก ชาติและชาติพันธุ์ / นิติ ภวัครพันธุ์ text
ชื่อผู้แต่งนิติ ภวัครพันธุ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สยามปริทัศน์, 2558
เลขเรียกGN495.6 น6ช 2558,305.8 น581ช
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
..more
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องชาติพันธุ์ รังนก เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ / เกษม จันทร์ดำ
ชื่อผู้แต่งเกษม จันทร์ดำ ผู้แต่ง
เลขเรียก338.4759 ก783ช 2560
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องชาติพันธุ์ รังนก เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ = Birds' Nests, Business, and Ethnicity in Southeast Asia /...
ชื่อผู้แต่งเกษม จันทร์ดำ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2560
เลขเรียกHD9438.ร62 ก75 2560,338.4759 ก783ช
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
..more
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องชาติพันธุ์กับเสรีนิยมใหม่ / บรรณาธิการ, นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน), 2557.
เลขเรียกGN495.6 ช519,305.8 ช63ช
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องชาติพันธุ์สัมพันธ์ลุ่มน้ำโขง : มองพลวัตผ่านมุมวิชาการท้องถิ่น / มาฆะ ขิตตะสังคะ, ชาญคณิต อาวรณ์ บร...
พิมพลักษณ์เชียงราย : วิทยาลัยนานาชาติภูมิภาคลุ่มน้ำโขง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย, 2552.
เลขเรียกGN495.4 ช.64 2552,305.895911 ช24
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องชาวเวียดนามอพยพ : นายทุนยุค "ไทยใหม่" และการกลายเป็นชนชั้นนำเมืองชายแดน / ศริญญา สุขรี text
ชื่อผู้แต่งศริญญา สุขรี
พิมพลักษณ์เชียงใหม่: ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2558
เลขเรียกDS570.V5 ศ171ช 2558,325.25970593 ศ173ช
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยนครพนม
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา